Катедра “Физическо възпитание и спорт”

Кратка историческа справка:

Катедра “Физическо възпитание и спорт” е създадена още през първата година от пребазирането на Ветеринарномедицински факултет и Зоотехнически факултет от гр. София във ВИЗВМ (Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина) в гр. Стара Загора през 1974 година. Първите преподаватели, които са привлечени от София за учебната 1974/1975 г. са Асен Колев и Младен Борисов.

Редовни преподаватели в катедра “Физическо възпитание и спорт” са и Ангел Алексиев, доц. д-р Георги Белчев, Тодор Гургуриев, Антон Антонов, Венета Димитрова, Маргарита Барокова, д-р Георги Пенчев, доц. д-р Галина Дякова, Жельо Добрев, Добрин Спасов, Фьодор Камянски, Николай Нихтянов.

От 2009 г. започва естествена замяна на кадровия състав и в катедрата постъпват преподавателите Мария Попова, Пламен Петков, Нела Гочева, Любен Костадинов, Тихомир Андреев.

Ръководители на катедра “Физическо възпитание и спорт” са:

1974 – 1977 г. Асен Колев;
1977 – 1980 г. Ангел Алексиев;
1980 – 1994 г. доц. д-р Георги Белчев;
2000 до 2011 г. доц. д-р Георги Белчев;
1994 до 2000 г. ст. пр. Тодор Гургуриев;
от 2011 г. – проф. д-р Галина Дякова.

Основни научни направления: професионално приложната двигателна подготовка, като фактор за оптимизиране на обучението по физическо възпитание, физическа годност, телесна маса извън норма, здравословен начин на живот.

Научно-изследователски проекти на катедрата:

  1. Влияние на вредните навици върху физическата годност на студенти.
  2. Взаимозависимост между вредните навици и показателите за физическо развитие и физическа годност.
  3. Изследване ефективността на “бягане на място” за редукция на телесната маса.
  4. Изследване ефективността на комплексна програма върху състава на телесна маса при студенти с наднормено тегло.
  5. Въздействие на различни по съдържание занимания с двигателни активности върху физическите качества и морфофункционалните показатели на студенти.
  6. Експериментиране на подходи за оптимизиране на учебния процес и повишаване на физическата годност на студентите.

Катедpa "Физическо възпитание и спорт"

Телефон

Кабинет

Ръководител катедра:  проф. д-р Галина Петрова Дякова

699 274

1

Преподаватели:

 

проф. д-р Галина Дякова

699 274

1

ст. пр. Жельо Добрев

699 275

4

Мария Попова

699 276

2

Пламен Петков

699 275

4

Нела Гочева

699 276

2

Любен Костадинов

699 275

4

Тихомир Андреев

699 275

4

Организатор катедра: ст. експ. инж. Петя Бекярова

699 447
e-mail: ptbekiarova@abv.bg

167

Comments are closed