Специалности

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението по специалността "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна форма с продължителност 4 учебни години. Студентите се обучават по съвременни учебни планове включващи общи и специални сестрински грижи, клинични, специални и хуманитарни дисциплини.
Учебно-преподавателската дейност е съобразена с европейските стандарти на висшето образование в областта на здравните грижи.
Обучението включва теоретична и клинична подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява под формата на лекции, семинари, учебно-практически занятия и самостоятелна работа с продължителност не по-малка от 6 семестъра и два семестъра преддипломен стаж.
 
Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини при осигурена възможност за избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план. Практическото обучение обединява клиничната практика и преддипломния стаж. Занятията по клинична практика и преддипломния стаж се провеждат в учебно-практически бази на територията на община Хасково – лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.
Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната и извънболнична медицинска помощ. Придобитият обем теоретични знания и практически умения позволяват на медицинската сестра да работи в различни сектори на системата на здравеопазването: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, старчески домове, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, детски ясли и училищни здравни кабинети.

 

АКУШЕРКА
 
Обучението по специалността "Акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се провежда в редовна форма с продължителност 4 учебни години. Студентите се обучават по съвременни учебни планове включващи клинични, специални и хуманитарни дисциплини.
Нивото на подготовка отговаря на съвременните постижения на медицинската наука, практика и в частност на акушеро – гинекологичната наука и практика, както и на тяхното непрекъснато развитие.
Обучението включва теоретична и клинична подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява под формата на лекции, семинари, учебно-практически занятия и самостоятелна работа с продължителност не по-малка от 6 семестъра и два семестъра преддипломен стаж.
Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини при осигурена възможност за избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план. Практическото обучение обединява клиничната практика и преддипломния стаж. Занятията по клинична практика и преддипломния стаж се провеждат в учебно-практически бази на територията на община Хасково – лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.
Придобитият обем на теоретична и практична подготовка на акушерката й дава право да работи в акушеро-гинекологичните здравни заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа, научно изследователски медицински институти. Акушерката организира и ръководи обучение на бременни, родилки и техните семейства.

Leave a Reply