Катедра Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология

Структура:

 • секция Биофизика  
 • секция Медицинска физика
 • секция Рентгенология и радиология

            

 

Академичен състав:
 

    

Ръководител катедра: 

Проф. Мирослав Иванов Карабалиев, дб

тел: 042 664 217
e-mail: miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg

Области на научни интереси:
·        Биологични и моделни мембранни системи
·        Биосензори на основата на тънки липидни филми
·        Лекарствено-мембранни взаимодействия
·        Биоелектрохимия
·        Бионанотехнологии
 
 
секция Биофизика
 
Проф. Мирослав Иванов Карабалиев, дб

тел: 042 664 217
e-mail: miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg

Области на научни интереси:
·        Биологични и моделни мембранни системи
·        Биосензори на основата на тънки липидни филми
·        Лекарствено-мембранни взаимодействия
·        Биоелектрохимия
·        Бионанотехнологии
 

 
Проф. Радостина Николова Георгиева, дб
     Списък с научни трудове 

гл. ас. Биляна Бенева Тачева, дб

гл. ас. Гергана Савова, дб

                      секция Медицинска физика

 

 

Проф. Атанас Тодоров Атанасов, дф

гл. ас. Бояна Кънчева Първанова, дф

 

 

 

секция Рентгенология и радиология
 
доц. д-р. Нина Кирилова Георгиева, дм

           e-mail: ngeorgieva21@yahoo.com 

              GSM: +359887286960.

Административен асистент и отговорник за учебната работа.

Главен асистент по Нуклеарна медицина и Лъчелечение ( Медицинска радиология).
Области на научни интереси:
Нуклеарна медицина на белия дроб. Съавтор
Ръководител на Кръжока по Нуклеарна медицина.

   
гл. ас. д-р. Митко Атанасов Митев, дм    

 
 
 Учебна дейност

     Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:

     Задължителни дисциплини за специалност "Медицина"

 • Медицинска физика
 • Биофизика
 • Рентгенология и радиология
 • Образна диагностика

 

     Избираеми дисциплини за специалност "Медицина"

 • Нови технологии в медицината

 

     Задължителни дисциплини за специалност "Акушерка":

 • Медицинска апаратура в акушерогинекологичната практика

 

     Задължителни дисциплини за специалност "Медицинска сестра":

 • Медицинска апаратура в сестринската практика

 

     Избираеми дисциплини за специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия":

 • Мозъчносъдова болест – съвременни методи за образна диагностика

Comments are closed