ст. пр. Нела Гочева

Старши преподавател

Катедра: Физическо възпитание и спорт

 E-mail: nelagocheva@abv.bg

 Служебен телефон: +359 42 699 276

  Кабинет: 2

 Образование и научни степени

 2007 – Магистър – специалност: спорт за високи постижения – ръгби

Преподавани дисциплини:

  • Физическо възпитание и спорт (Стопански факултет)
  • Физическо възпитание и спорт (Аграрен факултет)
  • Физическо възпитание и спорт (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

  • Изследване физическото развитие на студенти
  • Изследване на физическата дееспособност на студенти

Избрани публикации:

Дякова, Г., М. Попова, Н. Гочева. (2012) Използване на народни танци в занимания със студентипод печат в Сб. Личност, мотивация, спорт.

ХVIII научна конференция „Личност. Мотивация. Спорт.”, София 16.11.2012.

Дякова, Г., М. Попова, Н. Гочева. (2012) Използване на народни танци в занимания със студенти – под печат в Сб. Личност. Мотивация. Спорт.

Дякова Г., Петков Пл., Добрев Ж., Андреев Т., Гочева Н., Андреев Т., Иванова М., (2015), НСА, „Сравнителен анализ на оценката на разработен профил на здравето при студенти” , Спорт и наука, 3/2015, ISSN 1310-3393, стр.97-103

Дякова Г., Петков Пл., Гочева Н., Лападатов Л., Иванова М., (2015),  Великотърновски университет, „Разработване и оценка на профил на здравето при студентки”, „30 години педагогически факултет”, ISBN 978-619-00-0352-6, стр. 429-436

Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет” – В. Търново дата 2014г с тема „Разработване и оценка на профил на здравето при студентки”

Пеева Д., Гочева Н., Иванов И.; „Минимизиране на физическото възпитание и спорт в условията на съвременното българко училище”; доклад;  „Физическо възпитание, спорт, кинезотерапия”; международна научна конференция;  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград; 3 – 4 ноември 2016г.

Diana N. Peeva, Nela V. Gocheva, Ivan T. Ivanov, (2017), Югозападен университет, Minimizing of physical education and sport in contemporary Bulgarian schools, „Физическо възпитание, спорт, кинезотерапия”, Vol. 2, Issue 3, September 2017, ISSN 2534-8620 (Online), Art. No 15, Списание

Пета международнанаучна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 21 – 22. 06. 2019, ТрУ, Стара Загора, Specialized Fitness Program With Swiss Balls To Develop Phisical Qualities For Students  

Четвърта научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Статии Статев, Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във ВУ, 21.11.2019, София, Сборник

 11-та международна научна конфиренция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ” Св. Климент Охридски”, София, 08.11.2019, Сборник

Юбилейна научна конференция с международно участие – 25 г. Тракийски университет, Стара Загора, 15.05.2020, L. Lapadatov*, G. Dyakova, N. Gocheva, M. Ivanova, T. Andreev, Experimental research for preparing the physical characteristics of students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 674-678, 2020, ISSN 1313-3551

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

1. Проект 10И/13 Създаване на кардио фитнес център за изследване и подобряване на физическата и психическата подготовка, повишаване качеството на обучение и оптимизиране на учебния процес при студентите

2. Проект 4И/14 „Разработване и оценка за профил на здравето при студентите”.

3. Проект 3И/15 „Изследване и оценяване на показателите за физическа годност на студентите”

4. Проект 5И/18 „Специализирани фитнес програми за студенти“

Comments are closed