Assoc.prof. eng. Vanya Petrova Dimova, PhD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Education – Civil Engineer
Vocational training
       1973 – 1976 г.     Secondary school "Hristo Botev", Nova Zagora, Bulgaria
       1976 – 1982 г.     Student at the Higher Institute of Architecture and Construction, Sofia, Bulgaria, Major: Industrial and Civil Construction
       1990 – 1991 г.     Complete Course in English language
       2000 – 2003 г.     Ph.D. Degree, “NIGO”-Stara Zagora, Bulgaria, Department of breeding and Technologies in the Stock-Breeding                                       
       2007 г.               Training in the field of: Training of Trainers, Pedagogical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Vocational development
      1982 – 1983 г.       SMK – SP6, Stara Zagora, Bulgaria, Workshop for facade Panels – Organizer of production
      1983 – 1984 г.       SMK – SP6, Stara Zagora, Workshop for Reinforcement – Organizer of production
      1984 – 1987 г.       SMK – SP6, Stara Zagora, workshop for Reinforcement – Chief of production Group
      1987 – 1994 г.       Research Worker of rank III at Department of Cattle's Breeding and Technologies, NIGO – Stara Zagora, Bulgaria
      1994 – 1996 г.       Research Worker of rank II at Department of Cattle's Breeding and Technologies, NIGO – Stara Zagora
      1996 – 2005 г.       Research Worker of rank I at Department of Breeding and Technologies in the Stock-Breeding, NIGO – Stara Zagora
      2005 – 2006 г.       Assistant professor at Department of Mechanization and Buildings in Agriculture, Agricultural Faculty, Trakia University, Stara Zagora
      2006 – 2007 г.       Senior Assistant professor at Department of Mechanization and Buildings in Agriculture, Agricultural Faculty, Trakia University, Stara Zagora
      2007 – 2010 г.       Head Assistant professor at Department of Agricultural Engineering, Agricultural Faculty, Trakia University, Stara Zagora
      2010 г.                 Associate Professor at Department of Agricultural Engineering, Agricultural Faculty, Trakia University, Stara Zagora

Subjects taught

 • Territorial and Settlement Development of rural areas – 2005 – 2007
 • Farm Buildings
 • Agrarian Buildings and Designing Agrarian Sites
 • Ecologically friendly construction and Territorial development
Scientific interests
 • Modern Buildings and Technologies in the Stock-Breeding
 • Systems for Cleaning, Conservation and Utilization of the Manure in Cattle-Breeding Farms
 • Design of supporting and surrounding Constructions of the agrarian Buildings
 • Ecologically friendly construction in Rural Areas
Subject of defended Ph.D.Thesis
Изследване на някои връзки между основни технологични и архитектурно-строителни елементи при сгради за малки кравеферми.
Study on some Connections between basic technological and architectural-construction Elements by Buildings for small dairy Farms.

 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

 

Publish articles
 1. Станев, С., Й. Попова, В. Димова. 1994. Изследване влиянието на големината на фермата, стойността на лихвения процент по кредитите и реализационната цена на млякото върху размера на печалбата или загубата при отглеждане на крави за мляко в малки ферми, Животновъдни науки, 1-4: 48-50.
 2. Димова, В., Й. Попова, С. Станев. 1995. Оптимизация на ширините на производствените сгради за крави, Животновъдни науки, 3-4: 59-62.
 3. Димова, В. 1995. Възможности за олекотяване и поевтиняване на покривни конструкции за селскостопански сгради, Животновъдни науки, 3-4: 74-79.
 4. Попова, Й., В. Димова, С. Станев. 1995. Изследване върху ефекта от механизиране на процесите в малки говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 3-4: 80-82/ НИМЕСС, София, Научни трудове,  т. V. 2: 35-38.
 5. Станев, С., Й. Попова, В. Димова. 1998. Изследване ефективността на различни начини на отглеждане и доене на крави за мляко в малки говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 1998, 1: 151-154.
 6. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 1998. Сравнителни проучвания на ограждащи конструкции за еднокорабни селскостопански сгради, Животновъдни науки, 3: 72-76.
 7. Попова, Й., С. Станев, В. Димова, Н. Чемширова. 2001. Изследване икономическата ефективност от угояването на собствени телета в говедовъдни ферми за производство на мляко, Животновъдни науки, 1: 86-88.
 8. Димова, В. 2001. Изследване за установяване на зависимости между относителни строителни разходи при изграждане на технологичния профил на пода и ширините на затворени сгради за лактиращи крави, Животновъдни науки, 3-4: 82-85.
 9. Попова, Й., С. Станев, В. Димова, Н. Чемширова. 2001. Влияние на площта за лежане върху среднодневния прираст и икономическата ефективност на производството при угояване на млади говеда, Животновъдни науки, 3-4: 139-140.
 10. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Изследване за установяване на критерий за определяне на строителните разходи при изграждане на говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 3-4: 141-145.
 11. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Сравнително проучване на олекотени носещи конструкции на сгради за малки говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 3-4: 146-148.
 12. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Влияние на конструктивното решение върху разходите на материали, труд и инвестиции при изграждане на покривни конструкции за малките кравеферми в България, Животновъдни науки, 3-4: 149-153.
 13. Попова, Й., Ж. Жеков, В. Димова, В. Гайдарска, М. Татева, Н. Чемширова. 2002. Изследване влиянието на системата за отглеждане върху икономическата ефективност на производството в млечното говедовъдство. Животновъдни науки, 6: 9-10.
 14. Татева, М., В. Димова, В. Гайдарска, Ж. Жеков. 2003. Установяване на най-подходящата възраст за максимално полово натоварване на биците от млечните породи, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002. Животновъдни науки, 1-2: 45-47.
 15. Татева, М., Й. Попова, В. Димова, В. Гайдарска. 2003. Влияние на възрастта върху някои количествени и качествени показатели на сперма от бици, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002,  Животновъдни науки, 1-2: 48-50.
 16. Попова, Й., В. Гайдарска, Н. Русев, М. Татева, В. Димова, Ж. Жеков. 2003. Проучване върху интензивността на отбора при крави от Черношарената популация, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002, Животновъдни науки, 1-2: 72-74.
 17. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2003. Влияние на ширината върху инвестициите при строителство на сгради за свободно-боксово отглеждане на млечни крави, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002, Животновъдни науки, 6: 8-13.
 18. Димова, В. 2003. Влияние на начина на отглеждане върху строителните разходи в затворени сгради за млечни крави, Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2003”, том I, Аграрни науки, част II. Растениевъдство, Животновъдство, 296-301. 
 19. Jecov, J., Y. Popova, V. Gaidarsca, V. Dimova. 2003. Investigation of some factors of behavior and milk production of cows bred tied with milk duct. Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, vol. 19, 1-2: 25-31.
 20. Popova, Y., V. Dimova, J. Jecov, V. Gaidarsca. 2003. Investigation of some limiting factors for choose herringbone milking parlour, Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, vol. 19, 3- 4: 15-18.
 21. Татева, М., В. Димова, В. Гайдарска. 2004. Влияние на някои фактори върху количествените и качествени показатели на свежа сперма от бици от черношарената порода. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 67-70.
 22. Гайдарска, В., Й. Попова, М. Татева, С. Симеонова, В. Димова. 2004. Влияние на възрастта на първо отелване върху млечната продуктивност на черношарени крави с различно участие на холщайн-фризийски бици. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 131-135.
 23. Жеков, Ж., Й. Попова, В. Димова. 2004. Характеристика на говедовъдството в земеделски стопанства на Старозагорска област. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 148-152.
 24. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2004. Изследване на строителните разходи при различни начини на отглеждане във ферма за 20 крави. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 185-192.
 25. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2005. Влияние на вътрешното разпределение на сграда за свободно-боксово отглеждане на 20 крави върху строителните разходи. Животновъдни науки, 2: 3-8.
 26. Димова, В., Й. Попова. 2005. Влияние на разпределението на технологичните елементи на 2-редови сгради за млечни крави върху инвестициите за профила на пода. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2005”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 89-93.
 27. Жеков, Ж., Й. Попова, В. Димова, М. Татева, В. Гайдарска. 2006. Етологични проучвания на крави, отглеждани свободно-боксово с доене в зала “рибена кост”. Животновъдни науки, 3: 3-5.
 28. Динев, Д., В. Димова, Й. Попова. 2006. Влияние на разположението на редиците боксове в триредови сгради за крави върху някои от технико-икономическите им показатели. Международна научна конференция на СУБ “Науката в условията на глобализацията през XX век“, Стара Загора, 1-2 юни 2006 г., том II: “Ветеринарна медицина, Животновъдство”, 388-395.
 29. Динев, Д., В. Димова. 2006. Влияние на капацитета на двуредови сгради за свободно отглеждане на крави и ситуирането на доилните им зали върху застроената площ и разходите на строителни материали, Селскостопанска техника, 4: 23-32.
 30. Динев, Д., В. Димова. 2006. Сравнително изследване върху някои технико-икономически показатели на дву- и триредови сгради за свободно отглеждане на крави, Селскостопанска техника, 4: 33-43.
 31. Динев, Д., В. Димова. 2006. Влияние на разположението на редовете индивидуални боксове върху някои от технико-икономическите показатели на дву- и триредови сгради за крави. Селскостопанска техника, 6: 2-8.
 32. Динев, Д., В. Димова. 2007. Влияние на разположението на редовете индивидуални боксове върху някои от технико-икономическите показатели на четири- и шестредови сгради за крави. Селскостопанска техника, 1: 2-9.
 33. Попова, Й., С. Лалева, В. Димова, В. Гайдарска. 2008. Влияние степента на интеграция на говедовъдното и растениевъдното производство върху икономическата ефективност на млечното говедовъдство. Животновъдни науки, 4: 5-8.
 34. Димова, В., Д. Динев. 2008. Сравнително изследване върху технико-икономическите показатели на двуредови сгради за свободно отглеждане на 40 до 100 крави при затворен цикъл на възпроизводство. Животновъдни науки, 4: 181-192.
 35. Димова, В., Д. Динев. 2008. Сравнително изследване върху технико-икономическите показатели на триредови сгради за свободно отглеждане на 40 до 100 крави при затворен цикъл на възпроизводство. Животновъдни науки, 4: 193-204.
 36. Димова, В., Д. Динев. 2008. Сравнително изследване върху някои технико-икономически показатели на дву- и триредови сгради за свободно отглеждане на крави при затворен цикъл на възпроизводство. Животновъдни науки, 5: 192-200.
 37. Димова, В., Д. Динев. 2008. Взаимозависимости между някои технологични и технико-икономически показатели в сгради за женски разплодни телета и юници. Международна научна конференция “Българската наука и Европейското изследователско пространство”, Стара Загора, 5-6 юни 2008 г., публикувана на оптичен носител с ISBN 978-954-93-2944-5
 38. Dimova, V. P. 2009. Comparative study on the buildings for female calves and heifers with different design and capacity. Agricultural science and technology. An International Journal, published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, vol. 1, Number 2, 24-32.
 39. Димова, В., Й. Попова, Д. Динев. 2010. Влияние на технологичните параметри върху някои технико-икономически показатели при различни начини за отглеждане на женски телета за разплод, 20th Anniversary International Scientific Conference, 3th – 4th June 2010, Stara Zagora, Bulgaria, vol.VII.: Technical studies,
 40. http://www.sustz.com/Proceeding10/Content/Technical_studies_05.html.
 41. Оджакова, Ц., Й. Попова, С. Лалева, П. Славова, В. Димова. 2010. Икономическа ефективност на отглеждането на каракачанската порода овце. Животновъдни науки, 3: 24-27.
 42. Dimova, V., D. Dinev, Y. Popova. 2010. Comparative analysis of some investments costs for free rearing female breeding calves. Agricultural science and technology. An International Journal, published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria (in press.)
 43. Попова, Й., Ц. Оджакова, С. Лалева, В. Димова, В. Гайдарска, П. Славова. 2010. Икономическа ефективност на преработката на мляко, произведено в собствената говедовъдна и овцевъдна ферма на ОСЖЗ – Смолян. Животновъдни науки, 5: (под печат).
Textbooks, Handbooks, Monographs, Books, Brochures

Teaching assists

 1. Тодоров Н., Ю. Митев, Н. Василев, Д. Динев, Ч. Митева, И. Въшин, Ж. Герговска, В. Димова. Ръководство за добри практики в млечните говедовъдни ферми, 2009, Стара Загора.
 2. Динев Д., В. Димова, Н. Делчев, Ю. Митев, Р. Бърнс, Ч. Митева. 2009. Почистване и съхранение на торовата маса в млечните говедовъдни ферми (Ръководство за добри практики), Стара Загора, 124 стр.
Participation in national and international conferences 
 1. Юбилейна научна сесия на тема: “Наука и земеделие”, КОС “Академик Т. Черноколев”, гр. Търговище, 23-24.06.1993 г.
 2. Национална конференция по животновъдство, гр. Троян, 13 -14. 12. 1993 г.
 3. Национална научна конференция, НИМЕСС – София, 15-17.05.1994 г.
 4. Научна конференция, НИИГО – Стара Загора, 5-6.10.1994 г.
 5. Юбилейна научна сесия: “Съвременни проблеми на преживното животновъдство”, НИИГО – Стара Загора, 12-13.10.2000 г.
 6. Научна конференция, ИЖН – Костинброд, 9-10.10.2002 г.
 7. Конференция с международно участие “Стара Загора’ 2003”, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 5 – 6.06.2003 г.
 8. Конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 3 – 4.06.2004 г.
 9. Конференция с международно участие “Стара Загора’ 2005”, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 2 – 3.06.2005 г.
 10. Научна конференция, ИЖН – Костинброд, 19-20.10.2005 г.
 11. Конференция с международно участие “85 години висше аграрно образование в България”, Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора, 4-5.05.2006 г.
 12. Конференция с международно участие “Науката в условията на глобализацията през XX век“, Съюз на учените – Стара Загора, 1-2.06.2006 г.
 13. Международна научна конференция “Предизвикателства пред аграрната наука след присъединяване на България към ЕС”, Земеделски институт – Стара Загора, 7-8.11.2007 г.
 14. Международна научна конференция “Българската наука и  Европейското изследователско пространство”, Съюз на учените – Стара Загора, 5-6.06.2008 г.
 15. Научна конференция „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора, 8-9.05.2008 г.
 16. Международна научна конференция “Устойчиво и конкурентноспособно земеделие”, Земеделски институт – Стара Загора, 1-2.10.2009 г.
 17. Юбилейна научна конференция с международно участие “Качество, иновации, мобилност – европейски измерения на науката в Тракийски университет”, 21.05.2010 г.
 18. XX международна научна конференция 3-4.06.2010 г., организирана от Съюз на учените – Стара Загора.
Membership in scientific and professional Organizations and Unions: 
1982 – 2005 г.      Member of STU (science and technique Union)
1994 to present   Member of the Scientists’ Union in Bulgaria

2004 to present   Member of the Chamber of Engineers in the Investment Design, registration No. 2476 in N 02369 in parts: "Constructive. Organization and Realization of the Construction", “Technology of agricultural production”

Comments are closed