Учени от световно ниво на конференцията на Медицински колеж, Тракийски университет

На 18 и 19 май, 2017 г. се проведе Международна научна конференция под надслов „Стареене, здраве, гериатрични грижи" в рамките на честванията послучай наближаващата 70 годишнина на Медицинския колеж. Присъстваха колеги от Медицинските университети и колежи от цялата страна – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора. Особено важно бе присъствието на видни учени на световно ниво, които взеха участие в конференцията.

Академик Проф. Владимир Хавинсон, Санкт Петербург, Русия, акад. Проф. Владислав Безруков, Киев, Украйна и проф. Драгана Динич, Белград, Сърбия споделиха с научната общност своите постижения, идеи и опит.

Акад. Владимир Хавинсон е член на Руската и Украинската академии на медицинските науки, зам. председател на Международната асоциация по гериатрия и геронтология, директор на Санкт Петербургския институт за биорегулация и геронтология, награден със званието „Заслужил изобретател на Руската федерация "от 1988г. Той е номиниран за Нобелова награда, заради откритието си на пептидните биорегулатори, забавящи процесите на стареене и удължаващи човешкия живот.  Автор е на над 700 научни публикации, включително и 26 монографии; 205 изобретения и патенти (90 международни тези сред тях) в областта на биотехнологиите, имунология, биохимия, фармакология, онкология, геронтологията. Акад. Хавинсон е получил признанието за велик учен и откривател на само в Русия и Европа, но и в Америка и целия свят. председател на Международната асоциация по Гериатрия и Геронтология за Европейски регион!Той представи доклад на тема „Пептиди, геном, анти-стареене".

Акад. Проф. Владислав Безруков е член на Украинската академия на медицинските науки, Директор на най-големия в света Инстиут по геронтология и гериатрия в Киев, Украйна. Работи в областта на социална геронтологията – изучаването на феномена на дълголетието, оценка на здравословното състояние и потребностите от   различните видове медицински и социални грижи за възрастни хора. Автор е на над 530 научни статии, в това число 23 монографии и учебници за физиологията и социалнната геронтология, има и 4 патенти. Учен от световен мащаб, притежаващ и други заложби – композитор и художник. За аудиторита бе истинско удоволствие да слуша и неговият доклад „Медико-биологични и етични аспекти на стареенето".

               Проф. Драгана Динич, старши научен сътрудник в Института за политически изследвания, Белград, Сърбия. Тя е председател на Дружеството по гериатрия и геронтология  в Сърбия 2013 г. Публикувала е няколко монографии и над 100 научни и професионални статии. Проф. Динич е съсредоточила интереса си върху темите за стареенето – институционална и извънинституционална защита на възрастните хора, услуги за възрастни хора, договори за подпомагане през целия живот, приемни грижи за възрастни хора, самота сред възрастните хора, злоупотреби, социално приобщаване, активно остаряване, проблеми на обезлюдяването и политика за насърчаване на раждаемостта, семейство и семейни отношения; хора от третата възраст със специални нужди и т.н. Нейният доклад запозна участниците в конференцията с геронтоличната практика в Сърбия.

В рамките на двата дни бяха представени повече от 150 доклада, на интересни тематики във връзка с темата на конференцията. Значително беше присъствието на студенти от цялата страна с представени от тях повече от 50 доклада. Проведените дискусии поставиха на преден план редица въпроси, свързани с бъдещето на възрастните хора, с техните проблеми от здравен и социален аспект, с потребностите от грижи и дейности за качествен и  достоен живот! На събитието присъства директора на Държавна агенция социално подпомагане

Медицинският колеж, Тракийски университет е единствен в страната, подготвящ специалисти по гериатрични грижи, нова специалност, акредитирана и разработена на базата на опита ни по европейски проекти за грижи за възрастни и стари хора. Тази година предстои дипломиране на първият випуск от специалност „Гериатрични грижи", които ще заемат своето място в системата на здравеопазването. 

Comments are closed