Изисквания за публикуване / Scholar requirements

1.Научни изисквания за публикуване в списанието/Scholar requirements
2.Етика на публикуване и избягване на злоупотреби*/ Publication ethics and publication malpractice statement**
    2.1.Публикуване и съавторство/Publication and co-authorship 
    2.2.Задължения на авторите/Responsibilities of authors
    2.3.Процес на рецензиране и задължения на рецензентите/Peer-review process and responsibilities of reviewers 
          2.3.1.Диаграма на процеса за публикуване/Reviewing Procedure Flowchart
          2.3.2.Формуляр за рецензия/REVIEW FORM 
    2.4.Задължения на редакторите/Responsibilities of editors
    2.5.Задължения на издателя/Responsibilities of the publisher
    2.6.Политика на приемане и отхвърляне на ръкописи/Manuscripts acceptance and rejection policy
3.Технически изисквания/Instructions for Authors 

*Изискванията за публикуване и публикационната етика са съобразени с тези на Elsevier's Publishing Ethics Resource Kit (https://www.elsevier.com/editors/perk) и COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/)

**Publishing requirements and publishing ethics are in line with the Elsevier's Publishing Ethics Resource Kit (https://www.elsevier.com/editors/perk) and COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/)

Comments are closed