Гл.ас. Неделин Марков

Главен асистент, доктор

Катедра: Регионално развитие

             E-mail: nedelin.markov@trakia-uni.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 436

             Кабинет: 317

 Образование и научни степени

 • 2012 г. – Доктор (Народно стопанство вкл. Регионална икономика)
 • 2004 г. – Магистър по счетоводство

Академичен растеж

 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, 2013 г., Главен асистент
 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, 2009 г., Асистент

Заемани административни длъжности:

 • Ръководител на Център за електронно и дистанционно обучение

Преподавани дисциплини:

 • Регионална икономика, Местно управление и администрация, Основи на счетоводство, Счетоводство на предприятието, Компютърна обработка на счетоводната информация, Счетоводни стандарти (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Анализ на регионалното стопанство, Биоикономика, Приложение на ГИС в икономиката и управление на регионалното стопанство

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

   

   

   

  • Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България, Издателство „Кота“ – Стара Загора, 2017, ISBN:978-954-305-456-5
  • Използване на ГИС системи за измерване на пространствената достъпност до здравни услуги, Колективна монография „Регионални диспропорции и бизнес възможности“, ISBN 978-954-305-468-8, Печатница Кота, 2018, с. 86-102
  • Икономическа база на туризма в България, 2019, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИ И ПРОЦЕСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, Печатница КОТА – Стара Загора българска, първо издание ISBN: 978-954-305-522-7, 2019, с. 95-118
  • Some applications of remote sensing methods in the administration of urban development  (the example of the City of Stara Zagora), Electronic monograph, English, first edition, Academic Publishing, Trakia University, ISBN 978-954-338-165-4, 2020, pp.57-67
 • Публикации в списания и сборници

   

   

   

  •  Markov, N., Relations between economic growth and decentralization, Trakia journal of sciences, vol. 13, suppl. 1, Copyright Trakia University, ISSN 1313-7069 (PRINT) ISSN 1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2015.s.01.008, 2015, pp 38-41
  • Markov, N, Toneva, K, Mutafov, E, Rural Areas in Bulgaria – Identification and Main Characteristics”, Proceeding 25 International Scientific Conference “Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy”, Czech University of Life Sciences 14-16.09.2016, Prague, ISSN 2464-4781 (Online); ISSN 1213-7960 (Print); ISSN 1213-7979 (CD-ROM), 2016, p.200-205, WoS
  • Марков Н., Изследване на общинския дълг в България – тенденции и перспективи, Развитие на регионите в България, Сборник Доклади Международна научна конференция – УНСС, ISBN 978-954-644-918-4, 2016, с.149-154
  • Markov, N., Monitoring and policies towards the municipalities with financial difficulties, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, , ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2017.s.01.005, 2017, pp 25-28
  • Toneva K., Markov N., Cvetanova, C., Zhelyazkova, J., Dichev G., Petrov, P., Stefanov, S., The training in the specialty “Regional economy” – a prerequisite for successful realization in the labor market, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2017.s.01.010, 2017, pp 56-61
  • Yarkova, Y, Toneva, Markov N, Regional disproportions – business demography and economic growth (example of Bulgaria)”, 2017, Ikonomicheski Izsledvania, ISSN 0205-3292, SJR – 0.101, Volume 26, Issue 6, 2017, p. 153-171 SCOPUS
  • Yarkova Y, Markov N, Toneva K, Analysis and Evaluation of the Territorial Economy in Stara Zagora, Research Institute, University of Economics – Varna, issue 1, ISBN 978-954-21-0956-3 , 2017, p. 312-324
  • Yarkova, Y., Stoykova B., Markov, N., Bankova M., Regional economy within the context of bioeconomy, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 5-13, Copyright Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.002, 2019, p. 5-13
  • Markov, N., Economic framework of the bio-based primary sector in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.017, 2019, p. 94-98
  • Марков, Н., Пространствен анализ на търговската дейност чрез използване на географски информационни системи, сп. Икономическа мисъл, ISSN 0013-2993, 2019, с. 103-111
  • Stoykova, B., Yarkova, Y, Markov, N., Using digital methods for monitoring of the organic production / the example of the oil rose in Bulgaria, 2019, 19-20 October, 2019 Prilep, North Macedonia FACULTY OF ECONOMICS – PRILEP UNIVERSITY „St. KlIMENT OHRIDSKI “- BITOLA 11th International Conference DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY AND SOCIETY: SHAPING THE FUTURE, ISBN 978-9989-695-65-0, 2019, p. 256-268

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Конференции от серията „Бизнесът и развитието на регионите“, Стара Загора
 • Международна научна конференция “Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи”, 2018 г., София
 • Международна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие", 2017 г., Варна
 • Конференция на тема: „Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности“, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ , 2017, Велико Търново

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • 4И/20 Социално-икономически предизвикателства пред градското развитие в България
 • 2И/19 Екологични аспекти на градското развитие
 • 7И/18 „Повишаване качеството на обучението чрез внедряване на географски информационни системи“
 • ННП Здравословни храни за силна биоикономика

Comments are closed