Катедра Медицинска психология, социални дейности и чужди езици

    

Ръководител катедра:

Проф. Мирослава Петкова, дм

E-mail:petkovaa@hotmail.com

Тел.: 042 / 66 44 00
 

секция "Медицинска психология"

 

Учебна дейност:

Специалност “Медицина”
Медицинска психология
Психотерапия и консултиране
 
Специалност “Социални дейности”
Обща и възрастова психология         
Социална психология
Медицинска психология
 
Специалност”Управление на здравни грижи”
Психология
Приложна психология
 
Специалност”Медицинска сестра”
Медицинска психология
Детска психология
 
Специалност”Акушерка”
Медицинска психология
 
 
Научно-изследователска дейност:
Членовете на секцията участват в международни проекти, осъществявани в сътрудничество с университети   в Германия, Испания, Полша и Румъния и Швейцария.
 
Академичен състав:
 
Проф. Мирослава Петкова, дм
Тел.: 042 / 66 44 00
 
Научно звание: Доцент – 2004г., шифър: 05.06.14
Научна степен: Доктор по психология – 1998г.
Специализации: Медицинска психология и психотерапия
Научни интереси: Психосоматична медицина; Геронтология; Позитивна психология; Организационна психология
Член на:
Дружество на психолозите в България
Българска психиатрична асоциация
Съюз на учените в България
 
По – значими публикации :
Монографии:
Субективно благополучие и здраве”, КОТА – Стара Загора, 2002.
Учебници:
“Психиатрия” (глави “Психодиагностика” и “Защитни механизми”) , София, 2005.
 
1.      Hristakieva E., Petkova M. Weiterbildung zur “Gerontologischen Fachkraft” – Realisierung und Evaluation. Internationale Gerontologie, Kasseler Gerontologische schriften, 2003,  32, p. 57-66.
2.      Petkova M., Nikolov V., Panov G. Psychological assesment of anger and aggression., Trakia Journal of Science, Vol.3, Number 4, 2005, 61-64.
3.      Petkova M., Nikolov V., Hristakieva E. Depressive symptoms in schizophrenia among older adults, Trakia Journal of Sciences, 5, 2007, 15-20.
4.      Petkova M., Hristakieva E. Ausbildung von Studenten und Freiwilligen fur die Anwedung des “Clipper-Instruments”. Kasseler Gerontologische Schriften Band 41, 2007, 77-85.
5.      René T. Proyer, Petkova M. et al.. "Who is gelotophobic? Assessment criteria for the fear of being laughed at", Swiss Journal of Psychology in press 2009
6.      В. Николов, М. Петкова, Е.Христакиева, И.Манчев, В.Стоянов Влияние на тревожността върху перцепцията на хроничната болка, Trakia Journal of Science, Vol.6, Supl.2, 2008, 39-43.
 
 
ас. Биляна Цветанова Петрова
 
Тел.: 042 / 66 42 26
 
Научно звание: Асистент   – 2008г., шифър: 05.06.14
Научни интереси: Геронтология ; Психотерапия ; Невропсихология
Член на : Дружеството на психолозите в България
 
гл. ас. Кремена Минева Митева, дм
 
 
 секция "Чужди езици"

 

Преподавателски състав:
 
ст. преп. Илияна Станиславова Ангелова – латински език
 
ас. Ивелина Венциславова Ангелова, дп
 
преп. Янка Христова Иванова
 
секция "Социални дейности"
 

 

Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

гл. ас. Румен Василев Василев, дсд

ас. Надя Влайчева Влаева, дсд

ас. Екатерина Дончева Георгиева, дх

ас. Явор Валентинов Георгиев, дсд

ас. Весела Видкова Марева, дсд

 

Теодора Петкова Нанева – Организатор учебна дейност 

Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес:

 • Философия на морала
 • Приложна етика (етика на социалната работа; биоетика)
 • Философия на правото. Човешки права.
 • Административноправна регулация на социалната работа

Преподавателска дейност:

В Бакалавърска степен

 • Основи на държавата и правото
 • Административноправна регулация на социалната работа
 • Право и здравно законодателство (за медицински специалности)
 • Професионална етика
 • Философска антропология

В Магистърска степен

 • Философия на морала, правото и политиката
 • Здравно законодателство (за медицински специалности)

Изследователска работа:

Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора:

 • НИП № 3 от 2010 г. Бедността и социалното изключване в теоретико-практическата подготовка на студентите по специалност „Социални дейности”,. (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора) – ръководител на проекта.
 • НИП № 9 от 2013 г. Динамика и превенция на агресията при непълнолетни лица – 14-18 годишни, (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)- ръководител на проекта.
 • НИП № 8 от 2015 г. Методология на научно-изследователска дейност на студента в сферата на здравните грижи и общественото здраве – ръководител на проекта
 • НИП № 12 от 2018 г. Невронауки в социалната работа. Изследване на социалната кохерентност и емоционалното състояние на студентите – ръководител на проекта
 • НИП № 11 от 2019 г. Злоупотреба с наркотици и рискови групи. Изследване на трикомпонентната връзка пол – вида на използваните психоактивни вещества – вид на извършеното престъпление, при лицата лишени от свобода – ръководител на проекта

Национални проекти:

 • Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища, вх. № ОХН –ВУ- 1025, от 2006г
 • Перспективи – достоен живот за всички, BG 051P001/07-5.2-01/D01/0095, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» към МТСП, съфинансирана от ЕС и ЕСФ, 2008- 2009
 • Педагогическо и психоло-етиопатогенетично изследване на разпространението и обучението на деца със задръжка в психическото развитие в българското спрямо европейското  образователно пространство, 2010, Фонд «Научни изследвания», МОМН, Конкурс «Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища»-член на екипа.
 • Квалификация на педагогическите специалисти. Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 към Министерство на образованието, младежта и науката-член на екипа.

Международни проекти:

 • Консултант на екип “Международно правосъдие”, Amnesty International за подготовка на доклад “България: Край на безнаказаността чрез универсална юрисдикция” (Bulgaria: End Impunity through Universal Jurisdiction), London, 2009
 • Перах –Израел- България, Научен институт „Вайцман”, 2009 – 2010-член на екипа

Научно ръководство:

 • Научен ръководител на докторанти и дипломанти от магистърска програма на обучение.

Избрани публикации:

Монографии

 • Бенкова, К. Б. Гьошев (2012) Бизнес етика (измерения в малкия бизнес), София, Авангард Прима, ISBN 978-954-323-979-5.
 • Бенкова К. (2013) Етика на социалната работа, Стара Загора, ISBN 978-954-338-061-9

 

 

Гл. ас. Румен Василев Василев, дсд

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес

 • Административна и правна регулация на социалната работа.
 • Правни аспекти на девиантното поведение на малолетните и непълнолетните правонарушители.
 • Функции, роля, значение и приложими норми по отношение на правонарушенията и престъпленията на малолетните и непълнолетните.

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Основи на държавата и правото
 • Административно-правна регулация на социалната работа
 •  

Изследователска работа

 • Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:
 • „Социални и здравни параметри на приобщаващото образование” (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа
 • „Динамика и превенция на агресията при непълнолетни лица-14-18 годишни” (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа
 • Модели на социална работа при лица изтърпяващи наказанието лишаване от   свобода (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа

 

Ас. Надя Влайчева Влаева, д сд

e-mail: soc.dein@abv.bg; nadya.vlaeva@trakia-uni.bg

Tel: +359 42 664 417

Области на научен интерес

 • Социална работа с хора с увреждания
 • Социална работа в социални услуги
 • Социална работа в Защитени жилища
 • Етика и морал в социалната работа
 • Медиация в социалната работа

Образование :

 • Бакалавър по „Социални дейности“, 2006 г.
 • Магистър по „Социална работа и медиация”, 2011 г.
 • Придобиване на научна-образователна степен „доктор“ в професионално направление „Социални дейности“, научна специалност „Организация  и управление извън сферата  на  материалното  производство  /Социални дейности/.“ – 2018 г.

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Социална работа с хора с увреждания
 • Социални проблеми на хора с увреждания
 • Основи на социалната работа
 • Институционален стаж по социална работа

Магистърска степен

 • Институционален стаж по социална работа

Изследователска работа

Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:

 • „Модели на социална работа при лица изтърпяващи наказанието лишаване от свобода” (към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора)-член на екипа.
 • Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”- академичен  наставник.

 

Aс. Екатерина Дончева Георгиева, дх

e-mail: ekaterina.dgeorgieva@gmail.com

Tel: +359 42 664 380

Области на научен интерес:

Методи за анализ в органичната химия, Клинична химия, Биоорганична химия, Медицинска химия, EPR, MRI, GC-FID, GS-MS, LC-MS, Съдебна токсикология, Клинична токсикология, Анализ на алкохол и наркотични вещества в биологични проби, Скринингов анализ, Потвърдителен анализ

Преподавателска дейност

•           Асистент

 

Изследователска работа (проекти)

•           НИП №2/2013г. с р-л доц. Живко Желев, дх „Разработване на методи за оценка на нивото на оксидативния стрес и редокс – статуса на живи клетки чрез измененията в редокс-цикъла и ЕПР контраста на нитроксилни радикали“

•           BG051PO001/3.3.04 и BG051PO001/3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”

•           НИП №2/2014г. с р-л проф. д-р Мая Гълъбова, дм „Микросателитна нестабилност при ендомитриален и колоректален карцином“

•           НИП №6/2016г. с р-л проф. д-р Анна Толекова, дм „Протективен ефект на природни антиоксиданти срещу блеомецин-индуцирана белодробна фиброза в модел на мишки“

•           НИП №1/2018г. с р-л проф.Татяна Влайкова, дб „Имунни клетки и цитокини в туморната микросреда (със специално внимание върху  IL-6, IL-17 и дендритни клетки)“

Избрани публикации:

 • Zhelev, Z., Georgieva, E., Lazarova, D., Semkova, S., Aoki, I., Gulubova, M., … & Bakalova, R. (2019). Redox Imaging” to Distinguish Cells with Different Proliferative Indexes: Superoxide, Hydroperoxides, and Their Ratio as Potential Biomarkers. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019.
 • Georgieva E, Ivanova D, Zhelev Z, Bakalova R, Gulubova M, Aoki I. Mitochondrial Dysfunction and Redox Imbalance as a Diagnostic Marker of "Free Radical Diseases". Anticancer Res. 2017 Oct; 37(10):5373-5381
 • Georgieva, E., Zhelev, Z., Aoki, I., Bakalova, R., & Higashi, T. (2016). Detection of redox imbalance in normal lymphocytes with induced mitochondrial dysfunction–EPR study. Anticancer research, 36(10), 5273-5279.
 • Bakalova, R., Georgieva, E., Ivanova, D., Zhelev, Z., Aoki, I., & Saga, T. (2015). Magnetic resonance imaging of mitochondrial dysfunction and metabolic activity, accompanied by overproduction of superoxide. ACS chemical neuroscience, 6(12), 1922-1929.

 

Aс. Явор Валентинов Георгиев

e-mail: yavor.georgiev@trakia-uni.bg

Tel: +359 42 664 417

 Докторант по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности). Тема на дисертационния труд: „Морално-професионален профил на социалния работник“. Научен ръководител – проф. К. Бенкова, дф.

Области на научен интерес:

 • Професионални ценности на социалната работа
 • Етични кодекси в социалната работа
 • Историческо развитие на социалната работа

Преподавателска дейност:

Бакалавър

 • Професионална етика (упражнения)
 • Методи на социалната работа (упражнения)
 • Организация и управление на социалната работа (упражнения)
 • Организация и управление на социално-педагогическите институции (упражнения)
 • Институционален стаж

Избрани публикации:

 • К. Benkova, Y. Georgiev, A. Stoykov, S. Georgieva, S. Valkanov (2017). The role of the ethical expertise in the practice of social work.
 • K. Benkova, Y. Georgiev, N. Vlaeva, G. Kolev, K. Peeva (2017). Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria.
 • M. Shoshev, V. Chosheva, Y. Georgiev, E. Leshtarova, A. Soykov (2017). Communication as a factor for the improvement of social cognition in children with autism spectrum disorders.
 • K. Benkova, A. Stoykov, V. Shosheva, R. Vasilev, Y. Georgiev (2017). Dynamics of personality changes in prisoners as a result of the social work with them.
 • Y. Georgiev (2017). About crisis of moral in social work practice in Bulgaria.

 

Теодора Петкова Нанева – организатор учебна дейност

e-mail: soc.dein@abv.bg

Tel: +359 42 664 417

 

Comments are closed