ст. пр. д-р Пламен Петков

Старши преподавател, доктор

Катедра:Физическо възпитание и спорт

             E-mail: jo_team@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 275

             Кабинет: 4

 Образование и научни степени

 • 2019 г. – Доктор (Нaучнa специaлнoст „Теoрия и метoдикa нa физическoтo възпитaние и спoртнaтa тренирoвкa”, прoфесиoнaлнo нaпрaвление 1.3. Педaгoгикa нa oбучениетo пo

Преподавани дисциплини:

 • Физическо възпитание и спорт (Стопански факултет)
 • Физическо възпитание и спорт (Аграрен факултет)
 • Физическо възпитание и спорт (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • Изследване физическото развитие на студенти
 • Изследване на физическата дееспособност на студенти
 • Фитнес
 • Здравословно хранене

Избрани публикации:

 1. Дякова, Г., П. Петков. Боди програма ГД-ПП – методика и ефективност. Годишник на Техническия университет във Варна, 2011, стр. 123-127.
 2. Дякова, Г., П. Петков. (2012) Използване на кръгови занимания при студентите. Сб. „Кинезиология – 2012”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ISSN 1313-244Х, с.77-82.
 3. Дякова, Г., M. Синилкова, М. Попова, П. Петков. (2012) Помагало по физическо възпитание (за организирани и самостоятелни занимания с физически упражнения). ISBN 978-954-338-031-2, Ак. изд. Тр У, Ст. З.,  с. 77.
 4. Петя Ангелова, Пламен Петков, 2014, функционална диагностика на гръбначни изкривявания при студенти, ТрУ, Мед. Колеж, СтЗ, Сборник доклади, стр. 186-188
 5. Ангелова П.,  Петков Пл., Trakia Journal оf Sciences, Тракийски университет, „Сравнителен анализ на функционалното състояние на гръбначния стълб при  студенти мъже и жени” , Volume 13, Supliment 1, 2015, ISSN 1313 – 7050, стр. 403-406
 6. Дякова Г., Петков Пл., Добрев Ж., Андреев Т., Гочева Н., Андреев Т., Иванова М., НСА, „Сравнителен анализ на оценката на разработен профил на здравето при студенти” , Спорт и наука, 3/2015, ISSN 1310-3393, стр.97-103
 7. Дякова Г., Петков Пл., Гочева Н., Лападатов Л., Иванова М., Великотърновски университет, 2015,  „Разработване и оценка на профил на здравето при студентки”, „30 години педагогически факултет”, ISBN 978-619-00-0352-6, стр. 429-436
 8. Дякова, Г., Петков П., Великотърновски университет, сборник доклади, 20 – 21.11.2015, „Сравняване на показатели на физическа годност при студентки”, „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ISBN 978-619-7281-01-9
 9. Ангелова П., Петков Пл., 20 години специалност Рехабилитатор, ТрУ, Медицински колеж, Стара Загора, “Функционална диагностика на гръбначни изкривявания при студенти”, Сборник доклади, 2015, стр. 186-188
 10. Пелтекова И., Петков П., Спорт и наука, София, „Констатиране нивото на физическо развитие на студентки от учебни групи по физическо възпитание и спорт в тракийския университет”, 2/2017, ISSN 1310-3393, стр. 161-169
 11. Petkov P., Trakia Journal оf Sciences, Trakia University, „Motivation of the students from Trakia university for participation in physical education classes” , Volume 15, Supliment 1, 2017, ISSN 1313 – 7069, стр. 433-442
 12. Petkov P., Shoshev M.,  Trakia Journal оf Sciences, Trakia University, „Study of female students resilience” , Volume 15, Supliment 1, 2017, ISSN 1313 – 7069, стр. 442-446
 13. Петков П., Сборник доклади, ВТУ, „Мотивация на студентките от Тракийски университет за участие в часовете по физическо възпитание и спорт, ISSN 2534 – 9317, стр. 111-120, 2017
 14. Петков П., Цветанов Т., „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”, НСА, „Влияние на кръговите тренировки на  издръжливостта на студентки”, София, 2017, ISBN 978-954-718-492-3, стр. 219-228
 15. Петков П., „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”, НСА, „Влияние на кръгови тренировки на състава на телесната маса на студентки”, София, 2017, ISBN 978-954-718-492-3, стр. 211-219
 16. Petkov. P, Angelova. P., Изследване на физиометрични показатели при студенти, Sessions schedule&Abstracts, 2018 – Ruse, Razgrad, Silistra, FRI-2G.104-1-HC-06, стр. 270 – 271
 17. Petkov, P, Фитнес в свободното време – мотивация за занимания и употреба на хранителни добавки и анаболни стероиди, Sessions schedule&Abstracts, 2018 – Ruse, Razgrad, Silistra, FRI-2G.104-1-HC-07, стр. 272 – 273
 18. Петков, П., Специaлизирaнa фитнес пoдгoтoвкa при студенти, Дисертaция зa присъждaне нa oбрaзoвaтелнaтa и нaучнa степен „ДOКТOР”, Нaучен ръкoвoдител: Доц. Ирен Пелтекoвa, Дoктoр; Нaучен кoнсултaнт: Проф. Гaлинa Дякoвa, Дoктoр; Нaучнa специaлнoст „Теoрия и метoдикa нa физическoтo възпитaние и спoртнaтa тренирoвкa”, прoфесиoнaлнo нaпрaвление 1.3. Педaгoгикa нa oбучениетo пo ………..; ВТУ „Св. св. Кирил и Методи”, Великo Търнoвo
 19. Петков, П., Специaлизирaнa фитнес пoдгoтoвкa при студенти, Автореферат
 20. P. Petkov, Correlation Between Muscle Strength And Endurance When Using Specialized Fitness Training For Students Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 807-812, 2019, ISSN 1313-3551
 21. P. Petkov, Nutritional Habits And Physical Activity Of Students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 813-820, 2019, ISSN 1313-3551
 22. M. Ivanova, P. Petkov, Innovative Methods For Developing Physical Strengths And Endurance In Students Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 821-825, 2019, ISSN 1313-3551
 23. P. Angelova, P. Petkov,  Research of physiometric indicators of female students from trakia university, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 695-698, 2020 , ISSN 1313-3551
 24. P. Petkov,  Effect of circular workout on muscle strength of female student,  Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 713-719, 2020 ISSN 1313-3551
 25. P. Petkov,  Factoral structure of morpho-functional indicators and motor qualities of muscular strength and endurance in students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 720-726, 2020,  ISSN 1313-3551
 26. P. Petkov, Influence of circular exercises on the cardiovascular and respiratory system of female students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 727-735, 2020, ISSN 1313-3551

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

1.  Проект 9И/11 Въздействие на различни по съдържание занимания с двигателни активности върху физическите качества и морфофункционалните показатели на студенти

2.  Проект 10И/13 Създаване на кардио фитнес център за изследване и подобряване на физическата и психическата подготовка, повишаване качеството на обучение и оптимизиране на учебния процес при студентите

3. Проект 4И/14 „Разработване и оценка за профил на здравето при студентите”.

4. Проект 3И/15 „Изследване и оценяване на показателите за физическа годност на студентите”

5. Проект 5И/18 „Специализирани фитнес програми за студенти“

Comments are closed