Гл. ас. д-р Надежда Георгиева-Станкова

Главен асистент, доктор

Катедра: „Регионално развитие“

Служебен телефон: +359 42 699 413

 Кабинет: 643.

 Образование и научни степени:

 • 2007  – Graduate School for Social Research (GSSR), Polish Academy of Sciences (PAN) Висша школа за социални изследвания, Полска академия на науките,  Варшава, Полша  –Доктор по социология

Тема на дисертацията: “Reconfiguring Ethnic Identity: Romani Ethnogenesis and Cultural Emancipation in the Contemporary Context of Bulgarian Society”.

 • 2002 г. –  Lancaster and Central European University (CEU), Warsaw, Poland

Ланкастърски и Централноевропейски университет, Варшава, Полша

 – Магистър по социология:“Общество и култура“

 • 1998 г.– Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
 • Магистър по английска филология, магистратура „Британска културология“

Академичен растеж

 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, Главен асистент от 2011г.
 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, Асистент от 2010г.
 • ТрУ, Стопански факултет, Катедра “Езиково обучение”, Преподавател  от 2009г.
 • 2007-2008 асистент  – University of Warsaw, University College of English Language Teacher Education (CKNJO).
 • 2003- 2005   Асистент – докторант  – Central European University (CEU) and Centre for Social Studies (CSS), Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.
 • 1999-2001 асистент – Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, Катедра: „Английска филология“.

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • International Sociological Association (ISA), RC25 “Language and Society”(от 2010 г)

  • Член на борда на RC25 “Language and Society”2014-2018 г.
 • Gypsy Lore Society (GLS) (от 2010г.)
 • European Academic Network on Romani Studies (EANRS)(от 2011 г.)
 • Член на редакторския бордна списание Language, Discourse and Society, ISA, RC25 ISSN: 2239-4192 http://language-and-society.org/journal journal@language-and-society.org

Преподавани дисциплини:

 • „Икономическа социология“ (Стопански факултет)
 • „Икономика на масмедиите“ (Стопански факултет)
 • Английски език “ (Стопански факултет)
 • Бизнес английски език “ (Стопански факултет)
 • „Социологични и деонтични аспекти на ветеринаромедицинската дейност“ МА (Ветеринарномедицински факултет)
 • „Обща и медицинска социология“ МА (Медицински факултет)

Научни интереси:

 • Етносоциология – национализъм, раса и етничност; политизиране на етногенезиса и транснационализъм; ромите в Централна и Източна Европа.
 • Социология на езика – дискурс анализ.
 • Масмедии  – репрезентация, собственост и регулация.
 • Икономическа социология – глобализация, социална стратификация, етническо предприемачество и джендър проблематика.
 • Медицинска социология

Специализации:

 • 2011 Erasmus Staff Mobility Programme Freising Hochschule Weihenstephan, Germany.
 • 2009 Central European University (CEU) Summer University (SUN), Budapest, Hungary Course title: “Multidisciplinary Approaches to Romany Studies”.
 • 2003 – 2004 Regional Seminar for Excellence in Teaching, CCRIT, ReSET Higher Education Support Programme (HESP), Faculty of Sociology and Social work, “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania Course title: “Teaching Anthropology: Means and Meanings”.
 • 2001 Central European University (CEU) Summer University (SUN), Budapest, Hungary Course title: “The Plight of the Gypsies in Central and Eastern Europe”.
 • 2000 Central European University (CEU) Summer University (SUN), Budapest, Hungary Course title: “Cultural Anthropology: Cultures of Capitalism in Late Modernity”.

Избрани публикации:

Редактирани книги в съавторство, глави в книги и учебници:

 •   Georgieva-Stankova, N., 2012. “Chapter 17. Language and Identity: Turkish Soap Operas and Language Policy in the Bulgarian Mediascape”. In: Pascale, Celine-Marie (Ed). Social Inequality & the Politics of Representation: A Global Landscape. Sage Publications: Thousand Oaks, California, pp.256-274.
 • Eliaeson S. and Georgieva, N. 2010. (Eds.) New Europe: Growth to Limits? The Bardwell Press: Oxford, UK. ISBN: 978-1-905622-27-6, 454 pages.
 • Georgieva, N. 2010. “Hybrid Identities: Romani “Border/Liminal” Intellectuals. A Case Study of Andral Romani Journal.” In: Eliaeson S. and Georgieva, N. (Eds.) New Europe: Growth to Limits? The Bardwell Press: Oxford, UK. pp. 423-441.
 • Georgieva, N. 2007. “The Role of Myth in Romani Folklore and Neo-Mythology in Bulgaria.” In: Toma Burean (Ed.). Faces of Post-communism. Central and Eastern Europe's. Social, Political and Cultural Experiences. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa. pp. 133-146.

Статии и студии в сборници и реферирани списания:

 • Georgieva-Stankova, N.,  Y Yarkova, E Mutafov 2018. „CAN DEPOPULATED VILLAGES BENEFIT FROM THE SOCIAL AND ECONOMIC INCORPORATION OF ETHNIC AND IMMIGRANT COMMUNITIES? A SURVEY FOR BULGARIA“, Trakia Journal of Sciences, 16 (2), pp.140-154.
 • Георгиева-Станкова, Надежда 2016.„РОМСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ: КУЛТУРНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ МЕДИАТОРИ“, В Назърска, Ж. И Шапкалова,С (съст.) 2016. „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА: сборник с доклади от научна конференция „Хармония в Различията, 9.12.2016, София. Издателство „За буквите – о писменехь“, с.293-299.
 • Georgieva-Stankova, N. 2015. “Тhe International Romani Movement: New Visions and Strategic Positions”, Trakia Journal of Sciences, Vol.13., Suppl.1.pp.441-448. Available online at:

http://www.uni-sz.bg, ISSN 1313-7069 (print) doi:10.15547/tjs.2015.s.01.077, ISSN 1313-3551 (online.)

 • Georgieva-Stankova, N. 2013. “Max Weber’s “Science as a Vocation” through the Prism of History and Time“. Trakia Journal of Sciences.Vol.11.Suppl.1:102-106.

•Georgieva-Stankova, N. 2013. „Spatial Segregation and the Ethnicisation of Poverty in Bulgaria“. Trakia Journal of Sciences. Vol.11.Suppl.1:107-118.

•Георгиева-Станкова, Н. 2012 „Динамика на идентичността: Българо-католическото училище в Одрин и неговата роля за формиране и поддържане на българска идентичност сред населението в Източна Тракия”. Изследователски проект „Културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия”. Том.2. Академично Издателство Тракийски Университет, Стара Загора, стр. 47-77.

•Georgieva-Stankova, Nadezhda 2011. “The Book – a Meaning Construct or a Vehicle for Social Change? Deconstructing Liberal Feminist Discourses in John Stuart Mill’s The Subjection of Women.” [sic] – a Journal of Literature, Culture and Literary Translation. University of Zadar. 3/2011.

 •  

•Georgieva-Stankova, Nadezhda 2011. “The ‘New’ Bulgarian Media – Development Trends and Tendencies. Media Regulation, Ownership, Control and “the Invisible Hand of the Market’”. Trakia Journal of Sciences. Vol. 9, Supplement. 3. pp. 191-203.

•Georgieva, Nadezhda. 2010. “Between the Global and the Local: Modernist Essentialism vs. Postmodern Hybridity.Trakia Journal of Sciences. Vol.8. Suppl.1. pp. 279-291.

 • Georgieva, N. 2010/3. “Rola mitu we współczesnych procesach emancypacji kulturalnej bułgarskich Romów.” Studia Romologica, Rocznik Cyganologiczny Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Tarnow. Polska. pp. 119-139.
 • Georgieva, N. 2006. “’BahtaloTe-avel Tumaro Ges!’Contestation and Negotiation of Romani Identity and Nationalism through Musical Standardisation”, Romani Studies, Series 5. Vol. 16. Number 1. Liverpool University. pp. 1-30.
 • Georgieva, N. 2005. “Negative Media Representation of the Roma in Bulgaria”, IdentitiesJournal for Politics, Gender and Culture, Vol. 4, Number 8/9. pp. 301 – 346.

  • Georgieva, N. 2005. “Мит и идентичност.”, Proglas, Vol 1/2.
 • Georgieva, N. 2001. “Media and Identity – some aspects of the influence of the mass media and

the music industry in the construction and representation of different forms of identity in contemporary Bulgarian society”. Higher Military Academy “Vassil Levski”. Scientific Research, #69, “Vassil Levski”. Publishers. Bulgaria. pp.252-259.

Избрани участия в национални и международни конференции:

 • 2018-2020 Програмен координатор ISA (RC25): IV International Sociological Association (ISA) Forum of Sociology Porto Alegre, Brazil (February 23-27, 2021).
 •  Георгиева-Станкова, Надежда 2016. Доклад:„РОМСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ: КУЛТУРНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ МЕДИАТОРИ“, ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА“, (9.12.2016, София, УниБИТ).
 • 10-14 07.2016 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna, Austria. Организатори на сесия: Maria MARTINEZ-IGLESIAS and Nadezhda GEORGIEVA-STANKOVA „Ethnic Minority Mobilization: Intersections of Distribution and Recognition“.
 • 10-14 07.2016 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna, Austria. Доклад (distributed paper): Nadezhda GEORGIEVA-STANKOVA: „The New Political Discourse of Roma Activism: The International Romani Movement and the Language of National Self-Determination“ (Session:” The Use of Language and Silences in Coping with Everyday Nationalism, Racism and Sexism”).
 • 13-19 . 07.2014 XVIII ISA World Congress of Sociology “Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology” Yokohama. Организатор на сесия: Georgieva-Stankova, N. “Producing Counter-Hegemonic Knowledge.”  
 • 19-23 09. 2012 Annual Conference of the Gypsy Lore Society, Istanbul, Turkey; Доклад: Georgieva-Stankova, N. “Building Trenches or Bridges: The Language of Anti-Gypsy Hatred or Interethnic Tolerance in the Traditional and New Bulgarian Media”.
 • 01-04. 08.2012 Second ISA Forum of Sociology (Buenos Aires, 1-4 Aug. 2012) “Social Justice and Democratization”, RC 25 “The Language of Justice”. Доклад: Georgieva-Stankova, “Dangerous Liaisons: The role of traditional and social media in instigating the ethnic riots in Bulgaria” (RC 25 Session “Analyzing Racist Discourses”).
 • 01-04. 08.2012 Организатор на сесия: Georgieva-Stankova, N.: “Nationalism and Identity” Second ISA Forum of Sociology (Buenos Aires, 1-4 Aug. 2012) “Social Justice and Democratization”, RC 25 “The Language of Justice”.
 • 1-17 07. 2010 XVII ISA World Sociology Congress “Sociology on the Move”,Gothenburg, Sweden, Research Committee (RC 25) “Language and Society”, Session: Media Discourses and Cultural Knowledge, Доклад: Georgieva-Stankova, N.“Language and Identity: Minority Language Policy, Turkish Soap Operas and Language in the Bulgarian Mediascape”.
 • 23-24 06. 2011 Second International Scientific Conference  Economics Faculty Trakia University  

“Business and Regional Development. Rural Areas – A Look towards  Europe 2020”.Доклад: Georgieva-Stankova, N.“The ‘New’ Bulgarian Media – Development Trends  and Tendencies. Media Regulation, Ownership, Control and “The Invisible Hand of the Market’”.

 • 12-13 11. 2009 International Conference “Business and Regional Development”,Economics Faculty, Trakia University, Доклад: Georgieva, N.“ “Between the Global and the Local: Modernist Essentialism vs. Postmodern Hybridity”.
 • 20-21. 11.2006 3rd Еdmund Mokrzycky Symposium, Polish Academy of Sciences /PAN /, Warsaw, Poland. Доклад: “Hybrid Identities: Romani “Border/Liminal” Intellectuals. A Case Study of Andral Romani Journal.”
 • 11. 2005 OSCE Human Dimension Implementation Meeting Research, Доклад: Georgieva, N. and Vassileva, V. “Media Best Practices Concerning the Roma”.
 • 15-19 11. 2004 “Beyond Core and Periphery. Towards a New Understanding of Central and Eastern Europe” Symposium, Warsaw, Poland. Доклад: “The Role of Myth in Contemporary processes of Romani Emancipation in Bulgaria”.
 • 30.06. – 05.07. 2002 International Seminar “Minorities in Europe”, Bautzen, Germany. Доклад: Georgieva, N. and Constantin, F.“The role of chalga and manele in the construction of the ethnic identity of the Roma.”
 • 06. 2001 Technologies, Security and Ecology Conference, Military Academy, Veliko Turnovo, Bulgaria. Доклад: Georgieva, N. “Media and Identity – aspects of the influence of the  mass media and the music industry in the construction and  representation of different forms of identity in contemporary Bulgarian society”
 • 03.05. 2000 3rd International Conference for Research in European Studies VoneshtaVoda, Bulgaria,  Organized by the University of Wolverhampton and University of Veliko Turnovo
 • Доклад: Georgieva, N.“ “The Politics of Representation of the Roma Minority in the Bulgarian Print Media.”
 • Избрани участия в университетски, национални и международни проекти:
 • 2019-2020 „ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ“(Ръководител: гл.ас. д-р Н. Марков)
 • 2015-2016 „Социално-икономически профил на малките населени места в България“,(Ръководител: проф. В. Гайдарджиева)
 • Член на ТРГ 11 към НС – 2015г. – изготвяне на доклад „Младите хора и селските райони“ 2015 г.
 • "Проучване на мрежовите институции като фактор за развитие на селските райони." (Ръководител: доц. Блага Стойкова)
 • 2014-2015 “Регионална политика срещу обезлюдяването на българското село“, (Ръководител: проф. В. Гайдарджиева)
 • 2011-2015 European Academic Network on Romani Studies (EANRS), a Co..E./ EC joint project
 • 2013-2014 „Проучване на мултикултурните взаимодействия при укпешни стопански практики в общини от обл. Стара Загора“. (Ръководител: доц.д-р Блага Стойкова)
 • 2012-2013 – „Национализъм и идентичност: езикът на омразата в традиционните и социални медии и публичния дискурс” (Ръководител гл.ас. д-р Надежда Георгиева-Станкова)
 • 2012-2013 „Сравнителни предимства на специалните местни събития като потенциал за развитие на туризма в отделните общини. ” (Ръководител: доц.д-р Блага Стойкова)
 • 2011-2012 “Ценностно мотивационен профил на служителите в общинска администрация” (Ръководител: доц. д-р Таня Танева)
 • 2009-2010 „Езиците, междукултурната компетентност и подготовка на специалисти по икономика” (Ръководител: доц. д-р И.Николова)
 • Юнидекември 2007 Изследовател: Georgieva, N.“Anti-Gypsyism Project: Portraying Roma in the  European Mass Media: Developing Trends Position Paper”, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Contact Point for Roma and Sinti Issues (CPRSI), Warsaw, Poland.
 • Юни 2004 –август 2005  Изследовател: Georgieva, N.and Vassileva, V.“Media Best Practices Concerning the Roma”,  Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Contact Point for Roma and Sinti Issues (CPRSI), Warsaw, Poland.
 • 2002-2004 Georgieva, N. and Vassileva, V.Collecting a database on Roma policy documents in the OSCE area. Contributing to the work of Legislationline.Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR),  Contact Point for Roma and Sinti Issues (CPRSI), Warsaw, Poland

1997- 1999 Collecting information on contemporary Bulgarian media legislation. Media Research Group, University of Veliko Turnovo, Bulgaria

Comments are closed