Специалност Медицина

"Медицина" – професионална квалификация "лекар".
Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 28.01.2015 година.
Във факултета се провежда висококвалифицирана и специализирана учебно-преподавателска, научно-изследователска и диагностично-лечебна дейност, осъществявана в Университетската болница, консултативна, организационна, методична и други дейности. Основната мисия на факултета е да подготвя специалисти с висше медицинско образование, с цел осигуряване на лекарски кадри за здравната система на България. Допълнителната мисия е обучението на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти, с което се повишава престижа на България, като добре развита страна и предпочитана образователна система по медицина.  
Обучението в Медицинския факултет е в пълно съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Медицина" и се осъществява в продължение на 6 години – 10 учебни семестъра и десетмесечен държавен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. Учебният план на факултета включва 52 задължителни и 36 избираеми дисциплини. Въведена е система за натрупване на кредити по отделните учебни дисциплини за целия курс на обучение по Медицина, съобразно изучаваните задължителни и избираеми дисциплини. В утвърдения учебен план са залегнали като задължителни практически стажове за студентите от 1-ви до 6-ти курс. По време на тези стажове става действително осмисляне на знанията на студентите, като се формират практическите им умения на бъдещи лекари.   
В Медицинския факултет могат да се обучават български и чуждестранни лица, завършили специалност "Медицина" за придобиване на специалност или квалификация и редовни докторантури.   
Солидната подготовка на завършилите обучение в Медицинския факултет при Тракийския университет, Стара Загора им предоставя възможност за добра професионална реализация и внедряване в здравно-осигурителната система на страната. Завършилите чуждестранни и български студенти успешно приравняват дипломите си в други държави. От 2011 година при поискване дипломираните лекари получават и европейско дипломно приложение.  
Формата на обучение по медицина е само редовна, която се осъществява по учебен план, разработен на базата на Единните държавни изисквания за специалността. След завършване на пълния курс на обучение (6 години), студентите получават професионална квалификация "лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен "магистър-лекар". Те имат право да специализират по всички медицински дисциплини, след успешно представяне на конкурс. Успешно дипломиралите се могат да продължат обучението си за получаване на образователната и научната степен "доктор".

Comments are closed