Катедри

1.Катедра „Анатомия”  

2.Катедра „Здравни грижи”

3.Катедра „Медицинска психология и чужди езици”

4.Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”

5.Катедра „Микробиология и паразитология”

6.Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика”

7.Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология"

8.Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”

9.Катедра „Социални дейности”

10.Катедра „Физиология, патофизиология и фармакология”

11.Катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”

12.Катедра „Медицинска химия и биохимия”

13.Катедра  „Акушерство и гинекология”     

14.Катедра „Детски болести”

15.Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт”

16.Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”

17.Катедра „Оториноларингология и офталмология”

18.Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”

19.II.Катедра Вътрешни болести /кардиология, ревматология, хематология и гастроентерология/

20.I. Катедра Вътрешни болести и обща медицина / пулмология, професионални заболявания, нефрология, ендокринология, клинична лаборатория/

21.Катедра „Специална хирургия /гръдна хирургия,съдова хирургия и ангиология, детска хирургия и ортопедия и травматология/”

22.Катедра „Хирургия, неврохирургия и урология и анестезиология”

 

Comments are closed