проф. д-р Галина Дякова

Професор, доктор

             Катедра: Физическо възпитание и спорт

             E-mail: galinapdyakova@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 274

             Кабинет:1

 Образование и научни степени

  • 2007г. – Доктор; научна специалност „Теория и методика на Физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. Методика на ЛФК/“
  • професионално направление 7.6. Спорт
  • 1980г. – Магистър по Физическо възпитание и спорт

Заемани административни длъжности:

  • Ръководител катедра „Физическо възпитание и спорт“

Преподавани дисциплини:

  • Физическо възпитание и спорт, Теоретични основи на ЛФК (Стопански факултет)
  • Физическо възпитание и спорт, Теоретични основи на ЛФК (Аграрен факултет)
  • Физическо възпитание и спорт (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

  • Спорт и здраве

Избрани публикации:

Автор и съавтор  на над 120 научни публикации, включително 7 монографии, учебници и учебни помагала, с над 50 научни публикации на чужд език.

  • Публикува в международните научни списания Sport Science, Босна и Херцеговина; Sport Mont, Черна гора; Activities in Physical Education and Sport и International Journal Research in Physical Education, Trakia Journal of Sciences, Sport and Healt, Македония; TOJRAS: The Online Journal of  Recreation and Sport,  Турция и др. Има публикация с импакт ранг.

 МОНОГРАФИИ

1.Дякова, Г. (2008) Въздействие на двигателната активност върху вредните навици и физическата годност на студентки. Изд. Богомилово, ISBN 978-954-9383-58-4, с. 125.

2.Дякова, Г. (2012) Регулиране на телесно тегло при студентки. Монография, ISBN 978-954-338-036-7, Ак. изд. ТрУ, Ст. З., с. 140.

УЧЕБНИК

1.Дякова, Г. (2013) Учебник по физическо възпитание и спорт. Ак. изд. ТрУ, Ст. З., ISBN 978-954-338-046-6, с. 120.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1.Дякова, Г. (2008) Практикум по физическо възпитание (за подобряване физическата годност на студентки с вредни навици). Изд. Богомилово, ISBN 978-954-9383-577, с. 67.

2.Дякова, Г. (2007) Quick mini-step callanetics (Галинетика). С., НСА, ISBN-10: 954-718-199-2; ISBN-13: 978-954-718-199-5, с. 38.

3.Дякова, Г., M. Синилкова, М. Попова, П. Петков. (2012) Помагало по физическо възпитание (за организирани и самостоятелни занимания с физически упражнения). ISBN 978-954-338-031-2, Ак. изд. ТрУ, Ст. З., с. 77.

4.Дякова, Г., П. Ангелова. (2012) Помагало по кинезитерапия. Ак. изд. ТрУ, Ст. З., ISBN 978-954-338-045-9, с. 186.

Избрани участия в национални и международни конференции

 Участник е в 11 национални научни конференции и в 65  международни научни конференции,

конгреси и симпозиуми в България, Турция, Македония,  Сърбия, Черна гора, Румъния, Гърция, включително в световни и европейски.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

Има разработени 10 научни проекта в Тракийски университет Стара Загора, в осем от тях е ръководител.

Comments are closed