Специалност Ветеринарна медицина

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Специалност: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – 

професионална квалификация “ветеринарен лекар”

 

  С решение на ECOVE от 19.11.2015 г. Ветеринарномедицински факултет е с оценка "ПЪЛНО ОДОБРЕНИЕ" (APPROVAL) от процедурата по европейска акредитация на EAEVE.

Решение на ECOVE, Официален доклад на ECOVEСертификат за одобрение

 

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 06.02.2014 г. и важи до 06.02.2020 г. Свидетелство за акредитация

 

Във Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) се подготвят бъдещи ветеринарни лекари със способности за ръководство, организация и изпълнение на цялостната дейност по здравеопазването – профилактика, терапия и съхраняване продуктивността на селскостопанските животни, домашните любимци (животните за компания), дивеча, пчелите, бубите и рибите, както и за свободна (частна) ветеринарномедицинска практика.

 

Успешно завършилите имат възможност да заемат изпълнителски, контролно-оперативни и ръководни длъжности по здравеопазване на животните и опазване на общественото здраве. Основни сфери за професионална реализация на ветеринарномедицинските лекари са структурите на Националната ветеринарномедицинска служба (регионални и районни ветеринарни лечебници, системата за държавен ветеринарно санитарен и граничен контрол и други), специализирани служби на Министерството на отбраната и МВР, научноизследователски институти и станции на Селскостопанска академия и БАН и други. В новите икономически условия все повече ветеринарните лекари разкриват частни ветеринарни кабинети, амбулатории, клиники и аптеки. Днес тези специалисти са крайно необходими и на фирмите (частни и държавни), занимаващи се с внос на живи животни, с добив, преработка, внос и износ на хранителни продукти и технически суровини от животински произход.

 

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират и в други сфери на националното стопанство и неговото управление. Значителна част от българските ветеринарни лекари работят в различни страни по света и са високо ценени като специалисти по здравеопазването на селскостопанските животни и животните – домашни любимци.

 

Обучението във ВМФ е в пълно съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността ветеринарна медицина и се осъществява в продължение на 5,5 години.

 

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар” и придобиват образователно-квалификационната степен “магистър”.

 

Успешно завършилите могат да продължат обучението си за получаване на научната степен “доктор”.

 

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

 

Семестриалната такса е 650 лв. за учебната 2017/2018 година.

 

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Учебен план на ВМФ

 

Leave a Reply