Катедра “Медицинска химия и Биохимия”

Адрес:

Катедра Медицинска химия и Биохимия;

Тракийски университет,

Медицински факултет, 

ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,

тел: ++359 42 6 64403 ; ++359 42 664 (227, 228, 229, 325, 326) 

факс: ++359 42 600705

Структура:
  • Секция Медицинска химия
  • Секция Биохимия и патобиохимия
  • Център по Електрон Парамагнитен Резонанс (ЕПР)
  • Лаборатория "Антиоксидантен статус"
  • Лаборатория "Биохимия на туморния растеж"

Академичен състав:

 
 
Ръководител катедра:
 

Проф. д-р Татяна Влайкова, дб – отговорник секция
E-mailtvlaykov@mf.uni-sz.bg
E-mailtatyana.vlaykova@trakia-uni.bg
Тел: ++359 42 664 326

        Научен актив

        Списък с научни трудове

        Справка за цитирани трудове

 
Секция Медицинска химия

 

Доц. Галина Николова, дх

        e-mail: galina.nikolova@trakia-uni.bg
        тел: ++359 42 664 227

 Доц. Янка Карамалакова, дх 

        e-mail: yanka.karalakova@trakia-uni.bg
                     ykaramalakova@gmail.com
        тел: ++359 42 664 227
 

Лена Койчева – лаборант
        e-mail: Lena.koycheva@trakia-uni.bg
        тел: ++359 42 664 228

 
 
Преподавателска дейност
·        Лекционен курс по "Биорганична химия" на студенти специалност “медицина”;
·        Лекционен курс по "Химия и опазване на околната среда" за студенти, специалност “социални дейности”;
·        Избираем курс „Оценка на химичните фактори в околната и работната среда”;
·        Избираем курс "Физиологично активни вещества и влиянието им върху антиоксидативната защитва система на организма"
·        Избираем курс "Формиране на екологични компетентности чрез химични знания"
 
ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
  1. Синтез и изследване биологичната  активност на спин-белязани съединения – нитрозоуреи, триазени и нитроксилови радикали.
  2. Изследване антиоксидантната активност на новосинтезирани субстанции; доказване на токсични кислородни видове  (ROS):  О2., ОH. и H2О2.
  3. Изследване механизмите на оксидативния стрес в патогенезата, прогресията и терапията на злокачествени и други заболявания; определяне показатели на оксидативен стрес: нива на ROS и антиоксидантни ензими SOD, CAT и GPx..
  4. Електрон Парамагнитен Резонанс (ЕПР) метод.

 

Секция Биохимия

Проф. д-р Татяна Влайкова, дб
        e-mailtvlaykov@mf.uni-sz.bg
        e-mailtatyana.vlaykova@trakia-uni.bg
        Тел: ++359 42 664 326

        Научен актив

        Списък с научни трудове

        Справка за цитирани трудове
 

Проф. Живко Желязков Желев, дх

гл. ас. Таня Тачева Тачева, дб

Доц. д-р. Димо Митев Димов, дм

 

 

 
  
 
 
  
 

Comments are closed