Специалност Ветеринарна медицина

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Специалност: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – 

Професионална квалификация: “Ветеринарен лекар”

 

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 14.05.2020 г. и важи до 14.05.2026 г. — Свидетелство за акредитация

 

Учебният процес във Ветеринарномедицински факултет се извършва в съответствие с Директиви 2005/36/ЕО и 2013/55/ЕО на Европейския парламент и Наредбата (приета с ПМС № 17 на МС от 28.01.2016) за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността „Ветеринарна медицина“.

Обучението по ветеринарна медицина е с продължителност 5,5 години или 11 семестъра, от които 10 с аудиторни занятия и един за преддипломен стаж и се осъществява по утвърден учебен план. В първите три години студентите посещават теоретични и практически занятия по основни, зоотехнически, предклинични и някои клинични дисциплини преподавани, чрез лекции, семинарни, лабораторни и/или практически упражнения. В последните две години от курса на обучение студентите участват в практически  занятия от задължителни клинични дисциплини провеждани в единствения в България университетски клинико-диагностичен комплекс. Освен това студентите участват в подвижни клиники и учебни практики във ферми и предприятия от хранително-вкусовата промишленост като по този начин те придобиват пълните знания и умения, необходими за професионалната им реализация като ветеринарни лекари.

По време на обучението си студентите изучават и редица избираеми дисциплини, като за всеки семестър те трябва да предпочетат минимум една учебна дисциплина, която веднъж избрана се превръща в задължителна. По този начин студентите формират допълнителен набор от знания изграждайки собствената си квалификация.

 

В процеса на обучение всеки студент натрупва 360 кредита съгласно Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), от които 300 за аудиторна и извънаудиторна заетост за изучаваните учебни дисциплини и 60 за преддипломен стаж и за дипломиране.

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират като:  

  • ветеринарен лекар в клиника за кучета и котки в България или Европа;
  • ветеринарен лекар в свинеферма;
  • ветеринарен лекар в птицеферма;
  • ветеринарен лекар в кравеферма ;
  • ветеринарен лекар в овцеферма;
  • дистрибутор на храни и лекарства за животни;
  • държавен вет. лекар към БАБХ или вет. лаборатория;
  • инспектор в отдел контрол на храни или здравеопазване към ОДБХ;
  • ветеринарен лекар в кланица или към ДПП и НАССР в предприятие;
  • асистент или докторант във ВМФ;

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар”, която важи на територията на всички държави членки на Европейски съюз.

Успешно завършилите могат да продължат обучението си в различни курсове за следдипломна специализация или множество докторантури, на разположение във ВМФ, както и да се включат в програми за учене през целия живот. По този начин те ще могат да допълнят съществуващите си знания и да усъвършенстват квалификацията си за една по-добра професионална кариера.

Семестриалната такса за обучение през учебната 2023/2024 г. е 550 лв. Комплект документи за записване – 15 лв.

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Учебен план на ВМФ