Специалности

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
Социална педагогика (СП)
Специална педагогика (СпП)
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Магистър

    „Предучилищна и начална училищна педагогика“
    „НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище“
    „Специална педагогика с модули: Умствена изостаналост, Логопедия, Ресурсен учител“
    „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации“
    „Социална педагогика и социална работа“
    „Консултиране в социално-образователната сфера“

Доктор

05.07.01. – Теория на възпитанието и дидактика
05.07.04. – Специална педагогика

Leave a Reply