Бюлетин Нови книги

2020 година, ноември

Област на знанието: Компютърни науки и технологии

 Сигнатура: 32121

Малешков, Стоян Богданов и др. Компютърна графика и фотореалистична визуализация, 2014.

В учебника са представени основните понятия, подходи и методи на компютърната графика и фотореалистичната визуализация. Знанията, които студентите ще придобият, ще им позволят творчески да комбинират и пълноценно да прилагат модерните средства за графична обработка при решаването на практически задачи от различни приложни области. Книгата е ориентирана към студентите от департамент Информатика на НБУ. Може да служи и като фундамент за курсове, свързани с изучаването на различни графични програмни продукти. Подходът при представяне на учебния материал е универсален, което позволява учебникът да бъде използван както в НБУ, така и в други университети. (goodboox.bg)

Предметни рубрики: компютърна графика – учебници

Област на знанието: Икономика. Икономически науки

 Сигнатура: ЕК

Поземлените отношения: теория, практика, перспективи, 2019.

От състоянието на поземлените отношения зависи каква стойност внася селското стопанство в националната икономика. България има монополни природно-климатични дадености за земеделско производство и вековни традиции. Единствено аграрният отрасъл е с положително външно-търговско салдо. За да се рентира потенциала на тези дадености, е необходимо поземлените отношения да осигуряват благориятна среда за стопанска дейност. Процесът на усъвършенстване на институционалната рамка е в режим на динамична промяна, с известни периоди на задържане поради някои неработещи и често преправяни норми. (из Въведение)

Предметни рубрики: поземлена собственост – аграрна политика – България

 Сигнатура: ЕК

Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП, 2020.

В монографията се разглеждат и анализират основни макроикономически показатели, които характеризират ресурсната осигуреност и постигнатите резултати от българското земеделие. Изследват се тенденциите протичащи в отрасъла през периода на членство в ЕС и се търсят ефектите, които прилаганото подпомагане е оказало за разитието на основните сектори в селското стопанство. Разгледани са социално икономическите аспекти в селските райони, като основния фокус е да се видят разликите между селските и неселските райони. В областта на агроекологията е разработен подход, който да послужи за провеждане на по-нататъшни изследвания, за да се оценят ползите и разходите от агроекологичните дейности и практики. (издателят)

Предметни рубрики: аграрна политика – райони, селски – България

 Сигнатура: ЕК

Building agricultural extension capacity in post-conflict settings, 2017.

This book investigates the experiences and issues involved with extension systems in post-conflict settings; evaluates the impact of different extension policy approaches and practice in such settings; and identifies the key elements needed to effectively rebuild agricultural extension systems and programs in post-conflict contexts. (CABI)

Предметни рубрики: напрежения ; конфликти – аграрна политика

 Сигнатура: ЕК

Invasive alien plants : impacts on development and options for management, [2017?].

The book emphasises the social and economic implications of plant invasion, and discusses direct impacts on livelihoods and biodiversity. It explains how various approaches to management including traditional ecological knowledge and classical biological control can be keys to the delivery of sustainable solutions, focusing on experiences in India, Nepal, Papua New Guinea and China. The use of policy frameworks in biological control and other management measures are also described. (CABI)

Предметни рубрики: инвазивни растения – аграрна политика – Азия

 Сигнатура: ЕК

Land use and food security in 2050: a narrow road : Agrimonde-Terra, 2018.

The Healthy scenario is the only one that makes it possible to achieve sustainable world food and nutrition security in 2050. Nevertheless, current trends in agricultural and food systems in most parts of the world converge towards the Metropolization scenario, which is not sustainable in terms of both land use and human health. Therefore, changing the course of ongoing trends in favor of sustainable land uses and healthy food systems will be one of the main challenges of the next decades. (Quae)

Предметни рубрики: земеползване ; продоволствена сигурност – света – прогнози

Област на знанието: Почвознание. Изследвания на почвата

 Сигнатура: ЕК

Soil erosion and carbon dynamics, 2006.

Divided into four sections, this book  offers data on how soil erosion affects soil, water, and air quality. Topics include mineralization rate, inundation, sediment deposition, and global warming potential, as well as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide emissions, and the implications of soil erosion on the global carbon cycle and carbon budget. (Quae)

Предметни рубрики: почви – въглерод в почвата ; въглероден цикъл

Област на знанието: Наука за околната среда

 Сигнатура: 32122

Георгиев, Георги Леонидов. Националните и природните паркове и резерватите в България, 2004.

Монографията е първото издание у нас след приемането на Закона за защитените територии (1998 г.) и Закона за биологичното разнообразие (2002 г.), което разглежда биологичното разнообразие на най-ценните в природонаучно отношение екосистеми и режимите на стопанисване, управление и рекреационно използване. Особено внимание е отделено на съвременното състояние на мрежата от защитени територии у нас. Дефинирани са новите категории защитени територии. Разгледани са особеностите на тяхното стопанисване, управление, функционално зониране и рекреационно използване. Направена е инвентаризация на националните и природни паркове, резервати, поддържани резервати и защитени местности. (rd.swu.bg)

Предметни рубрики: национални паркове ; национални резервати – опазване – България

 Сигнатура: ЕК

Подход за оценка на управлението на услугите на агроекосистемите в България, 2020.

Аграрните екосистеми от различен тип и техните специфични (агроекосистемни) услуги са едни от най-широко разпространените по света, а така също и в нашата страна (ИАОС; EEA; FAO). Добре известно е, че селскостопанското производство в значителна степен допринася за съхраняването, възстановяването и подобряването на екосистемите и техните услуги, а така също и за тяхната деградация и унищожаване. Ето защо услугите, свързани с аграрното производство и агро-екосистемите са сред най-интензивно изучаващите се, картотекирани, оценявани, регулирани и стимулирани (EEA; FAO; Garbach et al.; INRA; Lescourret et al.; Novikova et al.;Power; Rusinamhodzi; WWF; Wiggering et al.; Quinn et al.; Zhan). (из Увод)

Предметни рубрики: агроекология – България

 Сигнатура: 32120

Природа и общество : интердисциплинарни четения : т. 1, 2019.

В настоящия сборник са поместени материали, представени на интердисциплинарния семинар Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план, проведен на 12-14 октомври 2018 г. в Боровец.

Предметни рубрики: природа и общество – сборници

 Сигнатура: ЕК

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България : сценарии за развитие : съкратен доклад, 2019.

Природните характеристики на Югозападна България са предпоставка за устойчиво бъдеще. В нея се намират над 150 защитени територии от всички типове, сред които и два от трите национални парка на страната: парк Рила (най-големият в България) и парк Пирин (под защитата на ЮНЕСКО). Тези дадености благоприятстват развитието на различни форми на туризъм, биоземеделие, биоживотновъдство, устойчиво горско стопанство и риболов при спазване на изискването икономическите дейности да са съвместими с опазването на ценните видове, местообитания и природата като цяло. Този факт следва да бъде отчетен при взимането на решения за инвестиции в алтернативни икономически дейности в региона. (из Резюме)

Предметни рубрики: природа – екологични проблеми ; регионално развитие – въгледобивни райони – Югозападна България

 Сигнатура: ЕК

Witt, Arne. Guide to the naturalized and invasive plants of Southeast Asia, 2017.

These IAS are exotic, non-native, non-indigenous or foreign plants or animal species that have been introduced by people, either intentionallyor unintentionally, outside of their natural range and outside of their natural dispersal potential. In their new environment they establish and proliferate to the detriment of biodiversity, livelihoods, human and animal health, and the environment. In fact IAS are considered to have one of the biggest impacts on biodiversity, second only to habitat destruction. (Foreword)

Предметни рубрики: инвазивни растения – Югоизточна Азия

Област на знанието: Зоология

 Сигнатура: 32119

Иванова, Евгения Нешова. Популационно-генетичното богатство на българската медоносна пчела и историята на едно 25-годишно научно пътуване, 2018.

Основният аспект на научното проучване е свързан с популационно-генетичното разнообразие на българската медоносна пчела, но е за период от четвърт век. Книгата съм разработила в две части: първат – популярна и в известна степн справочна, в която по периоди разказвам за хората, местата, ситуациите, работата и резултатите, решенията и колебанията, които срещнах по пътя на това научно пътешествие;  втората – строго научна, в която запознавам читателя със същността на изследването, литературните проучвания, поставените цели, използваните методи и конкретните получени резултати заедно с анализите и обсъжданията им. (Евгения Н. Иванова)

Предметни рубрики: медоносна пчела – наследственост – България

Област на знанието: Селскостопански технологии

 Сигнатура: ЕК

Precision agriculture technology for crop farming, 2016.

This book provides a review of precision agriculture technology development, followed by a presentation of the state-of-the-art and future requirements of precision agriculture technology. It presents different styles of precision agriculture technologies suitable for large scale mechanized farming; highly automated community-based mechanized production; and fully mechanized farming practices commonly seen in emerging economic regions. The book emphasizes the introduction of core technical features of sensing, data processing and interpretation technologies, crop modeling and production control theory, intelligent machinery and field robots for precision agriculture production. (Quae)

Предметни рубрики: интелигентно земеделие – интелигентни машини

Област на знанието: Ветеринарна медицина

 Сигнатура: CDR 53

Симеонов, Радостин Стефанов. Специална патология и диагностика на болести, засягащи всички или няколко вида животни : [учебно помагало], 2020.

В настоящото учебно помагало са описани патоморфологични промени при болести, общи за всички или няколко вида животни. То е съобразено с учебната програма на дисциплината Специална патологична анатомия, имаща статут на задължителна в учебния план на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет, Стара Загора. Изданието е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, практикуващите ветеринарни лекари и техници като помагало в тяхната ежедневна работа. (Радостин Симеонов)

Предметни рубрики: селскостопански животни ; домашни животни – болести – специална патология – учебници ; диагностика

 

 Сигнатура: CDR 52

Симеонов, Радостин Стефанов. Специална патология и диагностика на заболявания при кучета, котки и зайци : [учебно помагало], 2020.

В настоящото учебно помагало са описани основните патоморфологични промени при заболявания на кучета, котки и зайци. То е съобразено с учебната програма на дисциплината Специална патологична анатомия, имаща статут на задължителна в учебния план на Ветеринарномадицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора. Изданието е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, практикуващите ветеринарни лекари и техници като помагало в тяхната ежедневна работа. (Радостин Симеонов)

Предметни рубрики: инфекционни болести – кучета – специална патология ; диагностика ; котки ; зайци

 Сигнатура: CDR 51

Симеонов, Радостин Стефанов. Специална патология и диагностика на инфекциозни заболявания при свине : [учебно помагало], 2020.

В настоящото учебно помагало са описани основните патоморфологични промени при инфекциозните заболявания по свинете. То е съобразено с учебната програма на дисциплината Специална патологична анатомия, имаща статут на задължителна в учебния план на Ветеринарномадицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора. Изданието е предназначено за студентите по ветеринарна медицина, практикуващите ветеринарни лекари и техници като помагало в тяхната ежедневна работа. (авторът)

Предметни рубрики: инфекциозни болести – свине – специална патология ; диагностика

 Сигнатура: ЕК

Dinev, Ivan. Veterinary pathology : a colour atlas, 2020.

The book is structured into sections based on the pathology of the individual anatomical systems of the animals. A relatively complete index is provided for easier navigation. All figures in this edition are coloured, allowing clear demonstration of the specific features of pathological manifestations. The explanatory texts to the illustrations, in addition to the description of findings, contain essential information on the etiology, pathogenesis and differentiation from similar conditions aimed at focusing the attention of specialists to a specific diagnosis. (Prof. Ivan Dinev)

Предметни рубрики: домашни животни ; селскостопански животни – патология – диагностика – атласи

Област на знанието: Горско стопанство

 Сигнатура: ЕК

Field guide for the identification of damage on woody sentinel plants, 2017.

This book is a heavily-illustrated, internationally applicable, practical guide for the identification of likely causal agents of damage to trees and woody shrubs. It is intended for use in sentinel plantings – a new tool to identify pests in the country of origin, used to inform pest risk analysis and risk mitigation measures – where agents often may not be known and only damage visible. (CABI)

Предметни рубрики: храсти ; дървета – вредители – защита – ръководства

Област на знанието : Защита на растенията

 Сигнатура: ЕК

Biopesticides manual : guidelines for selecting, sourcing, producing and using biopesticides for key pests of tobacco, 2019.

The Biopesticides Manual provides information resources and technical advice in order to support the deployment of biopesticides. It is a one-stop-shop to address the information needs of the key groups who are responsible for selecting, sourcing and using biopesticides in the tobacco production system. (CABI)

Предметни рубрики: тютюн – защита – биопестициди

 Сигнатура: ЕК

Proceedings of the 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods, 2017.

The 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods, held in Langkawi, Malaysia, continues the series of international symposia on the biological control of arthropods organized every four years. The first meeting was in Honolulu, Hawaii, USA in January 2002, followed by the Davos, Switzerland meeting in September 2005, the Christchurch, New Zealand meeting in February 2009, and the Pucon, Chile meeting in March 2013. The goal of these symposia is to create a forum where biological control researchers and practitioners can meet and exchange information, to promote discussions of up-to-date issues affecting biological control, particularly pertaining the use of parasitoids and predators as biological control agents. This includes all approaches to biological control: conservation, augmentation, and importation of natural enemy species for the control of arthropod targets, as well as other transversal issues related to its implementation. (CABI)

Предметни рубрики: вредители – членестоноги – биологичен контрол

 

 

 

 

 

октомври

септември

юли

юни

май

март

февруари

януари

 

 

 

Архив

 

 

Comments are closed