Обществени науки и бизнес езиково обучение

Обществени науки и бизнес езиково обучение

Kратка историческа справка:

За първи път обучение по чужди езици е провеждано във Ветеринарномедицински факултет към Софийския университет, според учебния план, приет на Факултетен съвет от 12.01.1924 година. В резултат на това са изучавани френски и немски език като факултативни дисциплини.

През 1949-1950 години се прекратява практиката преподаването на езици да се осигурява от Софийския университет и Ветеринарномедицински факултет сам осигурява лектори по латински, руски, френски и немски език.

След като Ветеринарномедицинският факултет става самостоятелно висше учебно заведение – Висш ветеринарномедицински институт (ВВМИ ) в София, през есента на 1953 година е създадена и катедра „Чужди езици” с ръководител ст. преп. Доминика Козлева.

През 1974 година ВВМИ влиза в състава на Висш институт по зоотехника и ветеринарна медиина (ВИЗВМ) – Стара Загора, с което катедра „Чужди езици” с ръководител ст. преп. Надежда Корчмаренко също е базирана в гр. Стара Загора.

От 1987 година започва обучението на чуждестранни граждани по български език като бъдещи студенти във факултетите на висшите учебни заведения в гр. Стара Загора.

Със създаването на Тракийски университет през 1995 година, катедра „Чужди езици” остава в структурата на ВМФ до 2009 г.

От 2009 година катедрата, преименувана на „Езиково обучение”, с ръководител доц. д-р Ив. Николова, е включена в състава на новосъздадения Стопански факултет към ТрУ.

В рамките на Стопански факултет, през 2011, година катедрата е преименувана на „Обществени науки и бизнес езиково обучение” с ръководител доц. д-р Т. Танева.

Преподавателска и научна дейност:

Катедpa "Обществени науки и бизнес езиково обучение"

Телефон

Кабинет

Ръководител катедра:  

доц. д-р Таня Танева

699 205

Главен секретар на ТрУ

Преподаватели:

 

 

доц. д-р Таня Танева

699 205

Главен секретар на ТрУ

ст. пр. Невена Найденова

699 449

120

ст. пр. Любомира Спасова

699 449

120

пр. Златина Димова

699 449

120

пр. Женя Гундашева

699 448

344

пр. Калина Кацарова

699 450

161

Организатор катедра: 

ст. експ. инж. Петя Бекярова

699 447

e-mail: pdbekiarova@abv.bg

167

 

Материална база

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение” разполага с:

 • Езикова лаборатория, със специализирани пултове, в която са създадени условия за повишаване ефективността на процеса на обучение по чужд език чрез засилена активност и повишен интерес на обучаемите, ангажираност на всеки студент във всяка дейност, по-ефективна индивидуализация на учебния процес; за включване към системата на електронно обучение в ТрУ – e-learning; специализирана подготовка в зависимост от базовата специалност на студентите; за обучение по други дисциплини, изучавани в ТрУ.
 • Учебни зали, оборудвани DVD, LCD  екрани и компютри, които позволяват активизиране на езиковата работа, натрупването на конкретен опит.

Основни научни направления:

 • Икономическа психология, Социална психология, Психология на бизнеса, Социология, Философия, Организационно поведение
 • Методика на преподаването по чужд език
 • Лексикална и синтактична изразителност на научен текст.
 • Терминологична лексика – медицинска;  икономическа; общонаучна – съпоставителен анализ.
 • Междукултурна компетентност и обучение на икономисти ( по Европейски стандарти).

Проекти, разработени в катедра „ Обществени науки и бизнес езиково обучение”:

 • Съпоставителен лингвистичен анализ на основната терминология по Ветеринарна медицина (на латински, български, немски, френски и английски език).
 • Използване на международна терминологична лексика по икономика в английски и български език – стилистична норма на речта.
 • Езиците, междукултурната компетентност и подготовка на специалисти по икономика (по Европейски стандарти).
 • Проучване на ексцерпирания лексикален обем и съставяне на терминологичен справочник по икономика на български, английски, немски, френски език.
 • Създаване на мултимедийна езикова лаборатория за обучение на студентите от СФ, ВМФ, АФ, ОПЧГ и изследване влиянието върху качеството на обучение.

Comments are closed