Доц. д-р Блага Стойкова

    

Доцент, доктор

Катедра: „Регионално развитие“

             E-mail: blaga.stoykova@trakia-uni.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 400; +359 42 699 404; +359 42 699 414

             Кабинет: 561

Образование и научни степени

 • 2002  г. – Доктор (научна специалност „Етнография“), ВАК към МС, Република България, след обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“
 • 2007 г. – Магистър по „Културен туризъм“, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
 • 1996 г. – Магистър по „История“, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
 • 1987 г. – Професионална държавна търговска гимназия (Икономически техникум) “Д.Хадживасилев”, гр. Свищов

Академичен растеж

 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, 2011 г., Доцент
 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, 2008 г., Главен асистент
 • ТрУ, Аграрен факултет, Катедра “Регионално развитие”, 2007 г., Главен асистент
 • ТрУАграрен факултет, Катедра “Икономика”, 2007 г., Главен асистент
 • ТрУ, Аграрен факултет, Катедра “Икономика”, 2006 г., Старши асистент
 • ТрУ, Аграрен факултет, Катедра “Икономика”, 2005 г., Асистент
 • ТрУ, Аграрен факултет, Катедра “Икономика”,2003-2005 г., Хонорован преподавател

Заемани административни длъжности:

 • От 2019 г.-до сега – Декан на Стопански факултет, ТрУ
 • 2017-2019 г. – Ръководител катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, ТрУ
 • 2013-2017 г. – Зам.-Декан Научна и международна дейност, Стопански факултет, ТрУ

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Експерт по ПН 3.8. Икономика и 3.7. Туризъм към НАОА
 • Член на работни групи към Програмата за развитие на селските райони, България 2014-2020
 •  Член на Постоянна работна група по Ос3 на Програмата за развитие на селските райони, България 2007-2013
 • Член на Тематична работна група 3 „Анализ и определяне на понятието „Малка по размер инфраструктура”  за целите на политиката за развитие на селските райони” към Националната селска мрежа
 • Член на Регионален съвет за развитие и Регионален координационен комитет на Югоизточен район
 • Член на Консултативен Съвет по туризъм към Община Стара Загора

Преподавани дисциплини:

 • Икономика на туризма; Алтернативен туризъм; Регионален туризъм; Международен туризъм; Културен и етнографски туризъм; Селски, еко и балнео туризъм; Анализи и проекти в регионалния туризъм (Стопански факултет)
 • Културен туризъм и опазване на културно-историческото наследство (Аграрен факултет)

Научни интереси:

 • Туризъм; Алтернативен туризъм
 • Културно-историческо наследство
 • Регионално развитие и управление

Специализации:

 • Czech university of life sciences, Czech Republic – Април 2012 г.
 • University of Leon, Spain – Септември 2013 г.

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

Монографии:

 1. Стойкова, Бл. Масларево в края на XIX – началото на ХХ в. , В. Търново, 2007, ISBN 978-954-877-103-0
 2. Стойкова, Бл., Кукерските празници и фестивали на маскараднте игри от Старозагорско като основа за развитие на фестивален туризъм , Ст. Загора, 2011, ISBN 978-954-338-021-3

Глави от монографии:

1) Стойкова,. Регионалното развитие на туризма от началото на второто десетилетие на XXI в. /на базата на капацитет и реализация на местата за настаняване/ – В: Бизнесът и развитието на регионите, редактори Кънчев, И., Ю. Яркова, Искра-М-И, 2017, с. 78-100

2) Стойкова, Б., Развитие на регионалния туризъм в районите от ниво NUTS2 на република България за периода 2014-2017 година, В: Регионални диспропорции и бизнес възможности, Ст. Загора, 2018, с. 35-48, ISBN 978-954-305-468-8

3) Стойкова, Б., Ю. Яркова, Идентифициране на взаимовръзки между регионалния туризъм и селското стопанство от гледна точка на потребителите на туристически услуги – В: Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм, Стара Загора, 2019, с. 7-31, ISBN 978-954-305-522-7

 • Учебници и учебни помагала

   

  Стойкова, Бл., Културен туризъм, Ст. Загора,  2010, ISBN 978-954-338-011-4

 • Публикации в списания и сборници
 1. Стойкова, Бл., Календарни празници и обичаи от село Масларево, област Великотърновска – В: Архив за поселищни проучвания, кн. 3-4, В. Търново, 2000, с. 52-68,     ISSN 0861- 6507  
 2. Стойкова, Бл, За някои религиозни елементи в маскарадите от Централна Северна България – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев, В. Търново, 2000, с. 411- 417, ISBN 954-524-257-7
 3. Стойкова, Бл., За някои маскарадни обичаи и обреди от Драгомирово, Свищовско – В: Участие, бр. 3- 4, Ст. Загора, 2000, с. 56-57
 4. Стойкова, Бл., Маскирания в Централна Северна България – В: Български фолклор, бр. 4 / “Маскарадът” /, София, 2000, с. 89-95, ISSN 0323-9861
 5. Стойкова, Бл., Маскирания при сватби от Централна Северна България – В: Арнаудов сборник, т. 2, Русе, 2001, с. 90-94, ISBN 954-8190-18-4
 6. Стойкова, Бл., Функции и класификация на маскарадните игри от Централна Северна България – В: Научна конференция с международно участие “Стара Загора’2003”, 5-6 юни 2003 г., т. IV – Природоматематически науки, обществени науки, История, Етнография, Български език и литература, част 2 – Обществени науки, История, етнография, Български език и литература, Ст. Загора, 2003, с. 178-182, ISBN 954-9329-06-2
 7. Стойкова, Бл., Митът за културния герой в маскарадните игри на Централна Северна България – В: Юбилеен сборник. Доклади и научни съобщения от седмите музейни четения “Човекът в миналото” на Регионален исторически музей В. Търново, посветени на 65-годишнина на проф.д.м.н. Йордан Йорданов, 20-21 май 2003 г., Велико Търново, 2003, с. 357-359, ISBN 954-427-536-3
 8. Стойкова, Бл., За някои маскарадни елементи в обредното дублиране на стопанина при строеж на нова къща – В: Етнологията вчера, днес и утре, В. Търново, 2006, с. 381-387, ISBN 10: 954-524-510-7, ISBN 13: 978-954-524-510-7
 9. Яркова, Ю., Бл. Стойкова, Социалният туризъм – нова възможност за регионалното развитие – В: Икономика и управление на селското стопанство, кн. 4, С., 2006, с. 55-62, ISSN 0205-3845
 10. Стойкова, Бл., Русалии и калушари –  В: Есенни четения в Сборяново. Селищен модел в Североизточна България, т. 4, Варна, 2006, с. 225-236
 11. Стойкова, Бл., Тенденции и перспективи за развитие на алтернативния туризъм в община Стара Загора – В: Известия на Старозагорския исторически музей, т. III, Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм, Ст., Загора, 2008, с. 408-415, ISBN 978-954-9387-35-3
 12. Стойкова, Бл.,  За някои маскарадни игри от Казанлъшко като обект за културен туризъм  – В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на чл.кор. проф. дмн Йордан Йорданов, София, 2008, с. 405- 412, ISBN 978-954-322-328-2
 13. Стойкова, Бл., За някои по-особени погребения / по материали от Централна Северна България /  – В: Сборник Есенни четения. Сборяново 2007, т. 5, В., 2008, с. 256-262, ISBN 978-954-579-745-3
 14. Стойкова, Бл. За някои космогонични схващания в традиционната мирогледна система на село Масларево, Полскотръмбешко – В: Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край – минало, настояще и бъдеще, В.Търново, 2008, с. 173-181, ISBN 978-954-427-768-0
 15. Стойкова, Бл., Ю. Яркова,  Интегриране на националната идентичност и достойнство в обучението по туризъм за утвърждаване на България сред изявените туристически дестинации – В: Икономика и управление, бр.4 /2008, Благоевград  с.101-106, ISSN 1312-594X
 16. Yarkova, Y, Stoykova, B., Sustainability of rural tourism in the Smolyan municipality of Bulgaria, Trakia journal of scientces, vol. 3, № 3, 2008, pp. 31-40, ISSN 1312-1723 (print), ISSN 1313-3551 (online)
 17. Стойкова, Бл.,  Още веднъж за събирането на етнографски материали – В: Сборник Есенни четения Сборяново 2008, т. 6, Варна, 2009, с. 249-258, ISBN 978-954-579-804-7
 18. Стойкова, Бл., За един малко познат университетски музей на Аграрния факултет – В: Известия на музеите от Югоизточна България, XXIV, 2009, с. 343-353, ISSN 0204-403 X
 19. Stoykova, Bl., Contemporary tendencies in development of sacred tourism in Bulgaria, International Review on Public and Nonprofit Marketing, Volume 6, Number 1 / June, 2009, рp. 1-9, ISSN print edition 1865-1984, ISSN electronic edition 1865-1992
 20. Стойкова, Бл., Развитието на селския туризъм в с. Малка Верея – В: Селски туризъм, Шумен, 2009, с. 124-133, ISBN 978-954-400-098-1
 21. Stoykova, Bl.,  Bulgarian Culinary Festivals as a part of the tourist package, Regional & Rural Development, Volume 1, Number 2, 2009, pp.5-12, ISSN 1868-1077
 22. Stoykova, Bl.,  Successful practices in Wine tourism following the example of Oryahovitsa winery in Stara Zagora region, Trakia journal of scientces, vol. 7, № 3, 2009, pp. 74-80, ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online)
 23. Георгиев, Ив., Бл. Стойкова, Туризъм и регионално развитие – В: Пленарна сесия 1 st International Scientific Conference “Business and Regional Development”, Ст. Загора, 2009, с. 67-76, ISBN 978-954-9443-22-6
 24. Стойкова, Бл., Ю. Яркова, Културно-историческото наследство – същност и значение за сосоциално-икономическото развитие /на примера на регион Тракия / – В:  Историко-географски регион Тракия – история, култура, икономика. Проект „Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия – предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие”, Ст. Загора, 2010, с. 80-97, ISBN 978-954-9443-41-7
 25. Yuliana Blagoeva-Yarkova, Blaga Stoykova,  The rural and ecotourism in Bulgaria – development by integrating the local communities; Hotel link, volume 10, number 13-14, Belgrade, 2010, pp. 552-559, ISSN 1451-5113=Hotel-link, COBISS.SR-ID 107030284
 26. Stoykova, Bl., J. Blagoeva-Yarkova, Traditions and innovations in the trades and crafts of settlements in Stara Zagora region, Trakia journal of scientces, vol. 8, Suppl. 1, 2010, pp. 300-320, ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online)
 27. Blagoeva-Yarkova, Y., Bl. Stoykova, Integration of the cultural-historical heritage in rural development: potential and obstacles, Seznam příspěvků na CD, Konference PEF ČZU v Praze AP 2010, ISBN 978-80-213-2157-1
 28. Stoykova, Bl.,  Festival of Masquerade Games in Stara Zagora as a basis for the development of cultural tourism  – В: Културно-историческото наследство, С., 2011, с. 123-132, ISBN 978-954-2946-01-4
 29. Георгиев, Ив.,  Бл. Стойкова, Селските райони в Република България и развитието на селския туризъм – В: „Бизнесът и развитието на регионите”. Селските райони – поглед към Европа 2020, Ст. Загора, 2011, с. 57-62, ISBN 978-954-9443-53-0
 30. Стойкова, Бл. Ст. Стефанов, Поклонение и религиозен туризъм в посока манастири и църкви, съхраняващи чудотворни икони в България – В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, В. Търново, 2011, с. 293-313, ISBN 978-954-427-926-4
 31. Близнаков, А., Бл. Стойкова, М. Пенерлиев, Квалификация по културно-исторически туризъм – В: Оттука започва България, Ш., 2011, с. 715-726, ISBN 978-954-577-588-8
 32. Гиргинов, Е., Ю. Яркова, Бл. Стойкова, Осигуряване на достъп до информация на обществеността от област Стара Загора чрез обществените библиотеки, като основа за национална идентичност и социално-икономическо развитие – В: Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия – предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие, т. 2, Ст. З., 2012, с. 30-46, ISBN 978-954-338-028-2
 33. Бл. Стойкова, За някои перспективи за развитието на културния туризъм по примера на общини от област Търговище – В: Международна научна конференция. Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи (сборник с доклади), С., 2013,с. 64-67, ISBN 978-954-644-430-1
 34. Стойкова, Б., Празниците на липите в гр. Стара Загора като туристическа атракция, Известия на Историческия Музей – Шумен,2014,  кн. 16, с. 816-82, ISSN 0861-9581
 35. Близнаков, А.,Т. Тодоров,  Бл. Стойкова, Лавинна опасност за екотуризма, Родопи. Списание за икономика, политика и култура, 2014, бр. 5 – 6, с. 65-76, ISSN 1312-4552
 36. Stoykova, B., Bozhanova, S., 2014, The charity in Maslarevo village, Veliko Tarnovo region in the past and its revival today. Trakia Journal of Sciences, Vol. 12,  No 4, pp. 379 -388, ISSN 1313-7069 (print)
 37. Stoykova, B., 2015, Authenticity of ethnic tourism (based on the example of the congregation of the Karakachans in Bulgaria) International Review on Public and Nonprofit Marketing October 2015, Volume 12, Issue 3, pp 297-313, DOI 10.1007/s12208-015-0138-3, SNIP 0.410, SJR 0.216
 38. Stoykova, B., 2015, The Gourkovo city bio-rally – between tradition and alternative tourism, Trakia Journal of  Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp 68 – 75, ISSN 1313-7069 (print)
 39. Stoykova, B., J. Luis Vázquez, I. Georgiev, 2015, Development and promotion of tourism activities in  the Bulgarian district of Sliven, Responsibility and Sustainability. Socioeconomic, political and legal issues, Vol. 3 (1), pp: 59-66, ISSN: 2340-5813
 40. Yarkova, Y., B. Stoykova, 2015,  Multicultural interactions in successful  economic activities: the case of the Municipality of Dospat, Responsibility and Sustainability Socioeconomic, political and legal issues, Volume 3, issue 3, pp 67-76, ISSN: 2340-5813
 41. Близнаков, А.,  Б. Стойкова, 2015, Информационна сигурност за хотелиерските резeрвационни системи, сп. „Управление и устойчиво развитие“, Volume 53, Issue 4, pp 15-20, ISSN: 1311-4506
 42. Yarkova,  Y.,  B. Stoykova, N. Markov, M. Bankova, The regional economy in the context of bioeconomy – Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, 2019,  pp 5-13, ISSN 1313-7069 (print)
 43. Stoykova, B.,  Yarkova, Y., Markov,  N., Using digital methods for monitoring of the organic production / the example of the oil rose in Bulgaria – 11th International conference Digital transformation of the economy and society: shaping the future proceedings, 19-20 October, 2019,  Prilep, North Macedonia, pp. 256-268, ISBN 978-9989-695-65-0

Избрани участия в национални и международни конференции

 1. Стойкова, Бл., Ю. Яркова, Е. Гиргинов, доклад „Потенциал и възможности за развитие на културните институции в малките населени места от област Стара Загора”, доклад, Втора международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони – поглед към Европа 2020”. 23-24 Юни, 2011
 2. Тончев, Ст., Бл. Стойкова, „Поклоннически и/или религиозен туризъм – проблеми и перспективи в контекста на съвременността”, доклад, Втора международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони – поглед към Европа 2020”. 23-24 Юни, 2011
 3. Близнаков, А.,Т. Тодоров,  Бл. Стойкова, „Лавинна опасност за екотуризма“, доклад, Научна сесия, „100 години от освобождението на Родопите“, 11 – 12.05.2012 г., ВСУ „Черноризец Храбър, филиал Смолян
 4. Стойкова, Бл., „Развитие на алтернативни форми на туризъм на територията на някои селища от Старозагорско“, доклад, Научна сесия, „100 години от освобождението на Родопите“, 11-12.05.2012 г. ВСУ „Черноризец Храбър, филиал Смолян
 5. Стойкова, Бл., „За някои перспективи за развитието на културния туризъм на примера на общини от област Търговище“, доклад,  Международна научна конференция, „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи",  30-31.05.2012 г, УНСС, гр. София
 6. Стойкова, Блага, Георгиев, Иван. „Развитие на туризма в България като държава-членка на Европейския съюз, в условията на икономическа криза“, част от пленарен доклад,  Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 20 – 21 юни 2013, хотел „Калиста” Старозагорски минерални бани
 7. Стойкова, Блага. „Празниците на липите в гр. Стара Загора като туристическа атракция“, доклад, Международна научна конференция, посветена на 110‑годишнината на Регионалния исторически музей – Шумен „Културно наследство и културен туризъм:  музейни перспективи“, 25 – 27 юни 2014 г., гр. Шумен
 8. Стойкова, Б., Приносът на етнологията за изучаване на съвременните тенденции в културния туризъм, доклад, Кръгла маса „Наследството на търновската етноложка школа”, посветена на 75-годишнината от рождението на доц. д-р Николай Колев и  45 години от началото на неговата преподавателска дейност, В. Търново, 6 ноември 2015 г.
 9.  Stoykova, B., Bio-rally, Gourkovo city -between tradition and cultural tourism, доклад, Юбилейна научна конференция с международно участие. 20 години Тракийски университет, 19 -20 май 2015 г., Стара Загора
 10. Stoykova, B., J. Luis Vázquez, I. Georgiev, Development and promotion of tourism activities in  the Bulgarian district of Sliven, доклад, 14th international congress of IAPNM  International association of public and nonprofit marketing , 24-27 June 2015 , Fucape Business School – Vitoria / ES – Brazil
 11. Близнаков, А.,  Б. Стойкова, "Информационна сигурност за хотелиерските резeрвационни системи",  доклад, XVII Международна научна конфереция „Управление на устойчивото развитие“, 20-22 март 2015 г., Юндола
 12. Стойкова, Б. State, trends and prospects for the development of tourism in the North West region of  Bulgaria as an alternative for socio-economic progress, доклад, IV – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”, 22-23.06.2017г, гр. Стара Загора
 13. Stoykova, B.,  Yarkova, Y., Markov,  N., доклад, Using digital methods for monitoring of the organic production / the example of the oil rose in Bulgaria – 11th International conference Digital transformation of the economy and society: shaping the future proceedings, Prilep, North Macedonia 19-20 October, 2019 
 14. Yarkova,  Y.,  B. Stoykova, N. Markov, M. Bankova, The regional economy in the context of bioeconomy, доклад,  Fifth International Scientific Conference “Business And Regional Development” , Стара Загора, 21-22 June, 2019

 

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 

Университетски проекти:

 1. Проект “Икономическа оценка на устойчиво развитие на селски региони” 2004/2005, участник
 2. Проект „Проучване на възможностите и перспективите за алтернативна заетост в селските райони” 2006/2007, участник
 3. Проект „Проучване на проблемите и тенденциите в развитието на селската община в област Стара Загора“,   участник
 4. Проект 4И/10 „Създаване на Център по Регионално развитие към Стопански факултет“, Тракийски университет, 2010, участник
 5. Проект 4И/11 „Регионални измерения на устойчивото развитие, на примера на област Стара Загора“, 2011, участник
 6. Проект „Ценностно мотивационен профил на служителите в Общинска администрация“, 2011, участник
 7. Проект „Сравнителни предимства на специалните местни събития като потенциал за развитие на туризма в отделните общини“, 2012, ръководител на проекта
 8. Проект 7И/13 „Проучване на мултикултурните взаимодействия при успешни стопански практики в някои области и общини на Република България“, 2013, ръководител на проекта
 9. Проект 2И/14 „Интелигентна специализация на област Стара Загора – предпоставки и иновационен потенциал“, 2014, участник
 10. Проект 7И/14 „Регионална политика срещу обезлюдяването на българското село“, 2014, участник
 11. Проект 7И/15 „Проучване на мрежовите институции като фактор за развитие на селските райони“, 2015, ръководител на проекта
 12. Проект 2И/16 „Регионални диспропорции и бизнес възможности“, участник
 13. Проект  1И/2017  „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм“, ръководител на проекта
 14. Проект И/2018 „Иновативни методи на работа в планирането и управлението на регионалното развитие“, участник
 15. Проект 2 И/2019  "Екологични аспекти на градското развитие"“, участник

 

Национални проекти:

 1. Национален проект Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия – предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие, DVU01/0020; Министерство на образованието, младежта и науката; Фонд „Научни изследвания”, участник
 2. Национален проект  BG051PO001-3.1.07-0014 „Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“ към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, участник
 3. Национален проект BG051PO001-43.1.08-0009, „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна   система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност”, ОП „Развитие на човешките ресурси“, участник 
 4. Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, участник

 

Comments are closed