Катедра Анатомия

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел.: +359+42 664 413
тел.: +359+42 664 264
 
Академичен състав:
 
Ръководител катедра:
 
Доц. д-р. Николай Дим.Димитров, дм
 
Проф. Лъчезар Колев Сурчев, дмн
Доц. д-р. Ивайло Стефанов Стефанов, дм
гл. ас. д-р. Севинч Ремзи Хамза, дм
гл. ас. д-р. Ирена Василева Вълкова
ас. д-р. Антоанета Иванова Георгиева – Рудева
ас. д-р. Йордан Иванов Стоянов
гл. ас. д-р. Ивелина Ганчева Иванова, дм
 
 
Снежана Стоянова Тодорова – мед.лаб    
Тихомир Найденов Георгиев – техн.изпълн.    
Тодорка Маркова Кюркчиева – техн.сътрудник  

        
 
Учебни дисциплини
  • Анатомия и хистология
  • Цитология, обща хистология и ембриология
 
 
      Катедра "Анатомия, хистология и ембриология", като водеща предклинична катедра, в която се преподават фундаментални за медицинската специалност дисциплини, е една от първите разкрити структури в състава на ВМИ. Неин основател и пръв ръководител е проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн – един от основоположниците на висшето училище. Ученик на проф. Каданов и проф. Гълъбов, той пренася в новия медицински институт техния неуморен, търсещ дух, безкрайна работоспособност, непрекъснат стремеж към знания и нови научни открития.
      Проф. Чучков ръководи катедрата от 1982 до 2000 г., като основен научен приоритет през този период е изучаването структурата на нервната система чрез трасиращи и цито- и хистохимични методи; клетъчното култивиране на епителни и нервни клетки; пластинирането на анатомични обекти за нуждите на обучението. Лекциите на проф. Чучков, независимо дали са провеждани в аулата на ВМИ или в аудиторията по анатомия на четвъртия етаж в Морфологичния блок, винаги са се радвали на голям интерес и висока посещаемост от страна на студентите от първи и втори курс.
      През този период за редовни асистенти в Катедрата са избрани: д-р Николай Еленков Лазаров, д-р Петър Герганов Пенков, д-р Дениза Стефанова Пенкова, д-р Марин Минчев Маринов, д-р Детелин Димитров Соколов, д-р Христо Кирилов Терзиев, д-р Стефан Петров Стратиев, д-р Ирина Иванова Стоянова, д-р Константин Димитров Тренчев, д-р Пею Димов Мутавчиев, д-р Румен Атанасов Ангелов, д-р Димитър Петков Сиврев, д-р Йордан Петков Стоянов. Почти всички придобиха специалност по анатомия или морфология, а някои – и по хистология.
     По това време е създаден сертариумът по хистология, сбирката от анатомични препарати и са положени основите на анатомичния музей, които продължават да се обогатяват до наши дни.
      В Катедрата е защитена и първата кандидатска дисертация с ръководител проф. Христо Чучков на тема "Хистохимични и имуноцитохимични особености на тригеминалния първичен аферентен неврон" с докторант д-р Николай Лазаров, чието старание и научни изследвания са пример за всички останали членове на колектива.
    В началото на 90-те години новоизбрани асистенти са: д-р Йордан Петков Кайряков, д-р Иван Павлов Павлов, д-р Ангел Димчев Дандов, д-р Антоанета Иванова Георгиева-Рудева и д-р Женя Пенкова Пенчева, а за кратък период от време – д-р Цветан Ангелов и д-р Александър Димитров.
      През2000 г. за ръководител катедра е утвърден доц. д-р Николай Еленков Лазаров, който успешно защитава докторат на тема "Мезенцефално тригеминално ядро ​​- ултраструктура, синаптична организация и неврохимична характеристика" и през 2002 г. е избран за професор към Катедрата. Същият заема и длъжността заместник-декан по научно-изследователската дейност от 2000 до 2003 г.
      През 2004 г., след успешно спечелен конкурс за асистент по анатомия е избран д-р Николай Димитров Димитров, а през 2007 г. – Д-р Никола Любомиров Пировски.
      През 2002 г. е защитена и втора дисертация с ръководител проф. Николай Лазаров на тема "Морфологична и сравнителна неврохимична характеристика на някои първични сетивни неврони" от д-р Ирина Стоянова, която през 2004 г. вече е редовен доцент към Катедрата.
      След спечелен конкурс в Катедрата по анатомия е назначен и редовен докторант – д-р Милен Недялков Драганов, чиято публична защита на дисертационния труд на тема "Аферентни и еферентни проекции на мезенцефално тригеминално ядро ​​у плъх" е през 2006 г. Открити са процедури и за две задочни докторантури с научни теми: "Оптимизиране на S10 пластинационната техника при нейното приложение за съхраняване на анатомични препарати" с ръководител проф. Христо Чучков и "Аквапорин-5 във вътрешното ухо: морфофизиологичен анализ" с ръководител проф. Николай Лазаров. Публичната защита на докторантите пред Специализирания съвет по морфология е през 2007 г. По същото време е разкрита процедура за задочна докторантура на тема "Морфологични и неврохимични промени на мезенцефалното тригеминално ядро ​​при плъх след периферно увреждане" с изпълнител д-р Ангел Дандов и ръководител проф. Николай Лазаров.
      През м. януари 2009 г. д-р Димитър Петков Сиврев, дм, е избран за доцент към Катедрата по анатомия, а през февруари същата година – за ръководител на катедра "Анатомия", на каквато длъжност е до днес. През този период е защитена специалност по морфология от двама асистенти – д-р Николай Димитров и д-р Никола Пировски, разкрита е една задочна докторантура на тема "Структура на костите, остеопороза при пациенти с намалена костна минерална плътност, значение на дейността на щитовидната жлеза и тиреотропния хормон върху костната маса при плъх "с докторант Благица Поповска от гр. Щип – Република Македония и ръководител доц. Димитър Сиврев.
Научните резултати на катедрата по анатомия са представени в повече от 200 пълни статии в наши и чуждестранни периодични издания. Преподавателите са участвали в 120 научни симпозиуми, конференции, конгреси и други научни прояви, както в Р. България, така и в чужбина.
      През описания период в Катедрата по анатомия са издадени над 20 учебници, монографии, ръководства, като някои автори участват и в интердисциплинарни колективи.
 
 
 
      секция Микро и макроскопска анатомия      
 
Лаборатория по електронна микроскопия : 
Аким Иванов Поляков – техник,мед.техника    
Жени Кръстева Динева – мед.лаб.    

        

Comments are closed