Assoc. prof. Kancho Vasilev Peichev, PhD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Education:
1982 – 1987          Student Stara Zagora, Zooengineering, Trakia University, Faculty of Agriculture
1988 – 1991           PhD Timiryazevska Academy, Moscow

 

Carieer

 

1991 – 1992         Professor at TMSS "Geo Milev", Maglizh
1992 – 1994         Chief specialist of Agriculture, Municipality of St. Zagora
1994                    Assistant professor
1995                    Senior assistant professor
1997                    Main assistant professor
2008                    Assoc. prof.

Teaches

 • Mechanization and automation of livestock
 • Renewables energy sources
 • Production Management in plant

Field of scientific interests

 • Mechanization and automation in dairy farming
 • Heating, ventilation, air condition in animal husbandry
 • Renewable energy sources (biomass, biogas)

Doctoral thesis

Performance evaluations of bulls in quality the offspring with the methods  “SS” and ”BLUP” in different growing conditions
 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 1. Пейчев К. 1991. Эффективность оценки быков по качеству потомства методами  Contemporari Comparison и BLUP при разных условиях содеражия их дочерей, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, Московска селскостопанска академия – “К. А. Тимирязев”, Москва, 150 стр.
 2. Пейчев К. 1991. Эффективность оценки быков по качеству потомства методами  Contemporari Comparison и BLUP при разных условиях содеражия их дочерей, Автореферат на дисертация, Московска селскостопанска академия – “К. А. Тимирязев”, Москва, 150.
 3. Пейчев К., К. Эдель. 1991. Изпользование метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP) при оценка быков по качесву потомства, Доклады ВАСХНИЛ, №7, 42-44.
 4. Пейчев К. 1991. Молочная продуктивность голштинизированного крупного рогатого скота и зависимости от паратипических и генетических факторов, Вестник сельскохозяйственнойх науки, №19, 122-128.
 5. Банев Б., А. Благоев, К. Пейчев. 1995. Оценка на различни методи за апроксимация на кравите на млекоотдаване при машинно доене, Селскостопанска техника, №3-4, 20-22.
 6. Банев Б., А. Благоев, Р. Христов, К. Пейчев. 1995. Оценка на динамичните характеристики на млекоотдаването при машинно доене на крави, Животновъдни науки, год. ХХХІІ, №5-8, 290-293.
 7. Банев Б., В. Влашев, К. Пейчев, А. Благоев. 1997. Изследване на пулсационната система на доилен апарат при работа с вибропулсатор, Животновъдни науки, Приложение 311-315.
 8. Банев Б., К. Пейчев, Ст. Кутев. 1999. Изследване на режимите на работа на доилен апарат при работа с различни видове вибропулсатори, Сборник доклади “Механизация на животновъдството, електротехнологии и автоматизация на селскостопанското производство” (Юбилейна научна сесия 50 г. НИМЕСС), том VІІ, серия ІV, 104-110.
 9. Георгиев Р., К. Пейчев. 2001. Устройство за изпарително охлаждане на въздуха, Селскостопанска техника, бр. 3, 19-21.
 10. Пейчев К., Б. Банев. 2001. Експериментални изследвания върху амплитудночестотните характеристики на пулсационната ситема на доилен апарат, Животновъдни науки, год. ХХХVІІІ, 131-135.
 11. Пейчев К. 2001. Изследване на разходните характеристики на пулсационна система на доилен апарат в диапазона на пределните местоти, Научна конференция с международно участие «40 години Съюз на учените – Стара Загора», том 1, 234-239.
 12. Пейчев К. 2001. Анализ на работа на доилен апарат при различни пулсационни параметри, Селскостопанска техника, бр. 5, 24-27.
 13. Георгиев Р., К. Пейчев. 2002. Топло- и масообменни характеристики на набъбнал силикат за целите на изпарителното охлаждане, Селскостопанска техника, бр. 3, 11-14.
 14. Георгиев Р., К. Пейчев. 2002. Комбинирано устройство за рекуперация и изпарително охлаждане, Национален комитет по теория на механизмите и машините, Механика на машините, година десета, Изд. на ТУ – Варна, книга 6, 40-42.
 15. Пейчев К. 2002. Анализ на стандартното определяне на показателя LIMPING при алтернантни пулсационни системи, Селскостопанска техника, бр. 3, 31-34.
 16. Пейчев К. 2002. Влияние на честотните параметри на доилните апарати върху нисковакуумните циклични колебания в доилния тракт, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, 6-7 юни, Природоматематически и технически науки, Морски науки и екология, том 1, 285-287.
 17. Пейчев К., Р. Георгиев. 2003. Експериментално изследване на рекуперативен пластмасов топлообменник в сграда за подрастващи прасета, Селскостопанска техника, бр. 3, 52-54.
 18. Влашев В., К. Пейчев, Б. Банев. 2003. Анализ на механичните характеристики на доилни чорапчета при различни нива на обтягане, Селскостопанска техника, бр. 3, 58-60.
 19. Влашев В., К. Пейчев. 2003. Изследване на натиска от доилното чорапче върху изкуствена цицка, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, 5-6 юни, том ІІ, 286-288.
 20. Влашев В., К. Пейчев. 2004. Влияние на пулсовата честота върху натиска, оказан от доилно чорапче на изкуствена цицка, Селскостопанска техника, бр. 5, 26-28.
 21. Георгиев Р., К. Пейчев. 2004. Енергиен анализ при отопление и вентилация на помещение за свине-майки, Селскостопанска техника, бр. 5, 23-25.
 22. Пейчев К., В. Влашев, Б. Бечев. 2004. Влияние на честотния режим на пулсационната система върху хидравличния дебит на доилните апарати за крави, Селскостопанска техника, бр. 5, 29-32.
 23. Пейчев К., Б. Бечев. 2004. Влияние на хидравличния дебит в доилния апарат върху параметрите на пулсационната система при различни честотни режими, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, 3-4 юни, том І, 124-128.
 24. Пейчев К., Б. Бечев. 2005. Анализ на работа на пулсационна система на доилен апарат при различен обем на пулсацоинния тракт, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том І, Технически науки, 286-288.
 25. Пейчев К. 2005. Теоретичен анализ на въздушния разход на пулсационна система на доилен апарат при различни честотни режими на работа, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том І, Технически науки, 184-189.
 26. Георгиев Р., К. Пейчев. 2005. Утилизация на топлинна енергия от млекоохладителни вани – теоретично изследване, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том І, 116-119.
 27. Пейчев К., В. Влашев, Б. Бечев. 2006. Оценка на показателите точност и бързодействие на различни видове и модели вакуумрегулатори, Селскостопанска техника, бр. 4,44-47.
 28. Пейчев К., Р. Георгиев. 2006. Изследване възможностите на топлообменен модул за утилизация на топлинна енергия от млекоохладителна вана (танк), Селскостопанска техника, бр. 2, 24-27.
 29. Пейчев К. 2007. Влияние на захранващото напрежение върху параметрите на електронна пулсационна система “Delgado” на доилен апарат при различни честотни режими на работа, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни, том І, Публикувана в Интернет адрес: http//www.sustz.com. (сборникът е под печат).
 30. Пейчев К., Б. Бечев, В Влашев. 2007. Промяна на вакуумния режим на доилната машина в условията на нарастващ хидравличен дебит при различни системи на вакуумна регулация, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни, том І, Публикувана в Интернет адрес: http//www.sustz.com. (сборникът е под печат).
 31. Пейчев К. 2007. Една възможност за подово отопление на животновъдна сграда без нискотемпературен смесителен модул, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни, том І, Публикувана в Интернет адрес: http//www.sustz.com. т.ІІ, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 151-158.
 32. Пейчев К. 2007. Влияние на захранващото напрежение върху параметрите на електронна пулсационна система „Delgado” на доилен апарат при раззлични честотни режими на работа, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2007”, 7-8 юни, т.ІІ, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 137-144.
 33. Пейчев К., Б. Бечев, В. Влашев. 2007. Промяна на вакуумния режим на доилната машина в условията на нарастващ хидравличен дебит при различни системи на вакуумна регулация, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2007”, 7-8 юни, т.ІІ, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 145-150.
 34. Георгиев Р., К. Пейчев.2008. Енергиен добив на термичен плосък слънчев колектор – теоретично изследване, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2008”, 5-6 юни, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 145-150.
 35. Петков П., К. Пейчев, Г. Петров. 2009. Проучване характера на кривата на млечния поток при доене на крави,  Животновъдни науки, ХLVІ, 2, 35-44.
 36. Peychev K., R. Georgiev, D. Dimitrova. 2010. Theoretical study of absorption refrigeration system thermally activated by a vacuum pipe solar collector, Agriculture science and technology, vol. 2, N3, p. 163-166.
 37. Georgiev R., K. Peychev , I. Simeonov, A. Alexandrov. 2010. Determination of minimum heat insulation thickness for an experimental methane bioreactor, Agriculture science and technology, vol. 2, N3, p. 160-163.

Comments are closed