Катедра Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел: +359 42 664 250; +359 42 664 251;+359 42 664 411
факс: +359 42 600 705
 
 
Структура:
Секция Eпидемиология и медицинска паразитология
Секция Инфекциозни болести
Секция Хигиена и медицинска екология 
Секция Професионални заболявания 
Секция Микробиология и паразитология
Академичен състав:
 
 
Ръководител катедра:
Проф. д-р. Ирена Младенова – Христова, дм
 
 
Секция Eпидемиология 
Проф. д-р. Ирена Младенова – Христова, дм
 
 
ас. д-р. Ивелина Симеонова Райкова
 
Тонка Динкова Делчева – мед.лаб.
 
      Секция Инфекциозни болести
    
Проф. д-р. Лилия Марк. Пекова-Върбанова, дм
 
гл. ас. д-р. Валентина Господинова Цанева, дм
 
ас. д-р. Павлина Огнянова Парушева
 
      Секция Хигиена и медицинска екология
 
 
гл. ас. д-р. Павлина Любомирова Гидикова, дм
 
ас. д-р Гергана Николаева Сандева
tel: +359889843462
 
Радостина Иванова Георгиева – техник-химия
tel: +359898427502
 

     Секция Професионални заболявания

 
Доц. д-р. Магдалена Стефанова Платиканова, дм
tel: +359898678954
e-mail: mplatikanova@abv.bg 
 
Секция Микробиология и паразитология
 
 
Проф. д-р. Грозданка Томова Лазарова, дм
Доц. д-р. Борислва георгиева Чакърова, дм
ас. д-р. Дарина Радева Руканова
ас. д-р. Мариана Желязкова Тенева 
ас. д-р. Хубавина Ангелова Дженева
мед.лаб. Антоанета Митева Недева 
мед.лаб. Мариaна Димитрова  Рачкова
техн.сътр. Диана Николова Делчева
 

Учебна дейност:

  • "Микробиология" – задължителна дисциплина за студенти ІІ и ІІІ курс, специалност "Медицина"
  • "Клинична микробиология – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицина"
  • "Рационална антибиотична терапия" – избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"
  • "Полово – преносими инфекции" – избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"
  • "Микробиология, паразитология и вирусология" – задължителна дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
  • "Нозокомиални инфекции" – избираема дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
  • "Рационална антибиотична терапия – съвременни аспекти" избираема дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
 

Comments are closed