Проект BG05M2OP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

                Проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове      Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора и екипът за управление на Проект …

Continue reading

Еколог завършил Аграрен факултет на Тракийски университет е сред номинираните на НТС Стара Загора 2022 г.!

     Росица Михалева, ръководител на отдел „Екология“ на ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, е номинирана в направление „Химия и Екология“ на НТС Стара Загора.      Церемонията по връчванe на годишните награди на изявени специалисти с принос към науката в различни направления на НТС се състоя на 05.12.2022 г. в ресторант …

Continue reading