Държавни изпити

Държавни изпити

От Правилника за Устройството, дейността и управлението на Стопански факултет

Чл. 56. (1) Обучението на студентите в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” завършва с успешно полагане на писмен Държавен изпит по специалността или със защита на Дипломна работа.

(2) Студентите се допускат до явяване на Държавен теоретичен изпит или до защита на Дипломна работа, ако успешно са положили всички семестриални изпити, провели са преддипломен стаж, изпълнили са всички задължения, предвидени в учебния план за съответната специалност.

Чл. 57. (1) Държавният изпит и защитата на Дипломна работа се провеждат в две последователни изпитни сесии  – редовна и поправителна.

(2) Студентите, които не са приключили семестриалното си обучение до редовната държавна изпитна сесия се явяват на Държавен изпит или на защита на Дипломна работа на следваща държавна изпитна сесия, при условие, че  са спазени изискванията по чл. 66, ал. 2.

(3) Всеки абсолвент има право да се явява на Държавен изпит или на защита на Дипломна работа в рамките на 5 години.

(4) Ако са изтекли повече от 5 години от семестриалното завършване до явяването на Държавен изпит, абсолвентът възстановява студентските си права чрез явяване на кандидатстудентски изпит и получаване на оценка най-малко Среден (3,00), след което има право да се яви отново на две сесии.

 

Чл. 58. (1) Държавният изпит и защитата на Дипломна работа се провеждат от Държавна изпитна комисия (ДИК), определена със заповед на ректора, по предложение на Декана на СФ.

(2) Председателят на Държавната изпитна комисия е хабилитиран преподавател.

(3) Съставът на държавната изпитна комисия включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната образователна област.

(4) В състава на държавната изпитна комисия могат да се включват и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор".

(5) като наблюдатели в държавната изпитна комисия могат да се допуснат външни лица: представители на министерства, акредитационен съвет, национални и регионални служби, бизнеса и др.

 

Чл. 59. Крайната оценка от писмения Държавен теоретичен изпит  или от защитата на Дипломна работа се формира като средна аритметична величина от оценките на всеки от членовете на Държавната изпитна комисия по шестобалната система, като се закръгля до 0,25 и се вписва в Изпитен протокол.

 

Чл. 60. Оценката на Държавната изпитна комисия е окончателна.

 

Чл. 61.(1) Първичната документация с резултатите от Държавния теоретичен изпит и от защитата на Дипломните работи (екземпляр от дипломните работи, заедно с рецензиите) се съхраняват в архив на катедрата, от която е Председателят на Държавната изпитна комисия, до 1 година след датата на явяване/защита.

(2) Вторият екземпляр на дипломните работи се съхранява на магнитен носител в Университетската библиотека.

 

 

Държавен теоретичен изпит

 

Чл. 62. (1) Държавният теоретичен изпит се полага въз основа на конспект, утвърден и включен в Справочника на СФ. Конспектът съдържа теми от дисциплини, профилиращи обучението по специалността.

(2) Броят на темите от всяка профилираща дисциплина съответства на относителния дял на нейния общ хорариум спрямо учебния план по специалността.

 

Чл. 63. Студентите, които ще се явяват на Държавен теоретичен изпит подават заявление в Учебен отдел не по – рано от 30 дни и не по-късно от 15 дни преди датата на изпита.

 

Защита на дипломна работа

 

Чл. 64. Право на защита на Дипломна работа има студент със среден успех от целия курс на обучение най-малко много добър (5,00) и положен изпит по дисциплината „Методика на разработване на дипломна работа.

 

Чл. 65. (1) Студентът разработва Дипломна работа под ръководството на научен ръководител по избрана тема.

(2) С оглед изпълнението на т.1.2.11. и 1.2.10. от Допълнителното споразумение към Колективен трудов договор в ТрУ от 2013 г., един преподавател може да поеме научно ръководство на не повече от три дипломни работи за ОКС “бакалавър” и три дипломни работи за ОКС “магистър” (Приложение № 1 от Вътрешните правила за работната заплата в ТрУ).

(3) Научният ръководител дава съгласието си за темата на дипломната работа с подпис на заявление за допускане до защита на дипломна работа.

(4) Заявлението се подава от студента в учебен отдел на СФ, не по-рано от 60 дни и не по-късно от 30 дни от обявената дата за защита на Дипломна работа.

 

Чл. 66. (1) Студентът предава разработената Дипломна работа на хартиен и на магнитен носител в катедрата, към която е научният ръководител.

(2) Дипломната работа се предава в срок не по-рано от 30 дни и не по-късно от 10 дни преди обявената дата за защита на Дипломни работи.

(3) Научният ръководител на дипломанта удостоверява с подписа си върху заглавната страница на Дипломната работа, че е съгласен с нейната форма и съдържание.

 

Чл. 67. (1) Рецензент на Дипломната работа се избира на катедрен съвет.

(2) Рецензията съдържа:

1. оценка за качествата на разработката, нейните силни и слаби страни с аргументирани бележки;

2. въпроси към дипломанта по темата на Дипломната работа;

3. обща оценка (положителна или отрицателна) на Дипломната работа;

4. предложение пред държавната изпитна комисия за присъждане (неприсъждане) на съответната образователна степен.

Чл. 68.  Ако заключенията на рецензента и/ или на научния ръководител са отрицателни, студентът не се допуска до защита на Дипломна работа

 

Comments are closed