Специалности

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
Социална педагогика (СП)
Специална педагогика (СпП)
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Магистър

    „Предучилищна и начална училищна педагогика“
    „НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище“
    „Специална педагогика с модули: Умствена изостаналост, Логопедия, Ресурсен учител“
    „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации“
    „Социална педагогика и социална работа“
    „Консултиране в социално-образователната сфера“

Доктор

Теория на възпитанието и дидактика
Специална педагогика
Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен

Leave a Reply