Учебна база

За своята дейност Филиал Хасково разполага с добра  материално-техническа база, включваща сграден фонд, инструментално и лабораторно оборудване.Наличната материална база и информационна осигуреност на учебния процес са важна предпоставка за постигане на целите и задачите, които са поставени за подготовка на квалифицирани специалисти по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”.

Учебните лаборатории са оборудвани с необходимата съвременна апаратура за обезпечаване на учебен процес, както и осигуряване качество на научноизследователската работа. Обучението на студентите от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” се осъществява в съвременно оборудвани лекционни зали и специализирани кабинети, които разполагат с модерни аудиовизуални средства, мулажи, фантоми, табла, макети и инструментариум, даващи възможност на студентите да получат теоретични знания и придобият професионални умения отговарящи на компетенциите на съответната специалност.

Социално-битовият комплекс заема шестетажна сграда. Студентският стол е със 160 места и е разположен на първия етаж в комплекса. Капацитетът на студентското общежитие е 265 легла, разгърнато на 5 жилищни етажа и осигурява отлични битови условия, след извършен основен ремонт. В него има достатъчно места и възможност за осигуряване на всички желаещи студенти. 

Библиотеката на филиала е обслужващо звено и осигурява библиотечно-информационното обезпечаване на учебния процес и научните изследвания.

ВИРТУАЛЕН ТУР

 

Comments are closed