Assoc. prof. eng. Rashko Ivanov Georgiev, PhD

 

 

 

 

 

 

Education
1974-1079            Technical University of Sofia
1979-1980            Specialization on Applied Mathematics
1982-1986            PhD, Technical University of Sofia

Carieer

1980-1982            Designed by a heating and ventilation
1987-1998            Assistant professor in Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Agriculture
1999                    Assoc. prof. in Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Agriculture

Teaches

 • Technologies for purification of fluids
 • Renewable energy sources
 • Calorifics

Field of scientific interests

Heating, ventilation and air conditioning in animal husbandry

Doctoral thesis

Energy saving in heating and ventilation of the poultry buildings
 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 1. Георгиев Р., Н. Стоичков. Имитационен модел за отопление и вентилация на птицевъдна сграда. Четвърта национална научно-техническа конференция "Отопление, вентилация и климатична техника", 150-155, Варна, 1984.
 2. Георгиев Р., Н. Стоичков. Намаляване на годишния разход на енергия за отопление и вентилация на птицевъдните сгради. Юбилейна научна сесия "40 години ВМЕИ "Ленин" – София, 1985.
 3. Ванчев Т., Н. Стоичков, Р. Георгиев, Н. Нецов, Ч. Беремски. Икономия на енергия в системите за отопление и вентилация на птицевъдни сгради. Животновъдни науки, 1985, N11,44-51.
 4. Ванчев Т., Н. Стоичков, Р. Георгиев, Н. Нецов, Ч. Беремски. Подобряване на микроклимата през лятото в сгради за бройлери чрез изпарително охлаждане. Селскостопанска техника, 1986, 5, 46-52.
 5. Нецов Н., Р. Георгиев. Проучване възможностите за изпарително охлаждане в помещения за пилета и бройлери. Трети международен симпозиум по екологизация на технологиите в животновъдството, Белоградчик, 1985, 231-235.
 6. Нецов Н., Р. Георгиев. Оптимизиране на температурновлажностния режим през летния сезон в помещения за подрастващи прасета. Трети международен симпозиум по екологизация на технологиите в животновъдството, Белоградчик, 1985, 266-270.
 7. Stoitchkov N., R. Georgiev, T. Vantchev, N. Netzov, Tch. Beremski. Possibilities for Heating Energy Savings in poultry Houses. 7 European poultry conference, Paris, 1986, 730-734.
 8. Стоичков Н., Р. Георгиев. Икономия на енергия с индиректно изпарително охлаждане – изследване с имитационен модел. Научна сесия на ВМЕИ "Ленин '87", 1987.
 9. Stoitchkov N, R. Georgiev. Energy Savings with indirect evaporative Cooling – A computer Study. XVII internationaler Kongress fur Kaltetechnik, Wien, 1987, s.142.
 10. Netzov N., R. Georgiev. Hygienic and technological Evaluаtion of a Heating and Ventilation System using Heat Exchangers in a Building for Broilers. International Congress on Animal Hygiene, SKARA, Sweden, 13-17 June, 1988, 372-374.
 11. Георгиев Р., Н. Стоичков. Икономия на енергия при отопление и вентилация на сгради за подрастващи прасета. Селскостопанска техника, 1989, N6, 26-31.
 12. Илиев А., Р. Георгиев, Д. Динев. Топлотехническа характеристика на сгради за кърмещи свине. ВИЗВМ – Научна сесия, 4.V.1990 г.
 13. Георгиев Р., В. Влашев, К. Станев. Икономия на енергия в живтоновъдството – възможности и алтернатива. IV Национална конференция "Йонизираща радиация и лазерите в селското стопанство и хранителната промишленост", Варна, 20-23.IХ.1990 г.
 14. Георгиев Р. Резултиращата температура – мярка за топлинното състояние на животновъдните сгради с лъчисто отопление. Селскостопанска техника, 1991, кн.1-8, 25-31.
 15. Georgiev R., V. Vlaschev, N. Deltchev. Possibilities for restoration of waste heat by ventilation of animal buildings using a heat-exchanger. ESNA, XXIInd annual meeting, Turkey, September, 16-20, 1991 (резюме).
 16. Георгиев Р. Лъчисто отопление с инфрачервени лампи – влияние върху топлинното състояние в животновъдните сгради. Сп. "Селскостопанска техника", 1993, 3-4, 32-35.
 17. Georgiev R. Regenerativer Warmetauscher aus Kiesel. Landtechnik, 1993, 8-9, 415-416.
 18. Georgiev R. Possibilities for thermal Energy Saving in Poltryfarming under the climatic Conditions in Bulgaria. ESNA, XXIIIth Annual Meeting, Halle (Germany, September 5-9, 1993, 166 (abstract).
 19. Georgiev R. and D.Dinev. Economically Expedient Termal Insulation for the Roofs of Buildings for Broilers. ESNA, XXIVth Annual Meeting, Varna (Bulgaria, September 12-16, 1994, 99.
 20. Георгиев Р., Ал. Илиев, В. Влашев. Възможности за отглеждане на подрастващи прасета в сгради без отоплителни инсталации. Научна сесия – Аграрен факултет при ТУ, Стара Загора, септември 1996.
 21. Калоянов Н., Н. Стоичков, И. Банов, И. Павлов, А. Стойнод, Р. Георгиев. Моделно изследване на потенциал за иконмия на енергия в блок 2 на Технически университет-София. Научна конференция ЕМФ'97,  17-20 септември 1997, Созопол, стр.28-40.
 22. Георгиев Р. Усъвършенстване управлението на отоплително-вентилационните инсталации в птицефермите. Селскостопанска техника, 1, 1998, стр.16-18
 23. Георгиев Р., И. Григоров. Изследване възможностите за климатизиране на зайчарник с климатизатор земята. Селскостопанска техника, 2, 1998.
 24. Георгиев Р., Илиев А., Д. Динев. 1998. Топлотехническа характеристика на сгради за кърмещи свине. Сп. Селскостопанска техника, 3, 20-23.
 25. Георгиев Р., Д. Динев. 1998. Икономически целесъобразна степен на топлоизолация на покривите на сгради за подрастващи прасета,  сп. Селскостопанска техника, 4, 11-13.
 26. Georgiev R., N. Deltchev, V. Vlashev. 1998. Рossibilities for Waste-Heat regeneration in Farm-Building Using a Heat-Exchanger Ventilation Regime. Bulgarian Jurnal of Agricultural Science, 4, 347-350.
 27. Григоров И., Р. Георгиев. 1998. Стимулиране разгонването на зайкини посредством удължаване на светлинния ден, СУБ, Пловдив, Юбилейна научна сения, т. ІІ, 365-368.
 28. Георгиев Р., М. Панайотов. 1999. Климатизиране на бубарник, сп. Селскостопанска техника, 2, 24-27.
 29. Георгиев Р. 2001. Отопление на сграда за свине с подземна вода, сп. Животновъдни науки, 2, 141-143.
 30. Георгиев Р., К. Пейчев. 2001. Устройство за изпарително охлаждане на въздуха, сп. Селскостопанска техника, 3, 19-21.
 31. Георгиев Р., К. Пейчев. 2002. Топло и масообменни характеристики на набъбнал силикат за целите на изпарителното охлаждане, сп. Селскостопанска техника, 3, 11-13.
 32. Пейчев К., Р. Георгиев, Н. Козаров. 2003. Експериментално изследване на рекуперативен пластмасов топлообменник в сграда за подрастващи прасета, Селскостопанска техника, бр. 3, 52-54.
 33. Георгиев Р., К. Пейчев. 2004. Енергиен анализ при отопление и вентилация на помещение за свине-майки, Селскостопанска техника, бр. 5, 23-25.
 34. Георгиев Р., К. Пейчев. 2005. Утилизация на топлинна енергия от млекоохладителни вани – теоретично изследване, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том I, 116-119.
 35. Файлони М., Р. Георгиев и др. 2005. Експерт по ориентиране към работа в селските райони (Международен проект „Trade on line” по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС, www.uni-sz.bg.ciatoscana.it/formazione(tradeonline)
 36. Пейчев К., Р. Георгиев. 2006. Изследване възможностите на топлообменен модул за утилизация на топлинна енергия от млекоохладителна вана (танк), Селскостопанска техника, бр. 2, 24-27.
 37. Пейчев К., Д. Динев, Р. Георгиев, Н. Делчев. 2006.  Възобновяеми енергийни източници в земеделието (Международен проект „PROAERE” по програма „Леонардо да Винчи”.
 38. Георгиев Р., К. Пейчев.2008. Енергиен добив на термичен плосък слънчев колектор – теоретично изследване, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2008”, 5-6 юни,  „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 145-150.
 39. Peychev K., R. Georgiev, D. Dimitrova. 2010. Theoretical study of absorption refrigeration system thermally activated by a vacuum pipe solar collector, Agriculture science and technology, vol. 2, N3, p. 163-166.
 40. Georgiev R., K. Peychev , I. Simeonov, A. Alexandrov. 2010. Determination of minimum heat insulation thickness for an experimental methane bioreactor, Agriculture science and technology, vol. 2, N3, p. 160-163.

Comments are closed