Подаване на заявления за държавен изпит

  • Студентите, които се явяват на Държавен теоретичен изпит, подават в Учебен отдел  заявление за участие в  изпита  не по-късно от 15 дни преди обявената дата .
  • Студентите, които се явяват на защита на Дипломни работи, подават в Учебен отдел заявление   за участие не по-късно от 30 дни преди обявената дата.

Comments are closed