Катедра Здравни грижи

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,

Кратка история:

През 2006 г. в Медицинския факултет се разкрива Катедра "Здравни грижи". Неин основател и първи ръководител е проф. д-р Мая Гълъбова, дм, декан на Факултета. През 2008 г. академичният й състав, състоящ се от 11 члена – двама доктори по педагогика, двама главни асистенти и седем преподаватели, са преназначени на основен трудов договор от Медицинския колеж – Стара Загора в Медицинския факултет. След проведени конкурси за академичната длъжност "доцент" през 2009 г. за доцент по методика на обучението по общи и специални сестрински грижи е назначена доц. Елена Желева, дп, а за доцент по социална медицина и организация на здравеопазването – доц. Христина Милчева. Главни асистенти в Катедрата са: д-р Мариана Пенкова, д-р Иван Тодоров, д-р Димитър Рачков и д-р Стефан Бузалов, а преподаватели – Силвия Кючукова, Пенка Иванова, Албена Андонова и Мима Николова. През 2009 г., след проведен конкурс за асистенти, поради необходимостта от допълване на академичния състав на Катедрата, са назначени Кремена Митева, Здравка Атанасова и Надежда Иванова.
През 2010 г. доц. д-р Ирена Манолова, дм; доц. д-р Христо Мумджиев, дм; доц. д-р Господин Димов, дм, и д-р Димитър Рачков са назначени в Катедрата, а през 2011 г. доц. д-р Петя Минева, дм. През 2012 г. постъпват на работа доц. д-р Димитър Петков, дм; доц. д-р Стоянка Владева, дм; доц. д-р Валенти Пройчев, дм; д-р Стефан Бузалов.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Учебната дейност включва преподаването на задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Всички те са по ЕДИ.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:

Научноизследователска дейност в Катедрата е със съответните професионални направления, съобразно професионалната квалификация на членовете й.
В катедра "Здравни грижи" са разработени два проекта, финансирани от Тракийския университет.
Научните публикации на преподавателите от Катедрата са 310, отпечатани в български и чужди списания и представени на научни форуми в чужбина и България с международно участие.
Учебниците и монографиите, издадени от членовете на катедра "Здравни грижи", са 32.
На свободна докторантура са зачислени следните асистенти и преподаватели от Катедрата:
   1. Марияна Пенкова Радичева – тема на дисертационния труд: "Пренатоварване с желязо при пациенти с хронични чернодробни заболявания"
   2. Кремена Кънчева Митева – тема на дисертационния труд: "Изграждане на професионални компетенции на медицинските специалисти чрез обучението по клинична практика"
     3. Здравка Динева Атанасова – тема на дисертационния труд: "Комуникативните умения в процеса на обучение на медицински специалисти"
   4. Албена Николаева Андонова – тема на дисертационния труд: "Мотивация за обучение на студентите в сферата на здравните грижи и обществено здраве"
     5. Мима Стефанова Николова – тема на дисертационния труд: "Социалната работа при възрастни / медико-андрагогически аспекти /
    6. Силвия Георгиева Кючукова – тема на дисертационния труд: "Доброволният студентски труд в сферата на общественото здраве и здравните грижи"

 
Академичен състав:
 
Ръководител катедра: 
Доц. Албена Николаева Андонова, дм
 
 
Проф. д-р. Валери Цеков Николов, дм
Доц. д-р. Петя Пенчева Минева, дм
Доц. д-р. Христо Николов Мумджиев, дм
Доц. д-р. Димитър Петков Петков, дм
Доц. Кремена Кънчева Митева, дп
гл. ас. Здравка Динева Атанасова, дм
гл. ас. Надежда Господинова Иванова, дм
гл. ас. Мима Стефанова Николова, дм
гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова, дм
гл. ас. Пенка Петкова Врачева, дм
Проф. д-р. Стоянка Георгиева Владева, дм
Проф. Христина Танчева Милчева, дм
ас. д-р. Свилен Лъчеаров Лазаров, дм
преп. Ваня Иванова Георгиева
преп. Деяна Генчева Тодорова    
 
 
 Доц. д-р Албена Николаева Андонова, дм
GSM: +359898746667
Образование: магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра”; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия , клинична практика на студунтите от спуциалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: мотивация за обучение; здравни грижи; социална 
адаптация на лица в неравностойно положение.
Публикации: в българско списание – 1бр.
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ);
 

 

 

 Доц.Кремена Кънчева Митева, дп

 e-mail: kremenamiteva_uni.sz@abv.bg

преподавател по "Практически основи на сестринските и акушерски грижи" 
педагогически стаж: 12 години
образователно- квалификационна степен магистър по "Управление на здравните грижи";
научни интереси: здравни грижи, управление на здравните грижи, медицинска педагогика, акушерство, гинекология;
научни публикации: съавтор на " Сестрински и акушерски грижи" /лекционен курс за медицински сестри и акушерки/, Практически основи на сестринските и акушерските грижи / ръководство за обучение на акушерки/;
 
 

     гл. ас. Надежда Господинова Иванова, дм
Образование : магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ,,акушерка„ ; ,,мениджър на здрвните грижи”.
Длъжност : преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност : учебно-практически занятия, клинична практика на студунтите от специалност ,,акушерка”.
Педагогически стаж : 4 години
Научни интереси : качество на обучението по ,,Здравни грижи” , медицинска педагогика, медицинска етика.
Публикации : съавтор на две ръководства за обучение на студенти от специалност ,,акушерка”
Членство в обществени организации
·        член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
 
   
 
 
 
   гл. ас. Мима Стефанова Николова, дм
GSM: +359898314950
Образование: магистър по ”Здравен мениджмънт”; магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра” ; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия, клинична практика на студентите от специалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: Управление на здравни грижи
Публикации: 3 бр.
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
 
     гл. ас. д-р Силвия Георгиева Кючукова, дм
 e-mail: silvi_66@abv.bg
GSM: 359898636514
Образование: магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра”; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия по ”Практически основи на сестринските грижи”, клинична практика на студентите от специалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: качество на обучението по ,,Здравни грижи”
    Публикации: учебници в съавторство – 1 бр.; статии – 3 бр.
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
 
     Гл. ас. Здравка Динева Атанасова, дм
Образование : магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ,,акушерка„ ; ,,мениджър на здравните грижи”.
Длъжност : преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност : учебно-практически занятия, клинична практика на студентите от спуциалност ,,акушерка”.
Педагогически стаж : 11 години
Научни интереси : качество на обучението по ,,Здравни грижи” , медицинска педагогика, медицинска етика.
Публикации : съавтор на две ръководства за обучение на студенти от специалност ,,акушерка”
Членство в обществени организации – член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)

Comments are closed