Assoc. prof. eng. Nedelcho Sabev Delchev, PhD

 

 

 

 

 

 

Education

1968 – 1974         Technical School, speciality Metal Processing
                                Stara Zagora, Bulgaria
1974 – 1979         Ruse University “A. Kanchev” – Ruse, qualification
                                “Cars, tractors and trucks”

Career

1979 – 1980             Stara Zagora – Engineer Auto transport
1980                       Assistant in Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Agriculture
1983                       Senior assistant professor
1986                       Main assistant professor
1994                       Assoc. professor

Teaches

  • Mechanization in plant production
  • Tractors and cars
  • Use and Maintenance of agricultural machines
  • Ecological aspects of agricultural mechanization
  • Management in plant producing

Field of scientific interests

  • Farm machinery
  • Mechanization in Animal Husbandry
  • Use and Maintenance of Agricultural Machines
  • Farm buildings

Doctoral thesis

Development of a pneumatic device interval stimulation and study its impact on machine milking of sheep
 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 
1. Банев Б., Н. Делчев, Хр. Мехочев. 1981. Аналого-цифров измервател на млекоотделителния процес при машинно доене на овце. Селскостоп. техника, ¹N8.
2. Банев., Н. Делчев. 1981. Устройство за измерване и метод за оценка на функционалните показатели на вимето при машинно доене на овце. II НТК с международно участие "Електронизация на ССМ и процеси", деп.¹ 734/82-ЦНТБ, Албена.
3. Спасов М., Д. Динев, В. Влашев, Н. Делчев. 1981. Изследване върху почистването на тора с верижно-планков транспортьор ВТ-100. Н. тр. ЗФ, т. ХХVIII.
4. Спасов М., Д. Динев, В. Влашев, Н. Делчев. 1982. Изследване върху почистването на тора с верижно-планков транспортьор ВТ-100.  Н. тр. ЗФ, т. ХХIХ.
5. Спасов М., Д. Динев, В. Влашев, Н. Делчев. 1983. Изследване върху почистването на тора с верижно-планков транспортьор ВТ-100.  Н. тр. ЗФ, т.29.
6. Grozev G., Chr. Mehotchev, G. Dimitrov, B. Banev, N. Deltchev. 1983. Etude des caracteristiques de traite des brebis de race Stara Zagora. III Symposium International de ordeno mecanico de pequenos ruminantes, Valladolid  Mayo, (Espania).
7. Мехочев Хр., Г. Грозев, Г. Димитров, Б. Банев, Н. Делчев, В. Влашев. 1985. Динамика на млекоотдаването при машинно доене на овце от старозагорската порода. Н. тр. ЗФ, т.33
8. Russev G., N. Delchev. 1985. A possibility of using pneumatic stimulation in sheep during machine milking, 36-th annual meeting ofthe European association for animal production, Kallithea, Halkidiki, Greece.
9. Русев Г., Е. Иванова, Н. Делчев. 1986. Метод и съоръжения за преценка на вимето чрез фотографиране, НТК с международно участие на тема "Механизация и автоматизация в млечното животновъдство", Ст. Загора.
10. Русев Г., Е. Иванова, Н. Делчев. 1986. Оптимизиране на системата животно-машина-човек при промишлените технологии в млечното животновъдство. Пак там. 
11. Мехочев Хр., Г. Грозев, Г. Димитров, Б. Банев, Н. Делчев, В. Влашев. 1986. Динамика на млекоотделянето при машинно доене на овце от старозагорска порода. Н. тр. ЗФ, т. 33.
12. Делчев Н., Г. Русев. 1986. Устройство за интервална пневматична стимулация при машинно доене на овце и влиянието му върху процеса на доене. Селскостоп. техника, т. ХХIV, кн.1.
13. Делчев Н. Г. Русев. 1987. Устройство за интервална пнемвматична стимулация при машинно доене на овце и влиянието му върху процеса на доене. Селскостоп. техника, год. ХХIV, N1.
14.  Ivanova E., G. Rusev, D. Dimov, N. Delchev. 1989. Valoracion de caracteristical morfologicas de la ubre de ovejas los medios de la futografia de escala, 4-th International symposium on machine milking of small ruminants, Kibbutz Shefayim (near Tel-Aviv), Israel.
15. Делчев Н., Г. Русев. 1990. Проучване влиянието на интервална пневматична стимулация върху процеса на машинно доене на овце. Селскостоп. техника, ¹8.
16.  Дeлчев Н., Д. Динев, К. Божков. 1990. Икономия на ширина при сгради за вързано отглеждане на говеда. Селскостоп. техника, N1.
17. Динев Д., Н. Делчев, Ив. Георгиев, К. Тодоров. 1990. Технико-икономически аспекти на вариантни решения за фамилна акордна ферма в говедовъдството. Икономика и управление на селс. стоп., год. ХХХV N7.
 18. Делчев Н., Г. Русев. 1990. Проучване влиянието на интервална пневматична стимулация върху процеса на машинно доене на овце. Селскостоп. техника, N8.
19. Georgiev R., N. Delchev, V. Vlashev. 1990. Possibilites for vestoration of waste heat by ventilation of animal buildungs using a heatexchanger, XXII ud annual meeting, Antalya.
20. Georgiev R., V. Vlachev, N. Delchev. 1991. Possibilities for restoration of waste heat by ventilation of animal buildings using a heat exchanger. ESNA, XXII nd annual meeting Tutkey.
21. Динев Д., Н. Делчев, Ив. Георгиев. 1994. Вариантни решения за частни кравеферми. Селскостоп. наука и производство, N3-6.
 22. Делчев Н., Д. Динев. 1996. Технологическое определение размеров овцеводческих пострвоек, International Conference "Modern Engineering Solutions of Family Farms", Poland, p. 68-72.
23. Dinev D., N. Deltchev, I. Georgiev. 1996. Technical and Economic Analysis of a Multi-purpose Building for Family Farms in Bulgaria. International Conference "Modern Engineering Solutions of Family Farms", Poland, p. 62.68л
24. Динев Д., Н. Делчев, В. Кацаров. 1997. Проучване върху нормативите за площ при отглеждане на подрастващи и угоявани прасета в подови боксове, Животн. науки, приложение..
25. Georgiev R., N. Delchev, V. Vlashev. 1998. Possibilities for Waste-Heat Regeneration in Farm-building Using  a Heat-Exchanger Ventilation Regime. Bulg. J. of Agric. Sci.,  N4
26.  D. Dinev, N. Delchev. 1999. Trends in the Projection and Construction of new Pig Farms in Bulgaria and Environment, "Problemy Intensyfikacji Produkcji Zwierzecej z Uwzgledniem Ograniczen Ochrany Srodowiska", V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa.
27. Динев Д., Н. Делчев, К. Колева. 2001. Сравнително изследване върху строително-конструктивни решения за малогабаритна животновъдна сграда. Селскостопанска техника, 6, 10-15.
28. Делчев Н. К. Трендафилов. 2002. Обосноваване на метод за избор на транспортни средства за прибиране на зърнени култури в зависимост от обема на зърнения бункер на комбайна и транспортното разстояние, Селскостопанска техника, 3, 15-18.
29. Делчев Н. К. Трендафилов. 2002. Влияние на обема на бункера на зърнокомбайните върху производителността им при разтоварване в спряло положение, Селскостопанска техника, 3, 19-22.
30. В. Кацаров, Д. Динев, Н. Делчев. 2002. Екологосъобразна модулна свинеферма. Селскостопанска техника, 3, 35-40.
31. Делчев Н., К. Трендафилов. 2003. Раздробители на лозови пръчки и клони, сп. “Трактор”, №3, 32-33.
32. Делчев Н., К. Трендафилов. 2003. Структурен анализ на машините за прибиране на лавандулов цвят, Селскостопанска техника, 3, 44-47.
33.  Трендафилов Кр., Н. Делчев 2003. Изследване и анализ на някои експлоатационни показатели и технически параметри на лавандулокомбайн, разработен в с. Винарово, Селскостопанска техника, 3, 48-51.
34. Делчев Н., Кр. Трендафилов.2004. Изследване върху примесите и загубите при жътва на лавандула с прав режещ апарат. – Селскостопанска техника, №5, 13-16.
35. Трендафилов Кр., Н. Делчев. 2004. Определяне дъгата на режещ апарат за жътва на лавандула. – Селскостопанска техника, №5, 8-12.
36. Делчев Н., Кр. Трендафилов. 2006. Обосноваване връзката между параметрите на работните органи на хедер за прибиране на лавандула. – Селскостопанска техника, №2, 8-11.
37. Трендафилов Кр., Н. Делчев. 2006. Определяне на параметрите на активен перков стъблоповдигач за лавандулоприбираща машина. – Селскостопанска техника, №2, 12-18.
38. Делчев Н., Кр. Трендафилов. 2006. Обосноваване параметрите на земеделските агрегати във връзка с контролираното им движение по полето. – Селскостопанска техника, №4, 8-11.
39. Трендафилов Кр., Н. Делчев. 2006. Изследване на примесите и загубите при жътва на лавандула с дъгообразен режещ апарат. – Селскостопанска техника, №4,  2-7.
40. Трендафилов Кр., Н. Делчев, Б. Борисов.2007. Сравнителни изследвания при прибиране на лавандула. – Механизация на земеделието, 2007, № 5-6, 6-10.
41. Делчев Н., Кр. Трендафилов. 2009. Създаване и изследване на хедер за жътва на лавандула, Механизация на земеделието, 2009, № 2 ,2-3.
42. Trendafilov K, N. Delchev, 2010. Designing lavender plantations in relation to the mechanized harvesting to lavender blossom, Agriculture science and technology.

Comments are closed