Бюлетин Нови книги

2022 година, май

Област на знанието: Организация на научния труд

 Сигнатура: ЕК

Делева, Станимира. Как да стана (по-добър) теренен изследовател : ръководство за теренна работа, [2021?]

В книгата са събрани практически насоки за тези, които искат да работят на терен, но не знаят откъде да започнат. Причината някои съвети да звучат прекалено категорично е, че са установени с цената на много непредвидени ситуации, някои от които са били само комични, а други са свързани със сериозни инциденти. Отделните глави включват конкретни съвети по важни теми, като избор на университет, умения, необходими за провеждане на работа на терен и организиране на експедиция. Събраната информация е базирана на личен опит от проби и грешки. Тя запълва съществуващата в момента празнина за същността на професията на теренния изследовател и ще помогне на млади хора да изберат своя път, независимо дали става въпрос за биология, археология, палеонтология, геология, спелеология, химия или други дейности. (из Увод)

Предметни рубрики: околна среда – опазване ; научна работа – методи на изследване – наблюдение

Област на знанието: Компютърни науки

 Сигнатура: 32267

Станек, Уилям Р. Microsoft Windows XP professional : наръчник на администратора, 2022.

Независимо дали поддържате 50 или 5000 настолни компютъра, в този незаменим справочник бързо ще откриете отговори на въпроси, свързани с ежедневното администриране на операционната система Windows XP Professional. Включените таблици, списъци и инструкции стъпка по стъпка представят основните концепции и процедури на поддръжката на настолни системи. Това е точната информация, от която се нуждаете, за да решите проблемите и да свършите вашата работа. (издателят)

Предметни рубрики: системен софтуер – наръчници

Област на знанието: Организации и други видове обединения

 Сигнатура: ЕК

Генчева, Анна Василева и др. Вдъхновяващи срещи от третия вид : дванайсет успешни истории на български неправителствени организации, 2. доп. изд., 2020.

Това издание е опит да допринесем за повишаване авторитета, капацитета и влиянието на третия сектор в България, както и на приноса му за устойчиво обществено развитие. Надяваме се, че чрез популяризиране на добрите практики ще въодушевим повече граждани и компании да подкрепят финансово смислените граждански инициативи и организации, освобождавайки ги от капана на краткосрочното проектно финансиране. (Любомир Василев, ред. на изданието)

Предметни рубрики: неправителствени организации – България

Област на знанието: Политика. Политически науки

 Сигнатура: 32264

Първа година европейска България: избори и образи, 2008.

Избори и образи са двата входа в анализа на европейския дебют на България. За целта интердисциплинарни погледи кръстосват политолози, социални психолози, изследователи на масови комуникации. А доколкото Европа я мислим и градим всички, автори са и утвърдени учени, и млади изследователи, и студенти. (Не)способността на политическите елити убедително да артикулират Европа контрастира с нейните ясни, но разногласни, образи сред студенти и представители на бизнес средите. (А. Кръстева, Т. Стоицова)

Предметни рубрики: парламентарни избори – Европейски парламен – България

Област на знанието: Икономика. Икономически науки

 Сигнатура: 32266

Блекуел, Едуард. Как да подготвим бизнес план, 1. бълг. изд., [1996?].

Първата стъпка, ако искате да започнете бизнес, е да си начертаете подробен план. Голямата част от тези, които дават парите за започване или разширяване на бизнес, настояват да видят такъв план преди да предложат необходимите средства. Освен това, от основно значение за всеки, който иска да започне бизнес от какъвто и да е размер, е да изясни непосредствените и крайните цели. Бизнес планът може да се окаже първообраз за бъдещето на компанията. (издателят)

Предметни рубрики: бизнес – планиране – ръководства

Област на знанието: Наука за околната среда

 Сигнатура: ЕК

Енчев, Емил Данев и др. Натура 2000 в България : албум, 2020.

Общо 230 вида природни местообитания и 1500 вида животни и растения, които са обект на защита от Директивата за местообитанията, както и 500 вида птици, опазвани според Директивата за птиците, са обект на защита в мрежата, като по този начин се гарантира просъществуването на най-ценните природни места на континента. Биоразнообразието в България е изправено пред множество сериозни заплахи. Сред тях са неконтролираните сечи и унищожаването на старите гори, безконтролното изграждане на миниВЕЦ в реките, застрояването на крайбрежните и дюнни местообитания, бракониерството и безпокойството по време на уязвими за редките видове периоди, урбанизирането на природните местообитания, интензивното земеделие и животновъдство. (из Въведение)

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване ; растения ; животни – местообитания – България – албуми

 Сигнатура: ЕК

Енчев, Емил. Червеногушите гъски, 2011.

В средата на септември червеногушите гъски предприемат миграция към зимните си убежища. Преди шейсетте години на миналия век по-голямата част от тях са зимували по западното крайбрежие на Каспийско море. Само отделни птици и малки групи са долитали през зимата на територията на България и Румъния. След този период поради подмяна на житните посеви с памук и други хранително непригодни за гъските култури, цялата популация е била принудена да търси нови подходящи за презимуване места. Така започва масовата миграция на този вид по западното черноморско крайбрежие достигайки до Гърция и Турция. След няколко години проучване на различни места птиците избират териториите около делтата на река Дунав, няколко езера в румънска Добруджа и езерата Дуранкулак и Шабла в България. (из Въведение)

Предметни рубрики: прелетни птици – Червеногуша гъска ; биоразнообразие – опазване – България

 Сигнатура: ЕК

Мешкова, Галина. Морето, биоразнообразието, екологията. Попов, Димитър и др. Делфински експедиции в Черно море : мореписи от изследователска яхта Калиакрия, 2019.

В текстовете се набляга на екологията и областите, които тя изучава, тъй като, бидейки сравнително млада наука, тя често е ненапълно разбрана, и на учените, работещи в тази област, се налага да се борят, освен с ежедневните професионални проблеми за разрешаване, също и с нагласите на обществото. Към книжката е приложен и авторски художествен текст, вдъхновен от проведените експедиции в морето, от делфините и от красотата на природата, с автор Теодора Илиева, която е нашият пример за това как природата поражда изкуство. (из Предговор)

Предметни рубрики: делфини – екология – Черно море

 Сигнатура: ЕК

Насоки за екологично управление на средиземноморски и черноморски солници в екологичната мрежа Натура 2000 : модел за управление, 2016.

Солниците са водоеми, създадени от човека около или в лагуни или солени езера, които най-често изкуствено възпроизвеждат крайбрежни водоеми, разположени зад дюните – стествени местообитания, типични за Средиземноморското и Черноморското крайбрежия, които днес са изключително рядки. Поради тази причина много видове, които са повече или по-малко специализирани намират подходящи условия за живот или алтернатива за изчезнали вече техни естествени местообитания. Стратегическото значение на солниците за опазване на биологично разнообразие е свързано с факта, че солниците заместват типове природни екосистеми, които са намалели драстично поради разрастването на населените места по крайбрежието или в резултат на човешка дейност, свързана с развитието на туризма, промишлеността и земеделието. (из Въведение)

Предметни рубрики: солни залежи – Средиземно море ; Черно море ; биоразнообразие – опазване

 Сигнатура: ЕК

Насоки за поддържане и управление на местообитанията в териториите за освобождаване на белошипи ветрушки (Falco naumanni), 2015.

Сред най-вероятните причини за намаляването и изчезването на белошипата ветрушка са промените в земеползването, интезификацията на земеделието и използването на пестициди, цялостно влошаващи качеството на хабитата. Все пак се счита, че основните заплахи, които са причинили намаляването на белошипата ветрушка в България са лимитирани и, че видът може да бъде успешно възстановен в страната, чрез целенасочени и последователни консервационни действия фокусирани върху управлението на хабитата, осигуряването на подходящи гнездови местообитания и извършван от човека рестокинг. Изработен хабитатен модел показва, че има подходящи територии в ЮИ България за поддържането на възстановена популация на белошипи ветрушки. (из Въведение)

Предметни рубрики: белошипа ветрушка – местообитания – България

 Сигнатура: ЕК

Определител на земноводните и влечугите в България, 2007.

Земноводните и влечугите са най-малобройните класове гръбначни животни в българската фауна. Поради това съществува мнение, че те са най-лесни за определяне и едва ли не всеки що годе запознат природолюбител може бързо и безпогрешно да разпознае към кой вид принадлежи всеки попаднал му екземпляр от тези животни. Дългогодишните ни наблюдения, обаче, показват, че това далеч не винаги е така. Съществуват както близко родствени, така и твърде подобни помежду си видове от различни родове, които биват смесвани поради непознаване на характерните им отличителни белези. (из Предговор)

Предметни рубрики: земноводни ; влечуги – България – определители

 Сигнатура: ЕК

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2008.

Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитания от Приложение I от Директива 92/43/ЕЕС. Ръководството служи за определяне на местообитанията на терен във връзка с определянето на Натура 2000 места, с попълването на раздел 3.1 от Стандартния формуляр на Натура 2000, както и за картиране на природни местообитания при изготвяне планове за управление на защитените зони. (из Въведение)

Предметни рубрики: природа – опазване – България

 Сигнатура: ЕК

Стоева, Елена и др. Ръководство за опазване на биологичното разнообразие в територии за отглеждане на тютюневи култури, 2017.

Целта на настоящото ръководство е да представи накратко редки видове животни, обитаващи площите за производство на тютюн, както и биологичното разнообразие в районите, в които се отглежда тютюн. Чрез представяне на потенциални заплахи за редките видове и местообитания, както и начини на преодоляването им, целта на Ръководството е да намали въздействието на стопанската дейност върху природата и биологичното разнообразие. (из Въведение)

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване – България

 Сигнатура: ЕК

Численост на националните популации на гнездящите в България птици 2004, 2004.

Публикуваните в изданието данни служат за референтни популационни числености при поплъването на разделите 3.2а и 3.2в от Стандартния формуляр за НАТУРА 2000. Данните за гнездовите популации на птиците в България служат като рефертна численост за определяне на популационните прагове на критериите за избор на специално защитени зони от НАТУРА 2000 в България. (Зелени Балкани)

Предметни рубрики: птици, гнездящи – местообитания – България

Област на знанието: Ветеринарна медицина

 Сигнатура: 619:616-07/Ч Б 446/32261

Бинев, Румен. Поведенческа диагностика при животните, 2022.

Научното издание се състои от две части. В общата част се описват нарушени поведенчески активности, наблюдавани при всички или повечето видове животни. Дават се обобщени сведения и за причините и за тяхното проявление. По този начин се разкрива зависимостта между нарушените поведенчески активности, причините за тяхното възникване и заболяванията при животните. В специалната част се описват основните поведенчески характеристики и се разглеждат специфичните поводенчески нарушения при различните видове животни – преживни, коне, свине, кучета, котки, птици и риби. Описани са и конкретни заболявания, при които би могло да се установят съответните нарушени активности. (авторът)

Предметни рубрики: диагностични методи – поведенческа диагностика

 Сигнатура: ЕК

Илиев, Явор и др. Какво да направим при намиране на отровени животни, 2005.

Изданието е разработено от Зелени Балкани и е предназначено за служители на МОСВ, РИОСВ, МЗГ, ЛУГ и ДЛ, ветеринарни лекари и доброволни сътрудници на Спасителния център. Наръчникът съдържа напътствия за стаблизиране на пострадали диви животни, преди пристигането и настаняването им в Спасителния център на Зелени Балкани. (издателят)

Предметни рубрики: диви животни – отравяния – първа помощ

 Сигнатура: ЕК

Оказване на първа помощ и опазване на ex-situ на видове от европейско природозащитно значение : помагало за доброволци, стажанти и практиканти : Ч. 1. Основни познания за дивите животни в българската природа, преминаващи през Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани ; Ч. 2. Наръчник за оказване на първа помощ на бедстващи животни, 2020.

Първата част на това издание предоставя на доброволните сътрудници, стажанти и практиканти в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани основна информация за естествените местообитания, храната, поведението и природозащитния статус на най-често приеманите птици в Центъра. Целта на екипа, работил върху изданието, е да представи по достъпен начин информация, която би била полезна по време на стаж, практика или доброволен труд в Центъра, както и при намиране на бедстващо диво животно. Втората част представлява Наръчник за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни. В него е обобщен опитът на Спасителния център, водещо звено в лечението и рехабилитацията на бедстващи диви животни в България. И тъй като птиците са най-потърпевши от човешката дейност, в този наръчник е отделено специално внимание на тях. (съставителите)

Предметни рубрики: диви животни – първа помощ – ръководства

 Сигнатура: 32276

Патриарх на ветеринарномедицинската професия : проф. д-р Никола Белев, 2022.

Проф. Никола Белев е българинът, който в професионалния си път е заемал най-отговорните дъжности последователно на национално, европейско и световно ниво и с делата си е допринесъл неговото име и името на България да се произнася с такъв респект и уважение, не само от ветеринарномедицинските специалисти, но и от държавните ръководители на много страни и межународни организации. Независимо от времето, проф. Белев е велика, вечна и незаменима личност. (из Предговор)

Предметни рубрики: ветеринарна медицина – учени

Област на знанието: Животински продукти

 Сигнатура: 637.1(075.8)/Ч М 779/32263

Мляко и млечни продукти : трета част, 2021.

В третата част на учебника са представени значимите за млечните продукти микроорганизми – технически важната микрофлора; миклофлората, предизвикваща недостатъци; патогените в млякото и млечните продукти; както и санитарно-индикативните микроорганизми.

Предметни рубрики: мляко ; млечни продукти – учебници

Област на знанието: Отглеждане и развъждане на насекоми

 Сигнатура: 32268

Кирилов, Наско и др. Паразитни болести по пчелите, 1991.

Важни особености на паразитните болести са неясните признаци в началото на заразяването и трудностите по ранното диагностициране. Прелитането на пчелите на големи разстояния, интензивното подвижно пчеларство и преексплоатацията на пчелните семейства, контактите на болните със здравите пчели благоприятстват за бързото разпространение на тези болести, което довежда до силно намаляване на продуктивността на пчелните семейства и до тяхното загниване. (из Увод)

Предметни рубрики: пчели – паразитни болести – диагностика

Област на знанието: Лов. Риболов. Рибно стопанство

 Сигнатура: 639.3(075.8)/Ч Р 941/32262

Русев, Валентин и др. Болести по рибите : ръководство за практически занятия, 2022.

Ръководсвото Болести по рибите е съобразено с учебната програма на дисциплината Биология и болести по хидробионтите, залегнала в учебния план на студентите от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в град Стара Загора. Информацията в него касае предимно рибите със стопанско значение и изследванията за техния здравен статус. (авторите)

Предметни рубрики: риби – болести – ръководства

Област на знанието: Език. Езикознание. Литература

 Сигнатура: 811.163.2/Ч Б 942/II 3184

Бъчварова, Бойка и др. Езикова култура : как да пишем успешно по правилата, 2008.

Книгата представлява съчетание от актуализирана информация за употребата на българския език в писмената комуникация. Тя е напълно съобразена с действащата в момента правописна, пунктуационна и граматична норма на съвременния български книжовен език.  Информацията може да се използва и като постоянен справочник при всекидневната работа по съставяне на писмени текстове. (издателят)

Предметни рубрики: български език – правопис – учебници

 Сигнатура: 821.521/Ч М 955/32265

Мураками, Харуки. За какво говоря, когато говоря за бягането, 2016.

За какво говори Мураками, когато говори за бягането. За себе си, искрено и с хумор, за съкровените си мисли, за премълчаното и преглътнатото, за поуките от житейския път, за писателския труд, за предизвикателствата пред маратонеца, за вчерашния и днешния си Аз, за изнизващото се време и за браздата, която оставя. Всеки ден той бяга, години наред, по 10 километра, в усамотение, под глухия звук от стъпките и в ритъма на любимия си рок, бяга в празното, бяга в себе си и към себе си. Час-два от разноликото, невинаги уютно и ласкаво ежедневие, посветени на джогинг за тялото, духа и ума. И всяка година участва в поне един маратон, упорито, съсредоточено, неизменно устремен към финала. (ИК Колибри)

 

 

 

май

април

март

февруари

януари

 

 

Архив

 

 

Comments are closed