проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова – Калайджиева

Катедра: Мениджмънт

Научна степен: проф. д-р

E-mail: tatanassova@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 415

Кабинет: 131

 

 


Тодорка Стоянова Атанасова-Калйджиева е професор по научна специалност „Организация и управление на производството“, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ в катедра „Мениджмънт“ на Стопански факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Последователно е заемала академичните длъжности: асистент от 1990 до 1993 г.; старши асистент от 1993 до 1997 г.; главен асистент от 1997 до 2005 г.; доцент от 2005 до 2012 г.; от 2012 г. – професор.  От 2009 до 2012 г. е Зам.-декан по учебна дейност на Стопански факултет при Тракийски университет.

Преподава дисциплините „Основи на управлението“, „Мениджмънт на предприятието“, „Управление на малък бизнес“, Агромениджмънт“ и др. за ОКС „бакалавър“, както и „Мениджмънт на малки и средни предприятия“, „Управление на организационни промени в бизнеса“, „Управление на опазването на околната среда“ и др. в ОКС „магистър“.

Научните й изследвания и интереси са в сферата на управлението, оценката и анализа на дейността на нефинансовите предприятия в избрани сектори на икономиката, мотивацията и обучението на персонала и др.

Дългосрочна специализация е провела в Технически университет – Мюнхен, Германия, а краткосрочни в: ИАМО, Хале-Заале, Германия; Висше училище по приложни науки Вайенстефан – Фрайзинг, Германия; Университета Будвайс – Чехия, Висше селскостопанско училище – Австрия.

Членува в организацията на Алумни-стипендиантите на ДААД, Германия и на Алумни-стипендиантите на Технически университет, Мюнхен, Германия.

Автор е на повече от 120 научни публикации в страната и чужбина, от които пет монографии, научни статии, учебници и учебни помагала и др. Ръководител е на десет научноизследователски проекти, в т.ч. три международни. Взела е участие като изследовател в над петнадесет научни проекти в т.ч. международни. Научен ръководител е на десетки бакалаври, магистри и докторанти. 

 


Преподавани дисциплини

Публикации

Проекти

Comments are closed