Бюлетин Нови книги

2019 година

март

Област на знанието: Компютърни науки и технологии

 Сигнатура: 31895

Монова-Желева, Мария. Мутимедийни технологии и приложения, 2010.

Тази книга цели да запознае читателя със съвременните мултимедийни технологии и концепции. Представени са фундаментални за областта понятия и парадигми. Описани са основни подходи, методи и стратегии за разработване на медийни компоненти и интегрирането им в комплексни интерактивни мултимедийни проекти. (из Предговор)

Предметни рубрики: компютърни технологии : учебници

 Сигнатура: 31896

Монова-Желева, Мария. Мутимедийни технологии и приложения. изд. 2., 2010.

Книгата обхваща различни аспекти на мултимедийните технологии и приложения – основополагащи понятия, мултимедийни авторски парадигми и метафори, медийни типове и файлови формати, технологии и средства за създаване и редактиране на мултимедийно съдържание. Приложенията, които са включени в края на книгата представят резултати от сравнителен анализ на едни от най-популярните мултимедийни системи за работа с дигитално аудио – приложение 1, системи за създаване и редактиране на 3D обекти – приложение 2 и CAD системи – приложение 3. (из Предговор)

Предметни рубрики: компютърни технологии : учебници

Област на знанието: Икономика

 Сигнатура: II 3644

Йотова, Лилия. Основи на микроикономиката : учебник за дистанционно обучение, 2006.

Учебното съдържание е структурирано в тринадесет глави. В тях изложението следва определена логика: първоначално се представят основни принципи на икономическото мислене, елементарни пазарни връзки и зависимости (глави първа, втора и трета); след това се анализират особеностите на потребителското поведение на пазарите на крайни блага (глава четвърта); преминава се към теория на фирмата, която разкрива целите и средствата за тяхното постигане (глава пета); конкретизира се поведението на фирмите в качеството им на предлагащи стоки и услуги на пазари, различни по степен на конкурентност (глави шеста, седма и осма); обособяват се характеристиките на пазарите на производствени фактори (глави девета, десета и единадесета) и накрая се достига до обобщена картина на пазарното равновесие и възможностите то да бъде поддържано чрез подпомагащи и коригиращи мерки от страна на държавата (глави дванадесета и тринадесета). (из Предговор)

Предметни рубрики: микроикономика – учебници

 Сигнатура: 31894

Маркетинг, 2003.

Настоящото издание е подчинено на следните цели: първо, да даде най-обща представа за маркетинга, като избегне конкретните подробности; второ, да представи проблемите в плоскостта на практическото им прилагане, най-вече в условията на българската икономика; трето, да покаже най-новите тенденции в проявлението на макетинга и да предложи някои основни постулати, които могат да допринесат за усъвършенстване на макетинговата теория, респ. практика. (авторите)

Предметни рубрики: маркетинг – учебници

 Сигнатура: 31897

Международна научна конференция Синя икономика и синьо развитие, 1-2 юни 2018, Бургас.

Международната научна конференция Синя икономика и синьо развитие е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти в развитието на морето и водните пространства. Нейните тематични направления са: Иновациите и инвестициите в синята икономика; Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие при синята икономика; Развитието на туризма в морските и речни територии; Темата за морето и аспектите на синьото развитие в обществените комуникации; Решения в психологията, социалните дейности и педагогиката стимулирани от темите за водата, водните пространстрва и природосъобразното развитие; Правни и административни аспекти свързани с морските територии и регулации;  Технически и транспортни решения свързани с водните пространства; Информационните технологии и използването на алтернативни източници при синьото развитие.

Предметни рубрики: икономика – устойчиво развитие – Черноморие

 Сигнатура: 31893

Павлов, Велизар Тодоров. Изследване на операциите в икономиката, 2009.

Разгледаните математически методи се основават на математически модели, разработвани в последните години и прилагани широко в практиката в страните с пазарна икономика. Разгледаните статистически методи и модели имат приложен характер и имат връзка със социалните и правните науки. Включени са значим брой примери с подчертано приложен характер, които илюстрират използваните научни методи за решаване, както и достатъчен брой задачи за самостоятелна работа. (авторът)

Предметни рубрики: математическа икономика – математическо моделиране – учебници

 Сигнатура: ЕК

Паули, Гюнтер. Синята икономика : 10 години, 100 новости, 100 милиона работни места, 2012.

В Синята икономика  проф. Гюнтер Паули ни отвежда на едно вълнуващо пътешествие сред чудесата на природата и екосистемите, вдъхновили 100 новости с възможността да създадат 100 милиона работни места за десет години.

Предметни рубрики: икономика – устойчиво развитие

 Сигнатура: II 3645

Статев, Стати Василев. Основи на макроикономиката : учебник за дистанционно обучение, 2005.

Опитал съм се да направя проекции на съвременната макроикономическа теория на фона на противоречивата икономическа действителност в България. Натрупвания вече тринадесет години опит в изнасяните от мен университетски курсове пред студенти от бакалавърска и магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет, а също така и в редица чужди университети, затвърди убеждението ми, че разработването и поднасянето на курса с примери от икономически развитите страни и изобщо от други страни не е особено удачно. За по-доброто му възприемане е необходимо теорията да се илюстрира с примери от реалната българска икономика, в която са социализирани слушателите. (авторът)

Предметни рубрики: макроикономика – учебници

Област на знанието: Право. Правни науки

 Сигнатура: 31905

Сдружение Зелени Балкани. Международни конвенции за опазване на биологичното разнообразие : сборник, 1998.

Настоящото второ допълнено издание е отпечатано от Федерация на природозащитни сдружения Зелени Балкани с финансова помощ, осигурена чрез Споразумението за сътрудничество между Института за устойчиви общности от град Монпелие, щата Върмонт САЩ и Американската агенция за международно развитие. В този сборник се публикуват за първи път текстовете на шест международни конвенции и две директиви на Европейския съюз, разглеждащи проблемите за опазване на биологичното разнообразие. (съставителят)

Предметни рубрики: биоразнообразие – международни договори

 

Област на знанието: Медицина

 Сигнатура: II 3649

Тягуненко, Юрий В. Микроорганизми в кръвта. Хемокултури, [1998?]

В текста са разгледани данни по анализирането на бактериалните и фунгалните изолати от различни страни и различни клинични ситуации. Те естествено не са изчерпателни, а по-скоро илюстративни. Избирани са главно обширни мултицентърни изследвания от последните години. Това обяснява факта, че не са отразени анализи в страната. Валидността на международните данни за условията у нас, макар и не задължително непосредствена, трудно може да бъде оспорена при протичащата обща глобализация. Например, удивително сходно е разпределението на изолатите от кръвта по микробни видове и по антибиотична резистентност от различни често географски много отдалечени страни. Светът се превръща в Голямо село не само информационно, но и по проблемите на болестите. Интернационализирането на контактите, на лекарствените препарати и тяхното приложение, на прогреса на медицината и пр. правят лесно обясними и очаквани сходства между данните у нас и в други страни. (авторът)

Предметни рубрики: клинична бактериология – хемокултури

 

 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3643

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] VI,2014.

Apart from the general overview of the achievements of Turkmen medicine over the past 14 years, the book also presents a brief historical sketch of the study and use of medicinal plants in Turkmenistan, information about biologically active substances of plants growing in the Turkmen land, about methods of their use and cultivation. The most of the scientific work is a characterization of medicinal plants in alphabetical order. There are Turkmen, Russian and Latin names of each plant, their color images and annotations. In addition, the book has recipes for preparation of medicines from herbs, leaves, fruits and roots of medicinal plants for treating various diseases, recipes of healing drinks. (Turkmenistan.ru)

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми

 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3646

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] VII, 2015.

These days, the Turkmen leader Gurbanguly Berdimuhamedov is completing the work on the seventh volume of the monumental monograph Medicinal Plants of Turkmenistan about the healing properties of Turkmen flora. Six volumes of the encyclopaedia published earlier have become widely known and recognized in foreign countries, especially in academic circles. The publication of the seventh volume will be a priceless gift for Day of Health and Medical Industry and the 20th anniversary of the Saglyk State Programme. (tdh.gov.tm)

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми

 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3647

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan, 2016.

As for the methodological problem of the influence of traditional medicine on modern medical science, a vivid example of this is the multi-volume encyclopedia Medicinal Plants of Turkmenistan prepared and published by Academician of the Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor Gurbanguly Berdimuhamedov. This is a fundamental study of the Turkmen flora and the principles of folk phytotherapy from the point of view of modern science. This work of the Turkmen leader can be considered an ode to the traditions of peoples healing. At the same time, it has theoretical and applied value for practicing physicians. Proceeding from this, the volumes of the book were translated into many languages of the world, having found their readers abroad. (orient.tm)

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми

 Сигнатура: 615.3/Ч B 45/II 3648

Berdimuhamedov, Gurbanguly. Medicinal plants of Turkmenistan : [vol.] IX, 2017.

Brightly illustrated scientific and educational issue is addressed to wide auditorium. New volume describes medicinal properties of 109 species of Turkmen flora. The first chapter introduce with the area of their growing, appearance, vegetation conditions, biological peculiarities, chemical composition, natural resources of the species and the methods of application. Two other chapters describe their pharmacological features and contain recommendations for their use. Same like other volumes of the encyclopaedia, it has Russian, Latin, Turkmen vocabulary of plants names and information about the best time of picking, conditions and period of storage. (btcic.org)

Предметни рубрики: медицински растения – Тюркменистан – албуми

Област на знанието: Ветеринарна медицина

 Сигнатура: 31900

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация при шап, 2004.

Тенденцията към глобално разпространение и високата контагиозност на шапа, широкият спектър от възприемчиви животни, множеството имунологични типове и подтипове на вируса, разнообразните пътища за неговото излъчване и разпространение, способността му за продължително съхраняване в околната среда и в организма на имунните животни обуславят редица сложни проблеми от ветеринарномедицински и икономически характер. Строгите карантинни мерки по ограничаване и ликвидиране на заболяването нарушават нормативната стопанско-икономическа дейност и търговията с живи животни, суровини и продукти от животински произход, фуражи и фуражни компоненти. (авторите)

Предметни рубрики: шап – дезинфекция ; дезинсекция ; дератизация

 Сигнатура: 619:616.99(075.8)/Ч Р 977/31904

Ръководство за упражнения по ветеринарна паразитология : за студенти по ветеринарна медицина, 2014.

Ръководството съдържа две части – Обща и Специална част. В Общата част са разгледани методите за диагностика на хелминтозите,  протозоозите, арахнноентомозите, а в Специалната част – систематиката, гостоприемниците, локализацията, морфологията и биологичния цикъл на най-важните причинители на паразитни болести по животните и хората.

Предметни рубрики: паразитология – ръководства

 Сигнатура: 636:591.4(075.8)/Ч Р 977/31903

Ръководство за упражнения по топографска анатомия на домашните животни : за студентите по ветеринарна медицина, 2017.

Настоящото ръководство има за цел да подпомогне студентите по ветеринарна медицина в процеса на практическото обучение на дисциплината Топографска анатомия на домашните животни. Ръководството не следва да се възприема като мини учебник, тъй като не изчерпва пълния лекционен курс, а отделни тематични единици, предвидени в учебната програма за практическо обучение по дисциплината. С цел по-добро онагледяване на ръководството са използвани подходящи фигури от различни източници, също и оригинални фотографии на препарати от анатомичната сбирка на секцията по Ветеринарна анатомия при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Използваната терминология е съобразена с Nomina Anatomica Veterinaria (2012). (авторите)

Предметни рубрики: домашни животни – топографска анатомия – ръководства

 Сигнатура: 31899

Съртмаджиев, Кръстю. Псевдочума по кокошките : хуморален имунитет, клетъчен имунитет, специфична профилактика, 2004.

… настоящата монография е посветена на някои актуални проблеми свързани с имунитета у кокошките, отглеждани при промишлени условия, с оглед прилагане на по-ефективни профилактични мерки срещу псевдочумната инфекция. В нея освен литературни данни за извършени изследвания в чужбина и в нашата страна, се съдържат и конкретни експериментални резултати от проучвания на автора по някой от тези проблеми. Една значителна част от изследванията са извършени при условия на възникнала тежка епизоотична обстановка в страната по отношение на псевдочума по птиците в миналото. (из Въведение)

Предметни рубрики: кокошки – Нюкясълска болест – профилактика

Област на знанието: Животновъдство

 Сигнатура: 636.084(075.8)/Ч Х 741/31901

Хранене на животните, 2017.

В книгата се разглеждат основните въпроси, позволяващи да се организира правилно хранене на животните. В първата част са разгледани хранителните вещества и тяхното усвояване от животните. Във втората са описани основните фуражи и добавки, които се използват при храненето на животни, хранителните вещества, които осигуряват и специфичното им влияние върху продуктивността и здравето на животните. Третата част е посветена на практическите проблеми в храненето на отделните видове и категории животни и методите за балансиране на техните дажби, с оглед получаването на висока и евтина животинска продукция. (авторите)

Предметни рубрики: селскостопански животни – хранене – учебници

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив

 

Comments are closed