І – ва катедра Вътрешни болести

Ръководител катедра:

Проф. д-р. Господинка Р.Пракова-Василева, дм

Секция Вътрешни болести

Академичен състав:

ас. д-р. Ренета Йовчева Койчева

ас. д-р. Виолета Кирилава Дукова

ас. д-р. Мария Динкова Тодорова

ас. д-р. Найме Али Али

ас. д-р. Еадосвета Радославова Радева-Бачева 

 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

"Вътрешни болести и терапия – ІІ част" задължителна дисциплина за студенти V курс, специалност "Медицина"

"Експертиза на работоспособността" – избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"

"Експертиза на работоспособността" – задължителна дисциплина за студенти, специалност "Социални дейности" – редовно и задочно обучение

 

Секция Обща медицина

Доц. д-р. Кирил Стефанов Славейков, дм

гл. ас. д-р. Севдалина Алекова Тодорова, дм

гл. ас. д-р. Танка Русева Станкова – организатор

гл. ас. д-р. Йорданка Атанасова Стайкова-Пировска, дм

 

Comments are closed