Невена Найденова

 старши преподавател по Английски език

             Катедра: Обществени науки и бизнесезиково обучение

             E-mail: nevenanaidenova@abv.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 449

             Кабинет: 120

 Образование и научни степени

 • 2006г. – Магистър по Английска филология,
 •  2000г. – бакалавър по Българска филология

Заемани административни длъжности:

 • Заместник – ръководител катедра

Преподавани дисциплини:

 • Английски език (Стопански факултет)
 • Английски език (Аграрен факултет)
 • Английски език (Ветеринарномедицински факултет)

Научни интереси:

 • Англицизми, лексикология, чуждици

Избрани публикации:

 • Публикации в списания и сборници
 • 1.Semantic connotation of some economic terms in Bulgarian and English, N.Naydenova,TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 1-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 12-13 NOVEMBER 2009 STARA  ZAGORA Vol.8, suppl. 1, 2010
 • 2. Compound words with Latin origin in English and Bulgarian languages, Iv. Nicolova, N. Naydenova, D. Dimova, JOURNAL OF INTERNATIONAL RESEARCH PUBLICATIENT, LANGUAGE INDIVIDUAL AND SOCIETY;5-TH INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, 6-10 SEPTEMBER 2011 –
 • 3.General scientific and terminological economic vocabulary in EU directives: semantic equivalents in English, German, French and Bulgarian languages, , Iv. Nicolova, N. Taneva, L. Georgieva, N. Naydenova, D. Dimova;  TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 2-ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 23-24 JUNE 2011 STARA ZAGORA – TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, 2-ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE                                        
 •  4.Възможности за дигитализиране на учебното съдържание по чуждоезиково обучение във ВУЗ; ст.преп. Невена Й. Найденова, ст.преп. Леда С. Георгиева, преп. Златина Н. Асенова, доц. д-р Таня Танева, ,ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ”40 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ- КОСМИЧЕСКА  ДЪРЖАВА”-12-14 СЕПТЕМВРИ 2012
 • 5. Употребата на английски думи в българския език – уместно или модерно, Ст. преподавател Невена Найденова, ст. преподавател Леда Георгиева ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 5-6 ЮНИ 2014 Стара Загора
 • 6. Езикът на кризата в икономическата публицистика Златина Димова, Женя Гундашева, Любомира Спасова, Невена Найденова, Леда Георгиева ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 5-6 ЮНИ 2014 Стара Загора
 • 7.Степен на утвърждаване на неологизмите и възприемането им от новите поколения, Любомира Спасова, Леда Георгиева, Невена Найденова,ДВАДЕСЕТ И ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ, 4-5 ЮНИ 2015, СТАРА ЗАГОРА
 • 8. CULTURAL CONQUEST OF BULGARIAN LANGUAGE FROM ANGLICISMS N. Naydenova, T. Taneva Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 589-599, 2019,  5-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 21-22 JUNE 2019 STARA ZAGORA
 • 9. ECONOMIC RATIONALITY OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURS IN BULGARIA T. Taneva, N Naydenova, P Genova Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 577-585, 2019, 5-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 21-22 JUNE 2019 STARA ZAGORA

Избрани участия в национални и международни конференции

 • 1-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 12-13 NOVEMBER 2009 STARA  ZAGORA
 • 5-TH INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, 6-10 SEPTEMBER 2011
 • 2-ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 23-24 JUNE    2011 STARA ZAGORA
 • ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ”40 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ- КОСМИЧЕСКА  ДЪРЖАВА”-12-14 СЕПТЕМВРИ 2012
 • ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ 5-6 ЮНИ 2014 Стара Загора
 • ДВАДЕСЕТ И ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ, 4-5 ЮНИ 2015, СТАРА ЗАГОРА
 •   5-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” 21-22 JUNE 2019 STARA ZAGORA

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Създаване на мултимедийна езикова лаборатория за обучение на студентите от СФ, ВМФ и АФ и изследване влиянието на дигиталните технологии върху качеството на обучение; 2012-2014, МОМН – участник
 • Динамика на интереса към изучаването на чужд език у студентите от СФ, АФ И ВМФ, 2015-2016, МОМН – участник
 • Регионални диспропорции и бизнес възможности- 2017 – 2018, МОН – участник
 • Изследване на мотивацията за изучаване на чужд език и социални науки у студентите от икономическите специалности на ТрУ- участник
 • Изследване влиянието на иновативните форми на обучение върху професионалното развитие на студенти от СФ при ТрУ-участник – 2018-2019, МОМН – участник

 

Comments are closed