Pharmacology, Physiology of the Animals and Physiological Chemistry

Ръководител на катедрата: Проф. д-р Иван Пенчев Георгиев

 

Секция: „Фармакология”

Информация за секцията

Information about the department

 

Ръководител: Проф. двмн Анелия Миланова Кондева

 

Проф. двмн Анелия Миланова Кондева

тел.: (042) 699 696; e-mail: akmilanova@gmail.com; aneliya.milanova@trakia-uni.bg

Научни интереси: фармакология; фармакокинетика; антибактериални средства; противовъзпалителни средства; лекарствени взаимодействия; ABC транспортни протеини.

 

Доц. д-р Румяна Георгиева Мутафчиева, д.в.м.

тел.: (042) 699 621; e-mail: rumyana.mutafchieva@trakia-uni.bg; RMoutafchieva@uni-sz.bg

Научни интереси: фармакокинетика на химиотерапевтици, лекарствени взаимодействия, фармакостимулация на селскостопанските животни и др.

 

Ас. Росица Живкова Милева

тел.: (042) 699 624; e-mail: rossi_bu@abv.bgrositsa.mileva@trakia-uni.bg

 

Ас. Албена Ройдева

тел.: (042) 699 552; e-mail: albena.roydeva@trakia-uni.bg

 

Цветелина Владимирова Петкова – редовна докторантура по докторска програма «Фармакология»

тел.: (042) 699 623; e-mail: tsvetelina.petkova@trakia-uni.bg

 

Светла Апостолова – старши експерт, химик

 

Татяна Иванова – главен специалист, организатор обучение

 

Пенка Минчева – изпълнител, чистач

 

Програма за специализация по фармакология

Линк към учебник по фармакология

 

 

Секция: „Физиология на животните”

Ръководител: проф. дн Иван Пенчев Георгиев

тел.: (042) 699 629; e-mail: iv_p63@abv.bg, ivanpenchev@uni-sz.bg
Научни интереси: ендокринен контрол на лактацията и метаболизма; полимеразно-верижна реакция (RT_PCR), IGF-I, IGF_I рецептор, IGF_II рецептор; серотонин; адреналин; соматотропен хормон; растеж и развитие на новородените; acute-phase proteins (акутно-фазови протеини); ендокринни заболявания, инсулинова резистентност, захарен диабет, затлъстяване.

 

Доц. д-р Екатерина Георгиева Вачкова, д.в.м.
тел.: (042) 699 634; e-mail: katvach@gbg.bg

Научни интереси: ранно отбити зайци, епидермален растежен фактор, EGFR, абсорбционна повърхност на тънките черва.

 

Гл. ас. д-р Наталия Григорова
тел.: (042) 699 628; e-mail: n.gr@abv.bg 
Научни интереси: мултиензимни добавки, инсулинова резистентност, затлъстяване.

 

Гл. ас. д-р Женя Стоянова Иванова

тел.: (042) 699 631; e-mail: zhenya.ivanova.12@trakia-uni.bg
Научни интереси: ендокринология; инсулинова резистентност; затлъстяване; метаболитен синдром; акутно-фазови протеини; захарен диабет.

 

Йорданка Атанасова – старши експерт, организатор учебен процес

 

Румяна Фасулкова – старши експерт, ветеринарен лекар

 

Женя Татарджийска – изпълнител, чистач

 

 

Секция: „Биохимия”

 

Ръководител: проф. д-р Теодора Мирчева Георгиева, д.в.м.

тел.: (042) 699 635; e-mail: teodoramirchevag@abv.bg

Научни интереси: стрес чувствителни прасета; клинична ензимология; метаболизъм при преживните животни; растеж и развитие на новородените; полимеразно-верижна реакция (RT-PCR), IGF–I mRNA expression; IGF–I, IGF–I рецептор; серотонин; адреналин; acute-phase proteins (акутно-фазови протеини).

 

Доц. д-р Димитринка Стойчева Запрянова

тел.: (042) 699 637; e-mail: zaprianowa@abv.bg

Научен интерес: острофазови протеини и биохимичен профил на кръвта при норма и патология при селскостопански животни и риби

 

Ас. д-р Моника Рачева Тонева

тел.: (042) 699 636; e-mail: monika_ra4eva@abv.bg

 

Мадлен Райкова Иванова – старши експерт, организатор обучение

 

Ивелина Динкова Иванова – изпълнител, чистач

 

    

 

 

Секция: „Химия”

(Ръководител на секция) Доц. д-р инж. Ангел Иванов Павлов

тел.: (042) 699 641; e-mail: ai_pavlov@abv.bg

Научни интереси: Микровълнов синтез в органичната и медицинската химия; Синтез на структурно различни стирилхинолини като потенциални анти HIV-1 инхибитори; Получаване и приложение на неорганични пероксиди; Математично моделиране на връзката между структурата и активността; Анализ на свързватели и пигменти от стенописи на паметници на културата; Почистване на стенописи и археологически артефакти с ниско температурна плазма.

 

Доц. д-р инж. Звезделина Любенова Янева

тел.: (042) 699 642; e-mail: z.yaneva@abv.bg

Научни интереси: Медицинска химия; Течно-хроматографски и спектрофотометрични методи за анализ на биологично-активни субстанции; Енкапсулиране на биологично-активни субстанции; Адсорбция на приоритетни и emerging замърсители от течна среда; Математическо моделиране на масопреносни процеси; Екологична химия.

 

Доц. д-р Лилко Каменов Доспатлиев, д.х.

тел.: (042) 699 643; e-mail: lkd@abv.bg

Научни интереси: Микровълнов синтез в аналитичната и медицинската химия; Органичен синтез на биологично активни вещества; Анализ на макро- и микроелементи в растения, води и почви. Химичен състав. Катализа.

 

Ас. д-р Доника Георгиева Иванова

 

Ст. експерт ОУД:

Деница Георгиева

тел.: (042) 699 644; e-mail: dkd_sz@abv.bg

 

Ст. експерт химик

Силвия Христова

тел.: (042) 699 644

 

Веселина Иванова – изпълнител, чистач

Comments are closed