Виолетка Желева

Академична длъжност, научна степен: Асистент, доктор

             Катедра: „Регионално развитие“

             E-mail: violetka.zheleva@trakia-uni.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 …….

             Кабинет: 614

 Образование и научни степени

 • 2021 г. – Доктор, научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“, 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика; научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)“
 • 2014 г. – Магистър по икономика, научна специалност „Икономика на алтернативния туризъм“
 • 2012 г. – Бакалавър по икономика, научна специалност „Регионална икономика“
 • 2007 г. – Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

Академичен растеж

 • 2020 г. – Асистент по Народно стопанство (регионално стопанство и туризъм), Стопански факултет, Катедра “Регионално развитие”, Стопански факултет, Тракийски университет

Преподавани дисциплини:

 • Демография (Стопански факултет)
 • Устройство на територията (Стопански факултет)
 • Икономика на туризма (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Туризъм; Алтернативен туризъм
 • Регионално развитие и управление

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

Желева, В., Развитие на фестивалния туризъм в старозагорско /на примера на национален Тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“/, Монография по проект 1И/2017 „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм“, 2019, стр.:119-139, ISBN 978-954-305-522-7

 • Публикации в списания и сборници

1. Zheleva, V., State, trends and perspectives for the development of extreme tourism in Bulgaria (presenting the case of the off-road “Bulgaria Trophy Challenge 2017”), Trakia Journal of Science, Vol. 15, 2017, pp 446-451, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online)

2. Zheleva, V., A study on the development of festival tourism in Kazanlak Municipality: the case of the Rose festival 2019, Trakia Journal of Science, Vol. 17, 2019, pp 86-93, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online)

3. Zheleva, V., Stoykova, B., Condition and development trends of wine tourism in Bulgaria (the example of festivals of wine and folklore heritage), Trakia Journal of Science, под печат

Избрани участия в национални и международни конференции

 • V – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”, гр. Стара Загора, 2019г., доклад на Zheleva, V., A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN KAZANLAK MUNICIPALITY: THE CASE OF THE ROSE FESTIVAL 2019
 • IV – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”, гр. Стара Загора, 2017г., доклад на Zheleva, V., STATE, TRENDS AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF EXTREME TOURISM IN BULGARIA (PRESENTING THE CASE OF THE OFF-ROAD “BULGARIA TROPHY CHALLENGE 2017”)

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • 1И/2017 „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм “, Тракийски университет, Стара Загора

Ръководител на проекта: доц. д-р Стойкова, Блага Иванова

 • 2И/2018 „Иновативни методи на работа в планирането и управлението на регионалното развитие“, Тракийски университет, Стара Загора

Ръководител на проекта: Проф. д-р В. Гайдарджиева

 • 2И/2019 „Екологични аспекти на градското развитие “, Тракийски университет, Стара Загора

Ръководител на проекта: Проф. д-р Ю. Яркова

Comments are closed