Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Предучилищна педагогика (ПУП)
Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
Социална педагогика (СП)
Специална педагогика (СпП)
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
Педагогика на обучението по физическо възпитание (ПОФВ)

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Подготовката на бъдещите педагози е изградена върху основата на знания и компетенции в областта на психологията, педагогиката и частните дидактики. Многостранната теоретична, практическа и общообразователна подготовка на студентите осигурява условия за успешна професионална реализация и кариерно развитие.
Възможности за реализация:

 •     предучилищен педагог;
 •    начален учител;
 •    учител-възпитател;
 •    възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст;
 •    ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност;
 •    административно-управленски и експертни длъжности.

Професионална квалификация: детски и начален учител.
Продължителност на обучение: 4 години
Квалификационна характеристика-ПНУП(бак.)
УЧЕБЕН ПЛАН-ПНУП(бак.-редовно)           

УЧЕБЕН ПЛАН-ПНУП(бак.-задочно)
Овладяват се професионални компетенции за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст, способности за образование и възпитание на детската личност и развитие на нейния творчески потенциал.

Предучилищна педагогика (ПУП)
      Специалността дава възможност на завършилите студенти за реализация като педагози в детски ясли, детски учители в общинските и частните детски градини и в групите за задължителна предучилищна подготовка към началните училища, възпитатели в домове за деца, преподаватели в детски школи и центрове за работа с деца, методисти в педагогически кабинети, образователни звена и институции, консултанти-педагози в нестопански и неправителствени организации, предлагащи образователни услуги, други длъжности, изискващи висше педагогическо образование.
Професионална квалификация: детски учител.
Продължителност на обучение: 4 години

Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
Специалността осигурява общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа, социо- и психолингвистична подготовка.
В процеса на обучение се усвояват практически умения за учебна, езикова, възпитателна и комуникативна дейност на български и чужд (английски, руски, френски) език, което гарантира успешна професионална реализация.
Възможности за реализация:

 •     начален учител;
 •     учител по чужд език в началното училище;
 •     учител-възпитател в началното училище;
 •     възпитател в домове за деца;
 •     преподавател в детски школи;
 •     ръководител на групи с деца за извънкласна дейност;
 •     административно-управленски и експертни длъжности;
 •     педагог в детски педагогически стаи.

Професионална квалификация: начален учител с чужд език
Продължителност на обучение: 4 години
Квалификационна характеристика-НУПЧЕ(бак.)

УЧЕБЕН ПЛАН-НУПЧЕ(бак.)           
Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за ранно чуждоезиково обучение в начална степен, подготовка и възпитание на детето.

Социална педагогика (СП)
Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, и професионално-практическа подготовка. Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.
Възможности за реализация:

 •      социален педагог;
 •     в административно-управленска длъжност;
 •     в различни видове социални институции за деца и възрастни;
 •     в образователни и социални центрове;
 •     като специалисти в системата на подпомагането и социалната дейност в държавния и неправителствения сектор.

Професионална квалификация: социален педагог
Продължителност на обучение: 4 години
Квалификационна характеристика-СП(бак.)

УЧЕБЕН ПЛАН-СП(бак.-редовно)           
УЧЕБЕН ПЛАН-СП(бак.-задочно)
Професионалните компетенции са фокусирани върху социалното придружаване и подкрепа на развитието на деца и лица в неравностойно социално положение.
 
Специална педагогика (СпП)

Специалността осигурява широк профил на знания, умения и компетенции в областта на специалната педагогика и психологията, рече-слухова рехабилитация и комуникативни нарушения. Подготвят се специалисти с възможности за: компетентна оценка на състоянието на деца и лица със специално потребности и в частност на такива с комуникативни затруднения;  работа по преодоляване на комуникативни нарушения и прилагане на алтернативни подходи за интеграция в общността.

Възможности за реализация:

 •     специални педагози в специални училища;
 •     ресурсни учители в общообразователни училища;
 •     специалисти по рече-слухова рехабилитация и комуникативни нарушения в социални, медицински и образователни центрове.

Професионална квалификация: специален педагог
Продължителност на обучение: 4 години
Квалификационна характеристика-СпП(бак.)
УЧЕБЕН ПЛАН-СпП(бак.-редовно)           

УЧЕБЕН ПЛАН-СпП(бак.-задочно)
Това включва компетенции за оценка на състоянието на деца и лица със специални образователни потребности, за работа по преодоляване на рече-слухови и комуникативни нарушения и прилагане на нетрадиционни и личностноориентирани подходи за социално включване.

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Специалността  осигурява  базова  широкопрофилна  подготовка по информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието.  Завършилите  специалността  притежават  фундаментални знания в областта на информационните  технологии и работата с компютърни мрежи,  операционни  системи,  бази  от данни,  компютърна  графика,  обектно-ориентирано  програмиране  и  др.,  структури  от  данни  и алгоритми,  както  и базова  математическа  подготовка. Студентите получават знания и умения по:

 • информационни технологии;
 • психология и педагогика;
 • методика на обучението по ИТ;
 • управление на образованието.

Възможности за реализация:

 • учители по ИТ в СУ 5-12 клас и професионални гимназии
 • ръководител на направление ИКТ
 • специалисти в областта на ИТ в различни образователни институции

Професионална квалификация: Учител по информационни технологии
Продължителност на обучение: 4 години

Квалификационна характеристика на специалност ПОИТ

Извадки от учебен план на специалност ПОИТ
2016/2017   2017/2018   2020/2021   2021/2022

Извадки от учебни програми на специалност ПОИТ

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Специалността  осигурява широкопрофилна подготовка по:

 • изобразително изкуство;
 • история на изкуството;
 • теория на изкуството;
 • графичен дизайн;
 • информационни технологии;
 • психология, педагогика;
 • методика и управление на образованието.

Завършилите педагози се реализират като:

 • учители по Изобразително изкуство;
 • специалисти по графичен дизайн;
 • специалисти с приложна насоченост в направление „Изобразително изкуство“;
 • работещи в дизайнерски студия и рекламни агенции, печатници, издателства.

Професионална квалификация: Учител по изобразително изкуство и графичен дизайн
Продължителност на обучение: 4 години

Квалификационна характеристика на специалност ПОИИГД
Учебен план на специалност ПОИИГД

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание

       Обучението в специалността има общотеоретична, медико-биологична и спортно-педагогическа насоченост, която се осигурява чрез включената в учебния план широкопрофилна и специализирана подготовка, създаваща условия на завършилите ОКС „бакалавър“ на специалността да се реализират професионално като учители по физическо възпитание и спорт във всички етапи на средното училище – в общински или частни училища; в специализирани (спортни училища); като преподаватели и инструктори в организирани и доброволни форми на двигателна ангажираност (спортни клубове и секции, фитнес клубове и др.); като възпитатели в училище и в социални институции; в специализирани институции за работа с деца със специфични образователни потребности; консултант-експерти в институции, работещи с подрастващи; в рекреационни центрове и др., както и да продължат образованието си в ОКС „магистър”; да бъдат обучавани в сродни университети в рамките на Европейски съюз по програма Еразъм +.

Професионална квалификация: Учител по физическо възпитание и спорт
Продължителност на обучение: 4 години

Квалификационна характеристика на специалност ПОФВ
Учебен план на специалност ПОФВ

Comments are closed