Бакалавър

ОКС Бакалавър

Обучението в професионално направление “Икономика” при Тракийски университет започва със специалност “Агробизнес” през учебната 1992/1993 г. на основата на Закона за академичната автономия (раздел 3, ал.1 и 4), с решение на Академичния съвет (Протокол № 12/19.02.1992 г.) През 1996/1997 учебна година специалността е преименувана на “Аграрна икономика” в съответствие с Държавен регистър, акредитирана е двукратно през 1998 г. и 2007г. с решение на НАОА.

Специалността «Регионално планиране и развитие на селските райони»(РПРСР) към Тракийски университет за ОКС “бакалавър” е разкрита по законово установения ред през учебната 2003/2004 г., с решение на Академичния съвет Протокол №16/20.02.2002. На 07.11.2002г. (Протокол №35) НАОА дава положителна оценка на Проекта за откриване на тази специалност за ОКС “Бакалавър”, втора в професионално направление “Икономика” за университета.

Акредитираната специалност “РПРСР” е първата в ОКС “бакалавър” за висшето образование на Република България. Тя е включена от регистъра на специалностите от университетите на страните от ЕС. Специалността “Бизнесикономика” е трета в ОКС “бакалавър” и се разкрива на основа ЗВО с решение на Академичен съвет – Протокол №16/29.04. 2009 г.


Аграрна икономика , Бизнесикономика , Регионална икономика, Аграрна икономика и търговия,   Регионална икономика и управлениеИнформационни технологии в икономиката и управлението, Местни финанси .

 

Comments are closed