Проекти

Научни проекти за 2016 г.:

– Научен проект:" Прилагане на комплекс от мероприятия за подобряване на колаборацията на Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора с учебно-практическите бази."

– Проект за финансиране на научен форум:" 10 години специалност "медицински лаборант" в Медицински колеж – Стара Загора". 

– Научен проект:" Модернизиране на учебния процес чрез включване на интерактивна презентационна система в обучението на студентите от Медицински колеж – Ст.Загора – март 2017 г. – март 2018 г."

Comments are closed