ст. пр. Мария Иванова

Старши преподавател

Катедра: Физическо възпитание и спорт

             E-mail: mimi0106@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 276

             Кабинет: 2

Образование и научни степени

 • 2006г. – Магистър по „Педагогика на обучението по физическо възпитание“

Преподавани дисциплини:

 • Физическо възпитание и спорт  (Стопански факултет)
 • Физическо възпитание и спорт  (Аграрен факултет)
 • Физическо възпитание и спорт  (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • Изследване физическото развитие на студенти
 • Изследване на физическата дееспособност на студенти

Избрани публикации:

 1. Дякова, Г., M. Синилкова, М. Попова, П. Петков. (2012) Помагало по физическо възпитание (за организирани и самостоятелни занимания с физически упражнения). ISBN 978-954-338-031-2, Ак. изд. ТрУ, Ст. З., с. 77.
 2. Dyakova, G., G. Beltchev, Zh. Dobrev, M. Popova, M. Sinilkova, D. Zaprianova, E. Ivanova, Zh. Zhelev, P. Petrova, R. Emilova, M. Emilova, A. Sarkisian. (2011) Investigation of the interest of female students in different motive activities. Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069, Vol. 9, S. 3, p. 230-236.
 3. Beltchev, G., G. Dyakova, Zh. Dobrev, M. Popova. (2011)  Analysis by bioelectric impedance of the composition of body mass in students. Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069, Vol. 9, S. 3, p. 223-229
 4. Дякова, Г., М. Попова. (2011) Бодипрограма ГД-МП – методика и ефективност. РУ ”Ангел Кънчев”, Научни трудове, Т. 50, с. 8.2, Физическо възпитание и спорт, ISSN 1311-3321, с. 46-50
 5. Дякова, Г., М. Попова, Н. Гочева. (2012) Използване на народни танци в занимания със студенти – в Сб. Личност. Мотивация. Спорт.

6.      Дякова Г., Петков Пл., Добрев Ж., Андреев Т., Гочева Н., Андреев Т., Иванова М., НСА, „Сравнителен анализ на оценката на разработен профил на здравето при студенти” , Спорт и наука, 3/2015, ISSN 1310-3393, стр.97-103

7.      Дякова Г., Петков Пл., Гочева Н., Лападатов Л., Иванова М., Великотърновски университет, 2015,  „Разработване и оценка на профил на здравето при студентки”, „30 години педагогически факултет”, ISBN 978-619-00-0352-6, стр. 429-436

8.      M. Ivanova, P. Petkov, Innovative Methods For Developing Physical Strengths And Endurance In Students Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 821-825, 2019, ISSN 1313-3551

9.    L. Lapadatov*, G. Dyakova, N. Gocheva, M. Ivanova, T. Andreev, Experimental research for preparing the physical characteristics of students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 674-678, 2020, ISSN 1313-3551

10.   D. Krushkov, M. Ivanova* , Z. Markovic , Effectiveness of variable-playing methodology (vim) in beginner floorball players Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 790-796, 2020 ISSN 1313-3551

Избрани участия в национални и международни конференции

1. Дякова, Г., Г. Белчев, Ж. Добрев, М. Синилкова, М. Попова, Д. Запрянова, Е. Иванова, Ж. Желев, П. Петрова, Р. Емилова, М. Емилова, А. Саркисян. Проучване  интереса  на студентки към различни по съдържание занимания с двигателни активности. II Международна конференция на Стопански факултет, 23-24.06.2011, Хотел  Калиста.

2. Дякова, Г., М. Попова. Бодипрограма ГД-МП – методика и ефективност. Международна  научна конференция Русе 28-29.10.2011

3. Дякова, Г., М. Попова, Н. Гочева. (2012) Използване на народни танци в занимания със студенти – Сб. Личност, мотивация, спорт. ХVIII научна конференция „Личност. Мотивация. Спорт.”, София 16.11.2012.

4. Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет” – В. Търново 20-21.11 2014г с тема „Разработване и оценка на профил на здравето при студентки”

5.  Пета международнанаучна конференция „Бизнесът и развитието на     регионите”, 21 – 22. 06. 2019, ТрУ, Стара Загора

6. Юбилейна научна конференция с международно участие – 25 г. Тракийски университет, Стара Загора, 15.05.2020, L. Lapadatov*, G. Dyakova, N. Gocheva, M. Ivanova, T. Andreev, Experimental research for preparing the physical characteristics of students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 674-678, 2020, ISSN 1313-3551

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

1. 9И/11 Въздействие на различни по съдържание занимания с двигателни активности върху    физическите качества и морфофункционалните показатели на студенти.

2. 8И/12 Експериментиране на подходи за оптимизиране на учебния процес и повишаване на физическата годност на студентите.

3. 10И/13 Създаване на кардио фитнес център за изследване и подобряване на физическата и психическата подготовка, повишаване качеството на обучение и оптимизиране на учебния процес при студентите.

4. Проект 5И/18 „Специализирани фитнес програми за студенти“

Comments are closed