История и мисия

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Тракийски университет – Стара Загора

Медицински  колеж – Стара Загора е основан през 1947 г. като Институт за медицински сестри. В хода на своята дългогодишна история променя статута си и с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС  последно се преобразува в Медицински колеж в структурата на Тракийски Университет.

Колежът разполага със съвременна материално-техническа база, създавайки оптимални условия за качествено обучение на студенти по две утвърдени и акредитирани специалности – „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант”. През 2013г. се разкрива  новата за страната акредитирана  специалност ,,Гериатрични грижи", а през  2014 г. Медицински колеж- Стара Загора  разкрива и специалност  „Парамедик”.

За провеждане на теоретичното обучение по посочените специалности колежът разполага с достатъчен брой учебни зали и аудитории, оборудвани със стационарни мултимедии. Осигурена е аула със стационарна мултимедия и професионално озвучаване за провеждане на теоретични занятия, чествания и промоции. Разполага и със съвременна компютърна зала за провеждане на учебните занятия по информатика.

Библиотеката задоволява потребностите от необходимите учебници и специализирана литература, предоставя компютри и неограничен достъп до Интернет на студентите. В близост до колежа се намират студентски стол и студентски общежития.

Практическото обучение се провежда в специално оборудвани за целта кабинети и учебни лаборатории. Учебната практика се провежда в клинични бази, държавни и частни здравни структури, намиращи се на територията на града и региона, с които колежът има сключени договори.

Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на Медицински колеж и Медицински факултет при Тракийски университет. Академичният състав е от доказани професионалисти, които непрекъснато повишават своята квалификация.

Leave a Reply