Периодични издания 2019

Списък "Текуща периодика"

(периодичните издания, които се получават в библиотеките на Тракийски университет през 2018 година)

 

Български периодични издания, получавани по абонамент

Библиотека

Acta medica bulgarica 

МФ

Bulgarian Journal of Agricultural Science

ЦБ,ФТТ

In Spiro

МФ

Medical Magazine

МФ

National Geografic /на български/

ЦБ

24 часа

ЦБ

Автоматика и информатика

ФТТ,ЦБ

Автотранспортна техника 

ФТТ

Агровестник

ЦБ

Аз буки 

ЦБ, ПФ

Акупунктура 

МФ

Акушерство и гинекология

МФ, ФХ

Анестезиология и интензивно лечение

МФ

Библиотека 

ЦБ, МФ

Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия

МФ

Български език и литература 

ПФ

Български лекар

МФ

Български медицински журнал

МФ

Български офталмологичен преглед

МФ

Български фермер

ЦБ

Българско списание по психология

МФ

Ветеринарна практика

ЦБ

Ветеринарна сбирка

ЦБ

Детски и инфекциозни болести

МФ

Доклади на БАН

МФ

Доктор

МФ

Държавен вестник

МФ

Електротехника и електроника

ФТТ

Ендокринни заболявания

МФ

Ендокринология

МФ

Ендоурология и минимално инвазивна хирургия

МФ

Енциклопедия Здраве

МФ

Животновъдни науки

ЦБ

Здравна икономика и мениджмънт

МФ, СФ

Здравна политика и мениджмънт

МФ, МК

Здравни грижи

МФ,МК,ФХ

Икономика

ЦБ

Икономика и управление на селското стопанство

ЦБ

Икономическа мисъл

ЦБ

Икономически изследвания

ЦБ

Инсталации

ФТТ

Клинична и консултативна психология

МФ

Клинично хранене

ФХ

Лечител

МК

Лозарство и винарство

ЦБ

Математика и информатика

ПФ

Мединфо

МФ

Медицина и спорт

МФ

Медицински дайджест

МФ

Медицински мениджмънт и здравна политика

МФ

Медицински меридиани ФХ

Медицински преглед

МФ

Механизация на земеделието и опазване на ресурсите

ФТТ

Наука

ЦБ,ПФ

Наука Ендокринология

МФ

Наука Инфектология и паразитология

МФ

Наука Кардиология

МФ

Наука Пулмология

МФ

Наука Фармакология

МФ

Национална Бизнес поща

ЦБ,МФ

Неврология и психиатрия

МФ

Невросонология и мозъчна хемодинамика

МФ

НСИ – Статистически годишник + CD

ЦБ

НСИ – Статистически справочник

ЦБ

Обща медицина

МФ

Онкология

МФ

Оториноларингология

МФ

Педагогика

ПФ

Педиатрия

МФ

Почвознание, агрохимия и екология

ЦБ

Практическа педиатрия

МФ

Предучилищно и училищно образование ПФ

Професионално образование

ФТТ

Психология – теория и практика

МФ, ПФ

Растениевъдни науки

ЦБ

Растителна защита

ЦБ

Ревматология

МФ

Рентгенология и радиология

МФ

Российский ветеринарны журнал: Мелкие домашние и дикие животные

ЦБ

Сестринско дело

МФ,МК,ФХ

Социална медицина

МФ

Спешна медицина МФ

Списание 8

МФ, ПФ

Списание на българската библиотечно-информационна асоциация

ЦБ, МФ

Старозагорски новини

ЦБ, ПФ

Стратегии на образователната и научна политика

ЦБ, ПФ

Съвременни медицински проблеми МФ

Сърдечно-съдови заболявания

МФ

Текстил и облекло

ФТТ

Труд МФ

Физикална медицина, рехабилитация и здраве

МФ,МК

Форум медикус

МФ

Фуражи и хранене ЦБ

Хирургия

МФ

Хранително-вкусова промишленост

ЦБ,ФТТ

Чуждоезиково обучение

ПФ

Български периодични издания, получавани чрез дарение и обмен

 

Аграрни науки

ЦБ

Агрокомпас ЦБ

Алманах научни изследвания – СА"Д.А.Ценов", Свищов

ЦБ

Ангиология и съдова хирургия

МФ

Бизнес управление

ЦБ

Годишен алманах: Научни изследвания на докторанти на СА "Д.А.Ценов", Свищов

ЦБ

Годишник на Бургаския свободен университет

ЦБ

Годишник на Икономически университет, Варна

ЦБ

Годишник на Колежа по икономика и администрация, Пловдив

ЦБ

Годишник на университет "проф. д-р Асен Златаров", Бургас

ЦБ

Известия: Списание на Икономически университет, Варна 

ЦБ

Известия на Технически университет, Габрово

ЦБ

Народостопански архив

ЦБ

Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив

ЦБ

Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев"

ЦБ

Невросонология и мозъчна хемодинамика

МФ

Обществено възпитание ПФ

Педагогически алманах

ПФ

Съвременна хуманитаристика

ПФ

Agricultural Science and Technology

ЦБ

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

ЦБ

Bulgarian Medicine

МФ

Health.bg

МФ

Folia Medica

МФ

Genetic and Plant Physiology ЦБ

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

ЦБ

Scripta Scientifica Medica МФ

Trakia Journal of Sciences

ЦБ, МФ, ПФ

 

 

 

 

Чужди периодични издания, получавани по абонамент

 

American Journal of Veterinary Research

ЦБ

Avian Diseases

ЦБ

Journal of Small Animal Practice

ЦБ

Reproduction in Domestic Animals

ЦБ

 

 

 

 

Чужди периодични издания, получавани чрез дарение и обмен

 

Acta Medica Medianae

МФ

Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies ЦБ

Animal Science Papers and  Reports


Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences

ЦБ


ЦБ

Balkan Medical Journal

МФ

Biotechnology in Animal Husbandry

ЦБ

Czech Music Quarterly

ПФ

Contemporary Agriculture: Serbian Journal of Agricultural Science

ЦБ

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

ЦБ

Folia Veterinaria

ЦБ

Hellenic Journal of Companion Animal Medicine

ЦБ

Israel Journal of Veterinary Medicinе

ЦБ

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

ЦБ

Journal de Pediatria

МФ

Journal of Biomedical & Clinical research

МФ

Journal of Hellenic Veterinary Medical Society

ЦБ

Journal of Protozoology Research

ЦБ

Journal of Veterinary Research ЦБ

Landbauforschung  = Applied Agriculture and Foresty Research

ЦБ

Magyar Allatorvosok Lapja

ЦБ

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences

МФ

Prague Medical Report

МФ

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias

ЦБ

Revista Romania de Medicina Veterinara

ЦБ

Scientia Agriculturae Bochemica

ЦБ

Scientific Worcs: Series C Veterinary Medicine – Bucharest

ЦБ

Slovenian Veterinary Research

ЦБ

 

 

 

 

 

 

Comments are closed