General Livestock Breeding

Ръководител: проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов, д.в.м.

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 555; Е-mail: nutritionvmf@uni-sz.bg

 

Секция: „Екология с радиационна екология”.

Ръководител: гл. ас. д-р Невена Светославова Николова, д.в.м,

 

Гл. ас. д-р Невена Светославова Николова, д.в.м.

тел.: (042) 699 553; Е-mail: nikolovane@yahoo.com

Научни интереси: радиационна биология; токсикология.

 

Секция: „Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите”.

Ръководител: проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов, д.в.м.

 

Проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов, д.в.м.

тел.: (042) 699 555; Е-mail: nutritionvmf@uni-sz.bg

Научни интереси: хранителна стойност на фуражите и влиянието им върху здравето, репродуктивността и репродукцията при селскостопанските животни и домашните любимци; диетично хранене при различни патологични състояния при селскостопанските животни и домашните любимци.

 

Гл. ас. д-р Крум Владимиров Неделков, д.в.м.

тел.: (042) 699 556; E-mail: k_nedelkov@abv.bg

Научни интереси: Нехормонални методи за синхронизация на еструса и увеличаване на плодовитостта при овце; ефективно разграждане на протеина и сухото вещество в търбуха; смилаемост на протеина в тънките черва при преживни.

 

Ас. д-р Александър Павлов Атанасов, д.в.м.

тел.: (042) 699 557; E-mail: hmi_atanasoff@mail.bg

Научни интереси:  хранене, метаболизъм на енергията и протеина, алтернативни източници на протеин, хранителни добавки при риби, земноводни животни и охлюви.

 

Гл. спец. хим. Величка Богданова Орозова,

тел.: (042) 699 558; E-mail: nutdiet@uni-sz.bg                                                                                                    

Секция: „Генетика”.

Ръководител: проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

 

Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

тел.: (042) 699 574; E-mail: sotirov54@gmail.com, vetgen@uni-sz.bg

Научни интереси: лизоцим; комплемент; имуноглобулини; ДНК.                                                                       

 

Доц. д-р Валентин Маринов Семерджиев, д.в.м.

тел.: (042) 699 575; Е-mail: vsemerdjiev@uni-sz.bg

Научни интереси: имуногенетика на различни генотипове птици.

 

Доц. д-р Добри Желев Ярков, д.в.м.

тел.: (042) 699 577; E-mail: dr_yarkov@hotmail.com

Научни интереси: генетика и селекция на животните; имуногенетика; екологична генетика; цитогенетика.

 

Гл. ас. д-р Цветослав Венциславов Койнарски, д.в.м.

тел.: (042) 699 578; E-mail: tkoynarski@gmail.com

Научни интереси: генетика и селекция на животните за устойчивост към заболявания; молекулярна биология и биотехнологии; имуногенетика; наследствени болести по животните.

 

Section: "Veterinary Hygiene, Ethology and Animal Protection".

Head: Assoc. Prof. Krasimira Ivanova Uzunova, PhD.

 

Assoc. Prof. Krasimira Ivanova Uzunova, PhD.

Phone: 00359 042 699 571;

E-mail: mira60bg@yahoo.com

Scientific interests: Impact of various technological solutions on the health status of animals of productive and working significance. Issues related to the stray population of dogs in Bulgaria. Ethological diagnosis. Ethological expertise.

 

Assoc. Prof. Dr. Nadya Bozakova, DVM, PhD.

Phone: 00359 042 699 570;

E-mail: nadiab@abv.bg

Scientific interests: Assoc. Prof. Nadya Bozakova is a scientist in animal behaviour, welfare, animal hygiene. She is a member of the ISAH (2003) and ISAE (2015). She is an organizer and lector at National course for the protection and welfare of animals in pet shops (2009 – to now) and a member of Management Committee of COST Action CA 15134 “Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens” (2016).                                                                                                  

 

Technical Staff:

Pavlina Todorova Ivanova, lecturer – organizer of the teaching process,

Phone: (042) 699 572, E-mail: pavto@abv

 

Comments are closed