ст. пр. д-р Любомира Спасова

Любомира Спасова

старши преподавател доктор

Катедра: ОНБЕО

             E-mail: liubomira1975@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 449

             Кабинет: 120

 Образование и научни степени

 • 2020 г. – Доктор с научно направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Убеждаваща комуникация)
 • 2013 г. – Магистър по „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“
 • 1998 г. – Магистър по „Българска филология“

Заемани административни длъжности:

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • …………………….
 • ………………………

Преподавани дисциплини:

 • Бизнес комуникации, Връзки с обществеността (Стопански факултет)
 • Английски език (Аграрен факултет)
 • Български език (Ветеринарномедицински факултет)
 • Български език (ЦЕСОЧГ)

Научни интереси:

 • връзки с обществеността, реклама, потребителско поведение, изграждане на корпоративен имидж, корпоративна социална отговорност
 • мотивация за изучаване на чужд език, нагласи и убеждения на потребители, ценностна система

Специализации:

 • 2017 г . – Свидетелство за квалификация по английски език – ниво В2
 • 2007 г. – Свидетелство за професионална квалификация – Учител по английски език

Избрани публикации:

 • 2020 г. книга: Spasova, L., COMMUNICATION AND ADVERTISING AS A PART OF CONSUMER AND CORPORATE BEHAVIOR articles collection, LAP LDMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-620-2-55361-2, 2020.
 1. 2021 г. учебници: Спасова, Л., УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА- I и II курс, Академично издателство, ТрУ, 2021 г. Печатница „КОТА”, град Стара Загора, България, Първо издание, 2021 година. (под печат)
 • учебни помагала: Спасова, Л., и кол. Помагало по български език за чуждустранни студенти, Първа част, Академично издателство, ТрУ, 2019 г. Печатница „КОТА”, град Стара Загора, България, ISBN 978-954-338-149-4, Първо издание, 2019 година.
 • Публикации в списания и сборници: Участие в Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”- 12-13 ноември 2009 г, проведена от Стопански факултет при Тракийски университет.
 1. Spasova L. (2011) PARALINGUISTICS AS AN EXPRESSION OF COMMUNICATIVE BEHAVIOUR, Second International Scientific Conference – Business and Regional Development. Rural Areas – A Look Towards Europe 2020, 23-24 юни 2011г. Trakia Journal of Sciences, vol. 9, suppl. 3, p. 204-209.
 2. Spasova L. (2011) ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, Teamwork, Training and Technology for Development of Key Competencies – International Scientific and Practical Conference, 22–24 септември, vol. IV, No 7, p. 35-44.
 3. Spasova L. (2011) НЕВЕРБАЛНО, ВЕРБАЛНО И ЛИНГВИСТИЧНО РАЗВИТИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПАРАЛИНГВИСТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ, VI International Language Conference-Productive Language Skills for Academic Purposes, АЛМАНАХ 1961-2011г., Варна, 7 – 8 октомври, vol.11, suppl. 3, p. 84-87.
 4. Spasova L. (2012) РОЛЯТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ АУДИТОРИИ. МЯСТОТО НА АУДИТОРИЯТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ (Наблюдения в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността), Юбилейна международна научно-практическа конференция “България на регионите”, year II, БР.1, 18 октомври 2012. Международно научно списание NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE, ISSN 1314- 5703, р. 266-276.
 5. Spasova L., (2013) BUSINESS AS AN INSEPARABLE PART OF SOCIAL RESPONSIBILITY (Presentation of practice in business and investments to support causes), III Юбилейна международна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”-20 юни 2013 г., Международно научно списание – TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, ISSN 1313-7069, Volume11, Supplement 1, p. 558 – 563.
 6. Spasova L., (2014) БИЗНЕС ИНОВАЦИИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ-ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ХХІV традиционна Международна конференция, 5-6 юни 2014, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии”, ISSN 1314-4111, Volume IV, Number 7, 2014, р. 54-59.
 7. Димова Зл., Гундашева Ж., Спасова Л., Найденова Н., Георгиева Л. (2014) ЕЗИКЪТ НА КРИЗАТА В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПУБЛИЦИСТИКА, ХХІV традиционна Международна конференция, 5-6 юни 2014, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии”, ISSN 1314-4111, Volume IV, Number 8,105-109.
 8. Спасова Л., (2014) МОБИЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТА, Научно-практическа конференция с международно участие «Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие», 7-8 ноември 2014 г., Пловдив, Сборник с доклади, II том, ISBN 978-619-202-037-8, р. 252-258.
 9. Спасова Л., (2014)  МЕНИДЖМЪНТ НА РЕКЛАМАТА И НА КЛИЕНТА – ОСНОВНИ ЗАВИСИМОСТИ В ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ, Научно-практическа конференция с международно участие «Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие», 7-8 ноември 2014 г., Пловдив, Сборник с доклади, II том, ISBN 978-619-202-037-8, 258-264.
 10. Spasova L., (2015) ADVERTISING RESEARCHES AND SALES GROWTH-SOME MODELS FOR PREDICTING ADVERTISING INFLUENCE IN DIFFERENT COMPANIES, Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет”, 19-20 май 2015 г., Международно научно списание – TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online), Volume 13, Supplement 1, 2015, p. 257-262. Available from: http://tru.uni-sz.bg/tsj/TJS_Suppl.1_Vol.15_2017/70.pdf
 11. Dyakova G., Lapadatov L., Andreev T., Spasova L., (2015) DEVELOPMENT AND EVALUATION OF HEALTH PROFILE OF STUDENTS, Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет”, 19-20 май 2015 г., Международно научно списание – TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online), Volume 13, Supplement 1, 2015, p. 397-402.
 12. Спасова Л., Георгиева Л., Найденова Н., (2015) СТЕПЕН НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕОЛОГИЗМИТЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕТО ИМ ОТ НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ХХV традиционна Международна конференция, 4-5 юни 2015, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии”, ISSN 1314-4111, Volume V, Number 8, 2015, p. 42-48.
 13. Gundasheva Zh., Spasova L., Dvorska O., Petrillova M. (2016) Designing an Innovative EAP/ESPP Course for Students of Veterinary Medicine Based on a Comparative Needs Analysis Survey, 26-28 May 2016, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION- (ICED-2016) South East European University Skopje & Tetovo, Macedonia,
 14. Spasova L., (2016) РЕКЛАМАТА КАТО ЧАСТ ОТ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА, Списание “Българска наука” ISSN: 1314-1031, Бр. 89, април 2016, and p.112-121.
 15. Spasova L., (2016) ADVERTISING AND PR AS A PART OF MOBILE OPERATORS’ COMMUNICATIONS, ХХVI традиционна Международна конференция, 2-3 юни 2016, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии”, ISSN: 1314-4111, Volume VI, Number 7: SOCIAL STUDIES, 2016, р.100-106.
 16. Gundasheva Zh., Spasova L., Dvorska O., Petrillova M. (2016) COMPARATIVE NEEDS ANALYSIS FOR ESAP STUDENTS IN VETERINARY MEDICINE, ХХVI традиционна Международна конференция, 2-3 юни 2016, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии” ISSN: 1314-4111, Volume VI, 2016, Number 8: EDUCATION, р.73-81.
 17. Spasova L., (2016) ADVERTISING AGE – GLOBAL PRODUCTS AND LOCAL MESSAGES, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”- 23-24 юни 2016, Academic Journal -Management and Education ISSN: 13126121, EBSCO Publishing, кн.4, том 12, VOL. XII (2) 2016, p.233-237.
 18. Spasova L., Gundasheva Zh., (2017), CONSUMER AND CORPORATE BEHAVIOR – BASIC DEPENDENCIES IN CONSUMERS’ DAILY PATTERN BEHAVIOR, IV Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ “, 22-23 юни 2017, Международно научно списание – Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online), Volume 15, Supplement 1, 2017, р. 419-424.
 19. Spasova L., Gundasheva Zh., (2017), IMPACT OF ADVERTISING ALCOHOL AND TABACCO ON THE BEHAVIOR OF YOUNG GENERATION, IV Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ “, 22-23 юни 2017, Международно научно списание – Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online), Volume 15, Supplement 1, 2017, р. 425-432.
 20. Spasova L., (2019), РЕКЛАМНА КОМУНИКАЦИЯ, УБЕЖДАВАЩО ВЛИЯНИЕ И ЦЕННОСТНА СИСТЕМА НА МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ADVERTISING COMMUNICATION, PERSUASIVE INFLUENCE AND VALUE SYSTEM OF YOUNG PEOPLE IN BULGARIA, XV Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”-  20-21 юни 2019, Academic Journal -Management and Education ISSN: 13126121, EBSCO Publishing, кн.2, том 15, VOL. 15 (2) 2019, p.311-319.
 21. Spasova L., (2019), РЕКЛАМНО ВЛИЯНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ – ПРИЧИНИ ЗА ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ, ADVERTISING INFLUENCE AND CONSUMER ATTITUDES – REASONS FOR CHANGE OF ATTITUDES, XV Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”-  20-21 юни 2019, Academic Journal -Management and Education ISSN: 13126121, EBSCO Publishing, кн.2, том 15, VOL. 15 (2) 2019, p.320-329.
 22. Spasova L., Gundasheva Zh., (2019), PSYCHOLOGICAL MODELS FOR ATTITUDINAL AND PERSUASION CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOUR, V-та Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 21-22 ЮНИ, 2019 г., Международно научно списание – Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069, (print) ISSN 1313-3551 (online), Vol. 17, Suppl. 1, pp 838-846, 2019.
 23. Spasova L., Gundasheva Zh., (2019), MAIN ACRONYMS FOR ASSESSING PUBLICITY COMMUNICATION EFFICIENCY OF MOBILE PHONE COMPANIES, V-та Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 21-22 ЮНИ, 2019 г., Международно научно списание – Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online), Vol. 17, Suppl. 1, pp 847-852, 2019.
 24. Spasova L., (2019), ПОДХОДЪТ ЗАПОМНЯНЕ И РАЗПОЗНАВАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ, The Remembering and Recognition Approach of Mobile Operators’ Advertisements in Bulgaria, Ежегодна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности “, 17-18 октомври 2019, ISSN: 2603-4093, Vol. 3, 2020, pp. 118-125. Available from: http://ph.uni-vt.bg/bookinfo.aspx?bid=605.
 25. Spasova, L., (2019) Sustainable Development of Mobile Operators in Bulgaria as a Challenge for Higher Education. In: Sustainable Development Goals 2030 – Challenges for South and Eastern European Countries and the Black Sea Region: Proceedings of the 15th International ASECU Conference, September 26 – 27, 2019, Sofia, Bulgaria. Sofia: UNWE Publishing Complex, pp. 508–516. ISBN 978-619-232-257-1. Available from: http://www.asecu.gr/files/15th-international-asecu-conference-2019-unwe-sofia-proceedings.pdf
 26. Спасова, Л. (2020) Функционално влияние на рекламата върху младежките нагласи и поведение. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 27 февруари 2020. ISSN 1314-3794. Available from: https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/funktsionalno-vliyanie-na-reklamata-varhu-mladezhkite-naglasi-i-povedenie
 27. Spasova, L. and Zh. Gundasheva. (2020) Main Determinants of the Influence of Advertising On Bulgarian Youth, [Основни детерминанти на въздействие на рекламата върху младите публики]. Юбилейна научна конференция с международно участие 25 години Тракийски университет, 15 май 2020 г., Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 366-371, 2020, Trakia University Available online at:  http://tru.uni-sz.bg/tsj/TJS%20-%20Suppl.1,%20Vol.18,%202020/62_L.Spasova.pdf
 28. Спасова, Л. (2020), ВЪЗДЕЙСТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕКЛАМНИТЕ НОСИТЕЛИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”-  25-26 юни 2020, Бургаски университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, Academic Journal -Management and Education ISSN: 13126121, EBSCO Publishing, кн.2, том 16, VOL. 2, 2020, p.7-14. Available from: http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol16/b2_v16.pdf.
 29. Спасова, Л. (2020), ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”- Бургаски университет „Проф. Д-р Асен Златаров“,  25-26 юни 2020, Academic Journal – Management and Education ISSN: 13126121, EBSCO Publishing, кн.2, том 16, VOL. 2, 2020, p.14-22. Available from: http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol16/b2_v16.pdf
 30. Spasova, L. (2021), VALUE CATEGORIES DETERMINING THE INFLUENCE OF MOBILE OPERATOR ADVERTISING ON YOUNG PEOPLE, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 44 – February, 2021

 

 

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет”, 19-20 май 2015 г.- 2 доклада и публикувани статии.
 • ХХV традиционна Международна конференция, 4-5 юни 2015, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии” – 1 доклад и 1 статия.
 • ХХVI традиционна Международна конференция, 2-3 юни 2016, Международно научно ON LINE списание „Наука и технологии” – 1 доклад и 1 статия.
 • Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”- 23-24 юни 2016 – 1 доклад и 1 статия.
 • IV Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“, 22-23 юни 2017, 2 доклада и 2 статии.
 • XV Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”-  20-21 юни 2019 – 2 доклада и 2 статии.
 • V-та Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 21-22 ЮНИ, 2019 г – 2 доклада и 2 статии.
 • Ежегодна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности “, 17-18 октомври 2019 г – 1 доклад и 1 статия.
 • Sustainable Development Goals 2030 – Challenges for South and Eastern European Countries and the Black Sea Region: Proceedings of the 15th International ASECU Conference, September 26 – 27, 2019, Sofia, Bulgaria. – 1 доклад и 1 статия.
 • Юбилейна научна конференция с международно участие 25 години Тракийски университет, 15 май 2020 г., – 1 доклад и 1 статия.
 • Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”-  25-26 юни 2020, Бургаски университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, – 2 доклада и 2 статии.
 • VI-та Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“, организирана от Стопански факултет при Тракийски университет, е планирана да се проведе на 25-26 юни 2021 г.
 •  

Участие в научни семинари

 1. Научен семинар на тема: „Комуникация и наука в мрежовото общество“- обучение на млади учени и докторанти, 10 юни-2 юли 2019 г. към ТрУ.
 2. Докторантски семинар на тема: „Медии и комуникации“- обучение на млади учени и докторанти, 3-4 декември 2019 г. към СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК.- Тема на доклада: „Функционално влияние на рекламата на мобилните оператори в България върху младежките публики“.
 3. Научен семинар на тема: „Българският език като чужд“, 4 февруари 2021 г., с участие на преподаватели от ВТУ, ПУ, Преподователи от университета в Бостън и други.

 

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • 1. ПРОЕКТ 6И/12: ПРОУЧВАНЕ НА ЕКСЦЕРПИРАН ЛЕКСИКАЛЕН ОБЕМ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЧЕН СПРАВОЧНИК ПО ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК
 • 2.ПРОЕКТ 6И/13: СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ЕЗИКОВА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СФ, ВМФ, АФ И ОПЧГ КЪМ ТрУ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ.
 • 3. ПРОЕКТ 5И/14: ДЕЙНОСТНО-ОРИЕНТИРАН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ЧУЖД ЕЗИК
 • 4.ПРОЕКТ 6И/15: МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ У СТУДЕНТИТЕ ОТ СФ, АФ, ВМФ И ОПЧГ
 • 5.ПРОЕКТ 6И/16: ДИНАМИКА НА ИНТЕРЕСА КЪМ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК У СТУДЕНТИТЕ ОТ СФ, АФ И ВМФ
 • 6.  ПРОЕКТ 3И/16: РЕГИОНАЛНИ ДИСПРОПОРЦИИИ И БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ
 • 7. ПРОЕКТ 3И/18: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ИНОВАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СФ ПРИ ТрУ
 • 8. ПРОЕКТ 4И/19: ДОМИНИРАЩИ ЦЕННОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ
 • БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ
 • 9. ПРОЕКТ 2И/20: ПОДХОДИ В ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА КОНЦЕПТИТЕ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Comments are closed