ст. преп. Любен Лападатов

Старши преподавател

             Катедра: Физическо възпитание и спорт

             E-mail: lyuben.lapadatov@trakia-uni.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 275

             Кабинет: 4

 Образование и научни степени

 • 2010 г. – Бакалавър – Учител по физическо възпитание, Треньор по бадминтон,

 НСА „Васил Левски“, София

 • 2011г. – Магистър по спортна журналистика, НСА „Васил Левски“, София

Преподавани дисциплини:

 • Физическо възпитание и спорт (Стопански факултет)
 • Физическо възпитание и спорт (Аграрен факултет)
 • Физическо възпитание и спорт (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси

 • Научно-изследователска дейност в областта спорт

Избрани публикации:

 • L. Lapadatov*, G. Dyakova, N. Gocheva, M. Ivanova, T. Andreev, Experimental research for preparing the physical characteristics of students, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 674-678, 2020, ISSN 1313-3551
 • Specialized Fitness Program With Swiss Balls To Develop Phisical Qualities For Students, L. Lapadatov, G. Dyakova, N. Gocheva, P. Stoycheva, T. Andreev, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 663-667, 2019 Copyright © 2019 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.107
 • Дякова Г., Костадинов Л., Андреев Т., Добрев Ж., (2015)„Разработване и оценка на профил на здравето при студенти”. Списание за наука Тракия на Тракийския университет, ISSN 1313-7069, с.397-402
 • Дякова Г., Л. Костадинов. (2015) „Сравняване на показатели за физическа годност при студенти”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, ISSN1311-3321, с. 42- 46
 • Дякова Г., Петков П., Гочева Н., Костадинов Л., Иванова М., (2014) „Разработване и оценка на профил на здравето при студентки”. 30 Години педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN: 978-619-00-0352-6, с.429 – 436

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Юбилейна научна конференция с международно участие – 25 г. Тракийски университет, Стара Загора, 15.05.2020
 • Пета международнанаучна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 21 – 22. 06. 2019, ТрУ, Стара Загора,
 • Научна конференция „70 години традиции и иновации”, Русе, 9-10 октомври 2015г.
 • Юбилейна научна конференция „20 години Tракийски университет”, Стара Загора, 19 – 20 май 2015г.
 • Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет” , Велико Търново, 20-21 ноември 2014г

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • 10И/13 „Създаване на кардио фитнес  център за изследване и подобряване на физическата и психическата подготовка, повишаване;
 • качеството на обучение и оптимизиране на учебния процес при студентите”;
 • 4И/14 „Разработване и оценка за профил на здравето при студентите”;
 • 3И/15 „Изследване и оценяване на показателите за физическа годност на студентите”;
 • 2И/16 „Регионални диспропорции и бизнес възможности “
 • 5И/18 „Специализирани фитнес програми при студенти”.

Comments are closed