Проф. д-р Таня Танева

 

 

             Катедра: Обществени науки и бизнес езиково обучение

             E-mail: tanya.taneva@trakia-uni.bg; ttaneva@uni-sz.bg

             Служебен телефон: +359 42 699 423

             Кабинет: 586

 Образование и научни степени

 • 2023 г. – Професор (3.2. Психология, Научна специалност „Психология на дейността“)
 • 2010 г. – Доцент (3.2. Психология, Научна специалност „Психология на дейността“)
 • 2001 г. – Доктор (3.2. Психология, Научна специалност „Трудова и организационна психология“)
 • 1987 г. – Магистър по „Психология“, второ специалност „Философия“

Заемани административни длъжности:

 • 2011 и сега     Ръководител на катедра «Обществени науки и бизнес езиково обучение» и преподавател в Стопански факултет
 • 2011 – 2019     Главен секретар на Тракийски университет

Председател на Комисия по информационна и медийна дейност в Тракийски университет

Председател на Комисия по кариерно развитие в Тракийски университет

 • 2011 – 2012     Председател на Комисия па академична етика в Тракийски университет                     
 • 2009 – 2011     Зам.-председател на общоуниверситетската Комисия па качество на обучението, Тракийски университет

Зам.-председател на Комисия по учебна дейност на Стопански факултет

Зам.-председател на Комисия за оценка на научни проекти към СФ

 • 2004 – 2008     Член на екипа на „Отдел за оценяване и повишаване качеството на обучение”.

       Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Съюз на учените в България
 • Дружество на психолозите в България

Преподавани дисциплини:

 • Икономическа психология, Философия, Делово общуване и фирмена култура, Връзки с обществеността, Психология на икономическия риск, Управление на конфликти, Подбор на персонал, Организационно поведение, Бизнескомуникации (Стопански факултет)
 • Екологическа етика (Аграрен факултет)
 • Бизнескомуникации (Ветеринарномедицински факултет)
 • Социална психология, Психологическа диагностика, Ръководство и лидерство, Мотивация на персонала, Управление на конфликти (Медицински факултет)
 • Организационно поведение (ДИПКУ)

Научни интереси:

 • Икономическо поведение
 • Социална психология
 • Психология на риска
 • Психологическа диагностика
 • Мотивация и управления на персонал

Специализации:

 • ИП БАН – Статистически методи в социалните науки
 • ПИСЕЛ – Системно консултиране
 • ИПКУ, Ст.Загора – Олигофренопедагогика
 • Консултативен център „Плиска“ – Работа с деца, преживяли насилие
 • ДИПКУ – Ненасилствени комуникации
 • ПИДУ – Предучилищна педагогика
 • ВМЕИ – Патентни отношения

Избрани публикации:

 • Монографии и книги

Танева, Т. (2009) Субективна перцепция на икономическия риск, Ст. Загора, ISВN: 978-954-9443-06-2, 282 с.

Танева, Т. (2006) Напрегнатост на дейността и режими на труд, Ст. Загора, ISВN: 978-954-9443-05-9, 106 с.

Господинова, Е., Т. Танева (1994) Адаптация на младият учител към професията, Ст.Загора, с.78.

 • Публикации в списания и сборници
 1. Kichukova, K. , B.Tornyova,T.Taneva (2020) Of Globalization In The Contemporary World On The Profession And Training Of Medical Laboratory Assistants, Folia Medica, vol. 62, Suppl.1, p.68, ISSN 1314-2143, https://foliamedica.bg/article/60105/ Scopus CiteScore 2019, 1.1;  SJR 2019  – 0.252
 2. Andonova, A., Milcheva H., Taneva, Т.  (2019) Facts and problems of healthy nutrition for people aged 60-75 years, Journal of Hygienic Engineering and Design, Nort Macedonia, scientific paper UDC 613.2-053.9(497.2)
 3. Taneva, T., N. Naidenova (2019)  Economic  Rationality  in the Agricultural Entrepreneurs in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 577-585
 4. Naidenova, N., T . Taneva (2019)  Cultural Enslavement of Bulgarian Language from Anglicisms, Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 589-599.
 5. Танева Т., Добрева Н (2018) Влияние финансового и образовательного статуса на эффекты нереалистического оптимизма и дисконтирования во времени при принятии финансовых решений, Научное обозрение. Экономические науки. № 2 – С. 18-22
 6. Tsokova. Y , T. Taneva ,  A.Kirkova-Bogdanova (2017) Major Factors for Professional Choice of  Nursing Students at Medical University – Plovdiv , Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv Series G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine, Vol.ХХI
 7. Tsokova. Y , T. Taneva , Tornyova B., Cherkezov T. (2017) Undergraduate Healthcare Students’ Attitude to E-Learning at Medical University – Plovdiv, CBU International Conference, Vol 5.
 8. Taneva, T. (2017) Subjective Decision Utility as a Pedictor of Human Risk Behaviour,  Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, Suppl. 1, pp 383-387.
 9. Taneva, T.  (2014) Influence risk inclination on the subjective assessments of bulgarian entrepreneurs for the economic risk in their activity,  сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723
 10. Otouzbirov R., T. Taneva, A. Arnaudova (2014) Common Tendencies in the Integration of Foreigners in Southeastern Bulgaria,  Balkan Journal of Social Sciences Vol/Cilt: 3, No/Sayı:5, 2014
 11. Taneva, T., Vatev V. (2013) The specialized education of enterpreneurs as determining the subjective assessments for their business in the economic crisis, сб. конференция      Бизнес и регионално развитие,  Стара Загора, 2013
 12. Taneva, T., Vatev V., (2013) Influence of the elements of primary socialization on the motivation for entrepreneurial activity, сб. конференция    Бизнес и регионално развитие, Стара Загора, 2013
 13. Танева Т., Арбалиева С. (2013)  Поведенчески индикатори на тенденцията към изграждане на Интернет зависимост сред 10-11 годишните деца, Педагогически форум, електронно списание, Тракийски университет – Стара Загора,  Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите,  брой 2/2013
 14. Taneva, T., Vatev V. The specialized education of enterpreneurs as determining the subjective assessments for their business in the economic crisis, сб. конференция      Бизнес и регионално развитие,  Стара Загора, 2013     
 15. Todorova, T., N. Mechkarska, T.Taneva  (2012) Violence over women in Bulgaria, сп. Trakia Journal of sciences,ISSN: 1312-1723
 16. Korueva, Z., V. Radeva, T.Taneva (2012) The problem of violence over children in bulgaria, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723
 17. Avramov, M., K. Slavov, T. Taneva (2012) Trafficking of human beings as a social problem in the republic of Bulgaria, сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723
 18. Найденова, Н., Л. Георгиева,  . Зл. Асенова,  Т.Танева Възможности за дигитализиране на учебното съдържание по чуждоезиково обучение във ВУЗ; Юбилеен Международен Конгрес „Наука, образование, технологии – 40 години България- Космическа Държава”-12-14 септември 2012, Дом на учения – БАН, гр. Варна; стр.267-274
 19. Taneva, T.,V. Vatev  (2012) Risk assessment approaches in economic behaviour, International scientific on-line journal, Science & Technologies,  ISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 20. Танева, Т., (2012) Търсене на усещания и субективна перцепция на риска,   International scientific on-line journal, Science & Technologies,  Volume ii; Number 7; 2012: Social studies, ISSN 1314-4111.
 21. Angelova P., T.Taneva  (2012) Influence of the risk inclination on the subjective  perception of economic risk,International scientific on-line journal, Science & Technologies,  ISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 22. Gospodinova, El., T.Taneva  (2012) Reference point in optimizing the subjective utility of economic decisions,International scientific on-line journal, Science & Technologies, Volume ii; Number 7; 2012: Social studies ISSN 1314-4111.
 23.    Танева, Т. Психологическият проблем за субективната полезност на рисковите решения, Международная конференция, ВИПП, Петербург, 2011
 24. Танева, Т. (2011) Субективна полезност на решенията в рисковото  поведение, Българско списание  по психология, кн. 2. СУ.
 25. Gaidardjieva, V., Y. Yarkova, T. Taneva Investigation on need for creation of specialized university centres for regional development as partners of local government, 2011
 26. Gospodinova, E., T. Taneva, St. Enchev, D. Ivanova, A. Kiryakova, G. Dimitrov, S. Durmusheva, Cloning as a problem by students in social activities, International scientific on-line journal "Science & Technologies"
  Publisher "Union of Scientists – Stara Zagora" volume i; number 7; 2011: Social studies.  
 27. Танева, Т.       Субективност и обективност в икономическото рисково поведение       конференция      Бизнес и регионално развитие,Стара Загора,23-24 юни 2011
 28. Танева, Т.       Качество на професионалната подготовка на специалистите по икономика, завършили Тракийски университет, България      Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист, 2 (2), 253, 2011.
 29. Танева, Т. (2012) Евристика на репрезентативността при вземане на рискови решения, International scientific on-line journal, Science & Technologies,  ISSN 1314-4111, Volume I; Number 7;: Social studies.
 30. Танева, Т. Влияние на склонноста към риск върху субективната оценка на неговата величина, сб. XXII Международна научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора, 2011
 31. Господинова Е.,  Танева, Т. Конфликти във взаимодействието между преподаватели и студенти във ВУЗ, Медицински университет, Пловдив, 2011
 32. Taneva, T. Heuristic representativeness in making risky decisions, Международна научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора,  2010
 33. Taneva T. 2010 Cognitive I affective aspects of the subjective assessment  of the economic risk сп. Trakia Journal of sciences, ISSN: 1312-1723  8181
 34. Гайдарджиева, В., Танева, Т. Проблеми в социалната сфера на селските общини в област Стара Загора, конференция Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони           Варна, Икономически университет, Варна 7-8 октомври, 2010.
 35. Taneva, T. Gaidardjieva,V.            Problems of healthcare in rural municipalities in the district of Stara Zagora, сб. конференция         Public health and health care in Greece and Bulgaria,Plovdiv,         8-10 october, 2010.
 36. Taneva, T. Unrealistic optimism and time discounting in subjective expectations of health and life, конференция  Public health and health care in Greece and Bulgaria, Plovdiv, 8-10 october, 2010.
 37. Ангелова, П., Т.Танева Ценностни параметри на професионалната дейност на учители, сб. XXI Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора,  7-8 юни 2010
 38. Танева  Т. Мотивация за труд и професионална устойчивост при педагози, сб. XXI Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора,  7-8 юни 2010
 39. Вътев, В., Т. Танева  Професионално – социална идентичност на учители сб. XXI Международна научна конференция, Съюз на учените, Стара Загора,  7-8 юни 2010
 40. Танева, Т. Субективна перцепция на риска за здравето и физическото благополучие, сп. Trakia Journal of sciences, 6(2), supp.3, p.19-23, 2009
 41. Hristov, Zh.El.Gospodinova, D.Hristova, T.Taneva  Management, teacher anxiety and health, Second Bulgarian – Greek Scientific Conference ,„Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria:The Challenge of the Cross-border Collaboration,v.1, p.123-130,2009.
 42. Taneva T. (2008) The subjective  perception of gains and losses for the students of economic specialties in the higher school, Jezyk wspotczesnej pedagogiki, 2, Siedlce, ISВN: 978-83-923928-3-5, p.159-165.
 43. Василев, К., М. Генчева, Т. Танева, М. Николов (2008) Социологическа диагностика на фактори, влияещи върху устойчивостта на професионалната заетост в условията на преход към пазарно стопанство в Р България, сп. Ветеринарномедицински новини, №3-4, София, ISSN: 1310-0284, с.24-28.
 44. Льочкова, М., Т. Танева (2008) Креативно и конструктивно мислене на студентите във ФОЗ, сп. Здравен мениджмънт, т.8, №4, София, ISSN: 1311- 9982,  с.68-72.
 45. Танева, Т. (2008) Субективна перцепция на риска за здравето и физическото благополучие, сп. Trakia Journal of sciences, 6(2), supp.3, ISSN: 1312-1723, p.19-23, под печат.
 46. Танева, Т. (2006) Измерения на хуманизацията на педагогическия процес във висшето образование, сб. Хуманизация и демократизация на педагогическия процес в условията на университетското образование, СУ „св. Кл. Охридски”, София, ISВN-10: 954-9442-59-4, ISВN-13: 978-954-9442-59-5, с.142-148.
 47. Шошева, Ш., Т. Танева, Е. Господинова (2006) Фамилна комуникация и социална адаптация на децата с психосоматични заболявания, сп. Психосоматична медицина, т. ХVІ, №1, София, ISSN: 1310-0564, с.79-85.
 48. Taneva T. (2005) Ценностные параметры педагогической работы педагогов специальных школ, Pedagog – jednej czy wielu drog, №3, Akademi podlaskiej, Siedlce, ISВN: 83-7051-370-0, p.232-247.
 49. Господинова, Е., Т. Танева (2005) Студентски портрет на преподавателя – емпирични индикатори за оценка, сп. Психосоматична медицина, т.ХІІІ, №1, София, ISSN: 1310-0564, с.99-108.
 50. Танева, Т. (2005) Проблемът за безнадзорността, сб. Превантивната педагогика – теория и практика, СУ „св. Кл. Охридски”, Габрово, ISВN: 954-9442-12-8, с.126-131.
 51. Вътев, В., Т. Танева, Д. Памукова (2004)  Специалността „Фермерство” като практикувана и желана професия, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №5, София, ISSN: 0205-3845, с.57-60.
 52. Танева, Т. (2004) Влияние на агресията върху социометричния статус при деца с лека степен на умствена изостаналост, сб. Превенция на агресията сред децата, СУ „св. Кл. Охридски”, София, ISВN: 954-9397-01-7, с.62-67.
 53. Вътев В., Т. Танева, Д. Памукова (2003) Характеристика на професионално ориентираните студенти от специалност „Фермерство” на БГАК, сп. Икономика и управление на селското стопанство, № 6, София, ISSN: 0205-3845, с.69-70.
 54. Господинова, Е., Т. Танева (2003) Професионално-социална идентичност на специалния педагог, сп. Pro Otology, v.3, №2, Ст.Загора, ISSN: 1311-8633, с.119-121.
 55. Танева, Т. (2003) Склонност към риск и самооценка при директорите на училища, сб. Хуманитарното знание – традиции, опори и актуалност, Национална научна конференция, т.2, БСУ, Бургас, ISВN: 954-9370-02-Х, с.192-196.
 56. Танева, Т., В. Шошева, В. Вътев (2003) Възможности за увеличаване на заетостта в селскостопанските и селски райони на страната (резултати от групово фокус – интервю), сб. от Научна конференция с международно участие, СУБ, т.4 (2), Ст. Загора, ISВN: 954-9329-06-2, с.164-168.
 57. Вътев, В., Т. Танева, Д. Памукова (2003) Детерминация на избора и отношение към специалността сред студентите от БГАК на Тракийски университет, випуск 2002, сб. от Научна конференция с международно участие, СУБ, т.4 (2), Ст. Загора, ISВN: 954-9329-06-2,с.168-171.
 58. Танева, Т., Е. Господинова (2003) Личностна тревожност при специалните педагози, сб. Хуманитарното знание – традиции, опори и актуалност, Национална научна конференция, т.2, БСУ, Бургас, ISВN: 954-9370-02-Х, с.240-245.
 59. Танева, Т. (2003) Психологическият микроклимат в училище и ефективност на образователния процес, сб. Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, Първа балканска конференция, Тру-ПФ, Ст. Загора, ISВN: 954-314-004-9, с.107-113.
 60. Вътев В., Т. Танева, М. Николов (2003) Отношение на абсолвентите от специалност „Животновъдство”, випуск 2002 г. на Тракийския университет към обучението и професионалната им реализация, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №3, София, ISSN: 0205-3845, с.45- 48.
 61. Танева, Т., В. Вътев (2002) Устойчивост на намеренията за продължаване на дейността при частните земеделски производители, сб. от Научна конференция с международно участие, т.4, СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-8180-90-1, с.171-175.
 62. Танева, Т., М. Николов (2002) Информационното осигуряване на дейността като рисков фактор в дейността на частните земеделски производители, сб. Интеграционни връзки в аграрното производство, ТрУ-АФ, Ст. Загора, ISВN: 954-81-80-91-Х, с.35-38.
 63. Танева, Т. (2001) Компетентност и стопански риск в дейността на частните земеделски производители, сп. Икономика и управление на селското стопанство, №1, София, ISSN: 0205-3845, с.27-29.
 64. Вътев, В., М. Николов, Т. Танева (2001) Самооценки на професионалната подготвеност и очакванията за реализация на студентите, завършили специалност „Животновъдство”, випуск 2000, сп. Икономика и управление на селското стопанство,  №1, София, ISSN: 0205-3845, с. 58-60.
 65. Танева, Т. (2001) Мотивация и склонност към риск в стопанското поведение на предприемачите в аграрната сфера, сп. Психологични изследвания,  №2, ИП-БАН, София, ISSN: 1311-4700, с. 115-121.
 66. Танева, Т. (2001) Проблемът за риска през погледа на социалните науки, сб. 40 години Съюз на учените-Стара Загора, СУБ, т.4, Ст. Загора, ISВN: 954-8180-84-7, с.213-218.
 67. Танева, Т. (2000) Рационалност и склонност към риск в дейността на частните земеделски стопани у нас, сб. Постижения в областта на аграрните и обществените науки, т.2, СУБ, Ст. Загора, ISВN: -954-9794-18-2, с.75-80.
 68. Танева, Т., П. Ангелова (2000) Подходи към изследване на риска в социалните науки, сб. Педагогически и кариерни процеси в училище, ТрУ-ИПКУ, Ст. Загора, ISВN: 954-90659-1-Х,  с.94-98.
 69. Вътев, В., М. Николов, Т. Танева (2000) Оценка на обучението и готовност за професионална реализация у студентите от специалност „Животновъдство” на АФ при ТрУ, випуск 2000, Юбилеен научен сборник доклади, „Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие”, т.7, ТрУ-Технически колеж, Ямбол, ISВN: 954-90763-1-8, с.9-11.
 70. Танева, Т., В.Вътев (2000) Информираността и прогностичността като фактори на риска в дейността на частните земеделски стопани, Юбилеен научен сборник доклади, „Икономика и управление”, т.5, ТрУ-Технически колеж, Ямбол, ISВN: 954-90573-8-0, с.47-50.
 71. Ангелова, П., Т. Танева (2000) Към проблема за агресията, сб. Педагогически и кариерни процеси в училище, ТрУ-ИПКУ, Ст. Загора, ISВN: 954-90659-1-Х, с.172-175.
 72. Танева, Т., П. Ангелова (2000) Място на образованието и квалификацията в ценностната система на предприемачеството у нас, сб. Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността, Юбилейна научна сесия, ТрУ, Ст. Загора, ISВN: 954-9584-72-0, с.177-180.
 73. Танева, Т. (1999) Склонност към риск и тревожност при учители от училищата за деца с аномалии, сб. Обучение и квалификация – непрекъснато образование, Национална конференция с международно участие, МОН-ТрУ-ИПКУ-СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-691-026-0, с.30-36.
 74. Танева, Т. (1999) Склонност към риск и социална адаптация сред частните земеделски стопани у нас, сб. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, т. 4, СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-9794-16-4, с.83-87.
 75. Танева, Т., В.Вътев (1998) Влияние на склонността към риск върху стопанската дейност на частните земеделски стопани у нас, сб. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки, Девета национална конференция, СУБ, Ст. Загора, ISВN: 954-8180-65-0, с.121-125.
 76. Танева, Т., В. Вътев (1997) Предпочитани форми за получаване на допълнително образование от частните земеделски стопани, сб. Съвременно образование и социално-педагогически реалности, Юбилейна научна сесия „160 години Ан.Тошева”, ТрУ, ИПКУ, Ст. Загора, с.100-103.
 77. Николов, М., Т. Танева (1996) Отношение на заетите в частните и държавните животновъдни ферми към аграрната ситуация в страната (анализ на данни от емпирично социално-психологическо проучване), сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2, ISSN: 0205-3845, с. 41-43.
 78. Танева, Т., М.Николов (1995) Характер на мотивацията за животновъдна дейност у заетите в държавните и частни ферми, сп. Икономика и управление на селското стопанство, София, 7-8, ISSN: 0205-3845, с. 75-77.

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • TRADE ON LINE, Leonardo da Vinci programme, 2002-2004, del. G.R.n. 40 del. 14.01.02, partners: France, Germany, Spain, Sweden, Itali, Bulgaria – член на екипа и модератор.
 • PROAERE, Leonardo da Vinci programme, 2004-2006, partners: England, Germany, Spain, Itali, France, Bulgaria – модератор.
 • NEW AGRI, Leonardo da Vinci programme, 2005-2007, del. G.R.n. 976 del. 29.09.03, partners: Itali, Slovakia, Spain, Romania, France, Bulgaria –  член на екипа и модератор.
 • BG051PO001-3.1.08-0009 “Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“, участник
 • BG051PO001-3.1.07-"Актуализиране на учебните програми във висшето образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда", участник
 • BG051PO001-4.3.04- 0026 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет, участник
 • „Проучване на професионалното формиране и реализация на студентите от АФ и БГАК, Тракийски университет, и разработване на функциониращ модел за академична обратна връзка” МОН,  АИ 2/ 04, 2004-2007 г., ТрУ – АФ – член на екипа.
 • „Еднакви в другостта (образователна интеграция в мултиетническа среда)”, МОН, 2007-2008, ТрУ, ДИПКУ – член на екипа и лектор.
 • „Едно училище за всички (превенция на ранното отпадане от училище на децата от ромски етнос”, МОН, 2008, Община – гр. Свиленград – лектор.
 • „Организационно-икономически аспекти на системите за класифициране на аграрните продукти” – МОН,  4И/ 08, 2008-2009 г., Тракийски университет, Аграрен факултет – член на екипа.
 • Създаване на мултимедийна езикова лаборатория за обучение на студентите от СФ, ВМФ и АФ и изследване влиянието на дигиталните технологии върху качеството на обучение; 2012-2014, МОМН
 • Дейностен подход в обучението по социални науки и чужди езици – 2013-2014, МОМН – ръководител
 • Изследване влиянието на иновативните форми на обучение върху професионалното развитие на студенти от СФ при ТрУ-участник – 2018-2019, МОМН – участник
 •  Научен семинар „Научната дейност на Тракийски университет – международни измерения и предизвикателство за бизнеса“ – 2018, МОМН –  ръководител
 • Динамика на интереса към изучаването на чужд език у студентите от СФ, АФ И ВМФ, 2015-2016, МОМН – ръководител
 • Регионални диспропорции и бизнес възможности- 2017 – 2018, МОН – участник
 • Научен семинар „Научната дейност на Тракийски университет – международни измерения и предизвикателство за бизнеса“ – 2018, МОМН – ръководител

Comments are closed