Катедри

1.Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика  

2.Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология 

3.Медицинска химия и биохимия 

4.Анатомия 

5.Физиология, патофизиология и фармакология 

6.Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология 

7.Специална хирургия /гръдна хирургия,съдова хирургия и ангиология, детска хирургия и ортопедия и травматология/ 

8.Социална медицина и здравен мениджмънт 

9.Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология 

10.Оториноларингология и офталмология 

11.Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести 

12.Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория 

13.Детски болести 

14.Медицинска психология социални дейнисти и чужди езици 

15.Здравни грижи 

16.Хирургически болести и анестезиология 

17.Акушерство и гинекология    

18.I. Катедра Вътрешни болести и обща медицина / пулмология, професионални заболявания, нефрология и ендокринология/ 

19.II.Катедра терапия на вътрешните болести /кардиология, ревматология, хематология и гастроентерология/ 

20.Неврология, психиатрия и МБС 

21.Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт

 

 

 

 

Comments are closed