Проф. д-р Венета Гайдарджиева

Професор, доктор

             Катедра: „Регионално развитие“

             E-mail: veng.sz@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 424

             Кабинет: 346

 Образование и научни степени

 • 2005 г. – Доктор (История на България), ВАК, МС на Р България
 • 1983 г. – Магистър по история, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Академичен растеж

 • Придобива академичната длъжност „Професор“ по „Народно стопанство (история на народното стопанство – регионално развитие)“ ,Тракийски университет,  2015 г.
 • Придобива научното звание „Доцент“ по научна специалност „Народно стопанство

(вкл. регионална икономика и история на народното стопанство), ВАК, МС на Р. България, 2009 г.

 • От 1987 г. до 2009 г., Тракийски университет – Ст.Загора, последователно – Асистент, Старши асистент, Главен асистент.

Заемани административни длъжности:

 • Зам. Декан по Учебна дейност в Стопански факултет, 2013-2017 г.;
 • Секретар на Научен съвет в СФ, 2011-2013 г.;
 • Зам. ръководител катедра „Регионално развитие”, 2008 г. – 2017 г.;
 • Секретар на Академичен съвет, 2007 г. – 2009 г.;
 • Ръководител специалност „Регионална икономика“, ОКС „Бакалавър“ от 2011 г.;
 • Зам. председател на комисия по Учебна дейност и качество на обучението в Стопански факултет, 2017-2019 г.

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на Съюза на учените в България

Преподавани дисциплини:

 • ОКС „Бакалавър“ –  „Стопанска история“ (от 2007 г.),  „Регионална политика“ (от 2009 г.), „Местно управление и администрация“ (от 2007 г. до 2014 г.), „Политология“ (от 1991 г.);
 • ОКС „Магистър“ „Държавни институции и управление“ (от 2005 г.) в Стопански факултет
 • ОКС „Магистър“- „Публична администрация – организация и публични функции“ във Ветеринарномедицински факултет
 • ОКС „Магистър“ – „Основи на здравния мениджмънт и управление на институциите“ в Медицински факултет

Научни интереси:

 • Регионална политика, местно управление, местно самоуправление, социално-икономическо развитие;
 • Икономическа история;
 • Публична администрация.

Специализации:

 • 2012 – Европейска програма “Учене през целия живот” 2007-13, Програма Erasmus – лекторска програма – Universidad de León, Испания
 • 2013 г.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Turkey –  Програма Erasmus – лекторска програма
 • 2015 г.Istanbul University, Turkey –   Програма Erasmus – лекторска програма

Избрани публикации:

 • Монографии и книги:
 •  

Гайдарджиева, В., Индустрията в началото на ХХI век – ретроспекции и проекции. Изд. „Искра-М”, Стара Загора, 2015, ISBN 978-619-7095-14-2, 174 с.,

Гайдарджиева, В., 2008. Икономическите реформи 1963 – 1989 и селското стопанство на Старозагорския регион. РИК “Искра-М-И”, Стара Загора,ISBN 978-954-9383-63-8, 268 с.

Гайдарджиева В. Местното самоуправление в Старозагорската община 1849-1912. Изд. Кота, Стара Загора,2006, ISBN 978-954-305-191-5, ISBN 954-305-191-7, 223 с.,

В съавторство:

Gaydardzhieva, V., 2020, Sustainable Regional Development In The Next Decade (By 2030), pp. 5-20, In: Gaydardzhieva, V., S. Ivanov, Vassileva, E., Markov, N., Atanasova, P., Gidikova, A. Planning and management of regional development – problems, prospects, innovations, Stara Zagora, 2020, Academic Publishing, Thracian University, ISBN 978-954-338-165-4

Гайдарджиева, В. 2019. „Иновационната стратегия и развитието на туризма в България“, с. 74-94. – В: Колективна монография: Яркова, Ю., Бл. Стойкова, В. Гайдарджиева, Н. Марков и кол. „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм“, Кота, Стара Загора,ISBN 978-954-305-522-7, 2019

Гайдарджиева, В., Демографската криза в България и недостигът на работна ръка, 2018, В: Иванов, Ст., Яркова, Ю., Бл. Стойкова, В. Гайдарджиева и кол.„Регионални диспропорции и бизнес възможности“, Изд. „Кота“, Стара Загора, ISBN: 978-954-305-468-8, с. 49-62

Гайдарджиева, В., Регионалната политика и развитието на общините – проблеми и предизвикателства., „Бизнесът и развитието на регионите“, 2017, Стара Загора, с. 66-77, изд. РИК „Искра М-И 2017 г., ISBN 978-9-619-7095-21-0

Желязков, Г., Д. Заимова,В. Гайдарджиева, 2013. Биоразнообразието и устойчивото развитие на селското стопанство. Стара Загора, ISBN 978-954-9387-75-9, Регулаторна рамка и механизми за опазване на биоразнообразието на територията на България, с. 85-116

Илиев, Й., В. Тодоров, И. Георгиев……В. Гайдарджиева. 2013. Бизнесът и развитието на регионите. Изд. „Искра-М”, Стара Загора, ISBN 978-619-7095-02-9, с.171-184 – Регионалната политика в България 2014-2020 – цели и приоритети.

Гайдарджиева, В., 2011. Местната администрация – роля в развитието на селските райони. – В: Пленарен доклад”Бизнесът и развитието на регионите”, Конференция на СФ, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-53-0, с. 63-67

Гайдарджиева, В., 2010. Местното управление и бизнесът. – В: Пленарен доклад, „Бизнесът и регионалното развитие”, Конференция на СФ, Стара Загора, ISBN 978-954-9443-22-6, с. 28-31

 • Учебници

Гайдарджиева, В., 2006. Стопанска история. Икономическо развитие на България и света. Изд.РИК „Искра М-И, ISBN 10.. 954 – 9383 – 15 – 6; ISBN 13.. 978 – 954 – 9383 – 15 – 7 , 386 с.

Гайдарджиева, В., 2013. Регионална политика. Академично издателство, Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 978-954-338-055-8, 162 с.

Гайдарджиева, В., 2014. История на икономическото развитие на България и света. Стопанска история. Изд. „НИКО 96“ ЕООД, ISBN 978-619-7145-01-4, 162 с.

 • Публикации в списания и сборници

Gaydardzhieva, V. EU industrial policy before the new program period 2021-2027. Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online)Vol. 17, Suppl. 1, 2019, pp18-24

Gaydardzhieva, V., N. Kostadinova. 2016. EU industrial policy and regional differences in Bulgaria. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series , Macedonia, IBANESS, Prilep, Маcedonia, ISBN 978-9989-695-56-8, 2016, pp. 671-6772015,

Гайдарджиева, В. 2014. Общинско управление и социално-икономическо развитие на Стара Загора в навечерието на Балканската война (1912). Военно-исторически сборник,Г. LXXXVII, кн. 2, ISSN: 0204-4080, с. 75-80

Gaydardzhieva, V. 2014. Regional policy and sustainable growth in Bulgaria. BJSSBalkan Journal of Social Sciences, ISSN: 1309-9841; e-ISSN: 2146-8494, Vol. 3, No.5, pp. 48-54

Gaidardjieva, V., 2013. Socio-economic development of Stara Zagora region – status and trends. Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069, рр. 64-68

Гайдарджиева, В. 2013. Устойчиво развитие на аграрното производство в България през 80-те години на ХХ век– политика и практика. Управление и устойчиво развитие, 3, Г. 15, Vol. 40, ISSN: 1311- 4506, с. 64-69

Gaydardzhieva, V., 2013. EU regional policy and the opportunities for socio-economic development of municipalities in Bulgaria. Review of Applied Socio- Economic Research,Volume 5, Issue 1/ 2013, ISSN: 2247-6172; ISSN-L: 2247-617215, pp. 69-75.

Гайдарджиева, В., С. Димитрова, 2013. Административно-териториалните промени в Старозагорския регион – традиции и политика, Сб. Регионално развитие в България: тенденции и перспективи, УНСС, ISBN 978-954-644-430-1, С., с. 68-72

Гайдарджиева, В., 2012. Възможностите на социалния капитал за развитието на селските общини. Сб. доклади , ИУ, Варна, , ИК „Геа-Принт”, Варна,ISBN978-954-9430-92-9, с. 347-354

Zaimova, D., George Zheliazkov, Veneta Gaidardjieva, 2012. Cooperative Movement and Rural Development in Bulgaria: Policy Support and Practical Implementation,

International Journal of Cooperative Studies,Vol. 1, No. 2, 2012, 47-54, ISSN 2168-2631 Print/ ISSN 2168-264X Online, © 2012 World Scholars

Гайдарджиева, В. 2011. Общинското управление и благотворителността в Стара Загора след Освобождението. Известия на историческия музей Кюстендил, том ХVІІ, ISSN 0861-4342, с. 303-317

Taneva T., V. Gaidardjieva, 2011. Problems of Healthcare in Rural Municipalities in the District of Stara Zagora. “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration”, Papazissis Publishers, Athens, ISBN 978-960-02-2630-0, pp. 249-257

Марков, Н., В. Гайдарджиева, Г. Симеонов, 2010. Устойчивото регионално развитие и проектната дейност в община Стара Загора. Сб. доклади, т. 3, Варна, Изд. „Наука и икономика ISBN 978-954-21-0491-9, с. 578-586

Гайдарджиева, В., Т. Танева. 2010. Проблеми в социалната сфера на селските общини в област Стара Загора. Сб. доклади, Варна, ISBN 978-954-9430-59-2, с. 71-81

Gaydardzhieva, V., N. Markov, G. Simeonov, 2010. Investment policy in Stara Zagora municipality – guidelines and real results. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 3, ISSN 1313-7069, pp 118-123

Gaydardzhieva, V., N. Markov, 2010. Local self-governance and municipal budgets in crisis conditions. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 1, ISSN 1313-7050, pp 61-67

Петрова Н., В.Гайдарджиева, 2008.Развитие и перспективи на арендната организация в България. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 4, ISSN 0205-3845, с. 9-12

Гайдарджиева, В., Г.Костов, 2008. Развитие на възгледите за земята, като производствен фактор и нейното влияние при създаване на доход в аграрния сектор, Икономика и управление на селското стопанство, бр. 4, ISSN 0205-3845, с. 57-60

Атанасова, Т., В. Гайдарджиева, Н. Костадинова, 2008. Развитието на българското селско стопанство – поуки и перспективи. Икономическа мисъл, Г. LIV, Кн. 1, 2009, с. 72-93, ISSN 0013-2993

Gaidardjieva, V., 2008. Stable Development In Bulgarian Regions – Politics And Realities. International Review Of Public And Non Profit Marketing, Springer, Vol. 5, № 2, December 2008, pp. 167-179, ISSN print edition 1865-1984, ISSN electronic edition 1865-1992

Гайдарджиева, В., Г.Костов, 2008. Тенденции и реалности за устойчиво развитие на община Стара Загора. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, С., ISSN 1311-4506,Г.10, Vol. 21, с.137-139

Петрова Н., В.Гайдарджиева, 2008. Състояние и перспективи за устойчиво използване на земеделска земя. Управление и устойчиво развитие, бр. 3-4, С., ISSN 1311-4506,Г.10, Vol. 21, с.134-136

Гайдарджиева, В., 2008. Социално-икономически аспекти на културния туризъм. Известия на Старозагорския исторически музей, т.ІІІ, Стара Загора, ISBN: 978-954-9387-35-3, с. 403-407

Гайдарджиева, В., Местното самоуправление в Старозагорската община от Освобождението до Съединението (1878-1885), Исторически преглед, кн. 5-6, ISSN 0323-9748, С., 2003, с. 232-253

Гайдарджиева, В., Обществено-икономически аспекти на взаимоотношенията между Княжество България и Източна Румелия (1879-1885), Минало, Г.ХI, кн. I, ISSN 0861-2153, С., 2004, с. 45-47

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Координатор ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Експерт ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026, „Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  ;
 • Ръководител на вътрешно-университетски научни проекти:

   

   

  1. Проект 4И/11 „Регионални измерения на устойчивото развитие, на примера на област Стара Загора“.
  2. Проект 3И/12 „Териториален потенциал и устойчиво местно развитие“.
  3. Проект 6И/13 „Социално-икономически аспекти на местното самоуправление“.
  4. Проект 4И/15 „Социално-икономически профил на малките населени места в България“.
  5. Проект 2И/18 „Иновативни методи на работа в планирането и управлението на регионалното развитие“.

.Участие в екипи на факултетски  проекти, програми и научно-изследователски центрове.

1.  Проект 2И/2016 „Регионални диспропорции и бизнес възможности“.

2.  Проект 1И/17 " Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм".

4.  Проект 2И/19 “Екологични аспекти на градското развитие”.

5. Проект 4И/20 „Социално-икономически предизвикателства пред градското развитие в България“

Comments are closed