Scholar requirements / Изисквания за публикуване

1.Scholar requirements/Научни изисквания за публикуване в списанието
2.Publication ethics and publication malpractice statement*/Етика на публикуване и избягване на злоупотреби**
    2.1.Publication and co-authorship/Публикуване и съавторство
    2.2.Responsibilities of authors/Задължения на авторите
    2.3.Peer-review process and responsibilities of reviewers /Процес на рецензиране и задължения на рецензентите
          2.3.1.Reviewing Procedure Flowchart/Диаграма на процеса за публикуване
          2.3.2.REVIEW FORM /Формуляр за рецензия
    2.4.Responsibilities of editors/Задължения на редакторите
    2.5.Responsibilities of the publisher/Задължения на издателя
    2.6.Manuscripts acceptance and rejection policy/Политика на приемане и отхвърляне на ръкописи
3.Instructions for Authors /Технически изисквания

*Publishing requirements and publishing ethics are in line with the Elsevier's Publishing Ethics Resource Kit (https://www.elsevier.com/editors/perk) and COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/)

**Изискванията за публикуване и публикационната етика са съобразени с тези на Elsevier's Publishing Ethics Resource Kit (https://www.elsevier.com/editors/perk) и COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/)

 

Comments are closed