проф. д-р Стефан Иванов

Професор, Доктор

             Катедра: „Регионално развитие“

             E-mail stefan@club2000.org

             Служебен телефон: +359 42 699 4

             Кабинет: 145

              Образование и научни степени:

°1995 г. Научна степен и година на получаване "Доктор“, специалност ИИИ, БАН

Академичен растеж:

°1982 – асистент, ИИИ,БАН

°1990 – гл. Асистент,ИИИ,БАН

°2000 – доцент, ИИИ, БАН

°2013 – професор, катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, Тракийски университет

 

Заемани административни длъжности:

 • От 2020 – зам. Ръководител катедра

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 

 • Национална асоциация на общините в България

Преподавани дисциплини:

°Регионално управление

°Управление на местните финанси

°Европейски програми и проекти

°Разработване и управление на проекти за регионално икономическо развитие

°Местни бюджети

°Управление на инвестиционни проекти и програми в туризма

°Управление на проектния цикъл и проектни комуникации

°Европейски програми и проекти

°Европейски програми и проекти за развитие на човешките ресурси

°Управление на проекти, цикъл и проектна комуникация

°Европейски програми и проекти

 

Научни интереси:

 • Местни финанси
 • Управление на проекти за регионално развитие

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 • Регионална политика и регионално развитие, в монография „Бизнесът и развитието на регионите“, Изд. „Искра-М-И“ Ст. Загора,  ISBN 978-619-7095-24-1, 2019
 • Анализ и оценка на социално-икономическото развитие на общините, в монография Регионални диспропорции и бизнес възможности, Ст.Загора, 2018, стр. 7-18,  ISBN: 978-954-305-468-8
 • Децентрализация и финансово състояние на общините, в Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания в годишен доклад на ИИИ на БАН, София, Горекс Прес, 2017, стр. 93-114, ISBN 978-954-616-270-0   ISSN 1314-8893
 • Местни бюджети в България

 

 

 • Местни финанси

 

 • Механизми за изравняване на междуобщинските финансови различия

 

 • Децентрализация и финансово състояние на общините
     

 

 • Публикации в списания и сборници (последните 5 години)

 

 • Stefan Ivanov, Comparative analysis of the local finance systems in the EU countries – conclusions and lessons for Bulgaria, 2017, Ikonomicheski Izsledvania, Volume 26, Issue 4, 2017, Pages 41-72, ISSN: 02053292 Scopus SJR 2017  0.133
 • Стефан Иванов, Децентрализация и местно самоуправление, 2017, Списание на БАН, 2, 2017, ISSN:0007-3989, 35-42
 • Financing Public Education in Bulgaria
 • “Financing Public Education in Bulgaria”
 • Финансова децентрализация в интерес на местните общности
 • Сравнителна оценка на общинските бюджети за периода 2002-2004, ноември 2003
 • Анализ и оценка на финансовото състояние на общините в България през периода
 • 1999-2001 г.,
 • Общински бюджети – състояние, фактори, конфликтен потенциал, в Ранно
 •  сигнализиране,
 • Финансови различия между общините

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Стефан Иванов, Децентрализация и местно самоуправление, 2017, Списание на БАН, 2, 2017, ISSN:0007-3989, 35-42
 • Регионална политика и регионално развитие, Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“, 21-22 юни, 2019, Тракийски университет, Стара Загора

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 

Национални

 • Разработване и предлагане на гъвкави модели за остойностяване и финансиране на социалните услуги, включващо различни източници и механизъм за въвеждане на принципа „парите следват клиента”, както и проучване на европейския опит в тази област”, по Проект BG05M9OP001-3.005-0001 „Нови стандарти за социални услуги”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, участник -2017 г.

      Университетски

 • 2И/16 „Регионални диспропорции и бизнес възможности“
 • 1И/17  „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм“, участник
 • 2И/18 „Иновативни методи на работа в планирането и управлението на регионалното развитие“, участник
 • 2И/19  „Екологични аспекти на градското развитие“

 

Comments are closed