Конкурси за главен асистент

Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Аграрен факултетакадемична длъжност „главен асистентв област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биохимия“ към катедра „Биохимия, микробиология и физика“ – един, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 44/02.06.2017 г.

Документи: АФ – отдел „Научен“, тел. 042/699443

 

Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Медицински факултетакадемична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Физиология на животните и човека“ към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – два; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 103/27.12.2016 г.

Документи:

МФ – отдел „Научен“, ул. Армейска 11, тел. 042/664468


Дата на обявата: 11.11.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Аграрен факултетглавен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3 Животновъдство по „Специални отрасли(коне)“ – един; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 89/11.11.2016 г.

Ветеринарномедицински факултетглавен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина по „Анатомия на домашните животни“ – един; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 89/11.11.2016 г.

Медицински факултет – главен асистент: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по Медико-санитарна защита – един; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 89/11.11.2016 г.

Факултет Техника и технологии, гр. Ямболглавни асистенти: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство по Метрология и метрологично осигуряване – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство по Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12 Хранителни технологии по Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати – един; трите конкурса за ФТТ със срок 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 89/11.11.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699443

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699506

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

ФТТ – във факултета, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181

 

Дата на обявата: 15.07.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Аграрен факултетглавни асистенти: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки по „Физика“ – един; в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Общо земеделие“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Аграрно инженерство“ – един;  всички със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 54/15.07.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 300

 


Дата на обявата: 10.06.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултетглавни асистенти по: Дерматология и венерология – един; Образна диагностика по научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология /вкл. с използване на радиоактивни изотопи/“ – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; всички със срок 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 44/10.06.2016 г.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямболглавен асистент по:  Механизация и електрификация на растениевъдството в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство; със срок 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 44/10.06.2016 г.

Документи:

за МФ – във факултета, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468

за ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181.


Дата на обявата: 19.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за главен асистент по Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за главен асистент по Промишлена топлотехника, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки – един.

Стопански факултет за главен асистент по Геометрия и топология, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 – 403

 

Дата на обявата: 02.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Аграрен факултет за главен асистент по Биохимия, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за главен асистент по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един.

Ветеринарномедицински факултет за главен асистент по Ветеринарно-санитарна експертиза, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина – един

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

 

Дата на обявата: 20.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за

Аграрен факултет за главен асистент по Микробиология, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 90/20.11.2015 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.

 

Дата на обявата:  16.10.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за

Медицински факултет, за главни асистенти по: Обща медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – двама, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 80/16.10.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

 

 

 

 

 
 
Дата на обявата: 04.08.2015 г.
Тракийски университет обявява конкурси за
Аграрен факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, за главни асистенти в професионални направления: 6.1. Растениевъдство по Фуражно производство, ливадарство – един; 6.3. Животновъдство по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – един, двата със срок 2 от обнародването в „Държавен вестник”.
Обявата е поместена в ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.
Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.
 
 
Дата на обявата: 30.06.2015 г.
Тракийски университет обявява конкурс за:
Аграрен факултет в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за главен асистент по Генетика със срок 2 от обнародването в „Държавен вестник”.
Обявата е поместена в ДВ, бр. 49/30 юни 2015 г.
Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.

 

Дата на обявата: 26.05.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за главен асистент по Двигатели с вътрешно горене – един. 

Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за главен асистент по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (методика на обучението по здравните грижи) – един, за нуждите на специалност „Медицинска сестра“.

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за главен асистент по Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни – двама.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Стопански факултет в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, за главен асистент по Икономика и управление (по отрасли) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

 

Обявата е поместена в ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г.

Документи:  

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403.

 

 

Дата на обявата: 07.04.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Аграрен факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за главен асистент по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – двама.

Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за главен асистент по Хигиена.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

Документи:  

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466,

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468.

 

 

Дата на обявата: 10.03.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за главен асистент по Специална педагогика (умствена изостаналост) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 18/10.03.2015 г.

Документи  – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

 

Дата на обявата: 20.01.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Аграрния факултет за главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване на животните) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Документи  – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

 

Дата на обявата: 05.12.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Педагогически факултет за главни асистенти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по: Специална педагогика (интегрирано обучение, умствена изостаналост) – един; Психология – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Стопански факултет за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология по Езикознание – немски език със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Документи за:

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403

 

 

Дата на обявата: 05.08.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Педагогически факултет за главен асистент в област на висшеобразование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по Художествено наследство на България със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

 

Дата на обявата: 03.06.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет за главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 46/03.06.2014 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.

 

 

Дата на обявата: 11.04.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за главен асистент по „Генетика“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.

 

 

Дата на обявата: 07.03.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Педагогически факултет за главен асистент по „Специална педагогика (интегрирано обучение и умствена изостаналост“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 20/07.03.2014 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

 

Дата на обявата: 25.02.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Стопански факултет за главен асистент в област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8.Икономика по „Икономика и управление (по отрасли – индустрия)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 16/25.02.2014 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403.

 

 

Дата на обявата: 24.01.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за главни асистенти по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научни специалности: „Патологоанатомия и цитопатология“ – един; „Педиатрия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 7/24.01.2014 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

 

Comments are closed