гл. ас. д-р Олег Насев Милев

         Катедра: Икономика

         Академична длъжност: Главен асистент

         ​Научна степен: Доктор

         E- mail: oleg.milev@trakia-uni.bg

         Телефон: +359 42 699 431

         Кабинет: 515

 

 Образование и научни степени

 •  2015 г. – Доктор, Тракийски университет – гр. Стара Загора, Стопански факултет, Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3.8 „Икономика“, Научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“;
 • 1998 г. – Магистър по Икономика, специалност „Социално и застрахователно дело“.

Заемани административни длъжности:

 • Старши експерт, ТРЗ – МФ (2001-2008)
 • Главен експерт, ТРЗ – Ректорат (2009-2014)

Членства в организации/научни мрежи/колегии:

 • Член на „Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията“ (АПИУИ)

Преподавани дисциплини:

 • Икономика на агроиндустрията (Стопански факултет)
 • Аграрна икономика (Стопански факултет)
 • Производствена икономика (Стопански факултет)
 • Човешки ресурси (Стопански факултет, Медицински факултет)
 • Икономика на труда (Стопански факултет)
 • Социална политика (Стопански факултет)

Научни интереси:

 • Рентабилност; Оптимизация на производство; Хранителна индустрия.
 • Човешки ресурси; Икономика на труда.

Специализации:

 • Czech Republic, Prague, University of Life Sciences – 2010
 • Germany, Freising, Fachhochschule Weihenstephan – 2015

Избрани публикации:

 • Монографии и книги
 • Учебници и учебни помагала
 • Публикации в списания и сборници
 • И. Георгиев ,О. Милев – „Алтернативният туризъм и възможностите за развитие на регионите”.- Юбилейна международна конференция по повод 90 годишнината от основаването на Икономически Университет гр.Варна, – Март 2010 г;
 • O. Mилев, Д. Стоянчева, Д. Иванова, И. Георгиев , – „Регионален профил и проблеми на иновативната политика в хранително-вкусовата индустрия на област Стара Загора”– Юбилейна научно-практическа конференция по повод 20 годишнината от основаването на катедра „Аграрна икономика” към Икономически Университет гр.Варна – Октомври 2010 г;
 • I. Varlyakov, I. Georgiev, O. Milev, J.L.Burguete, P.G.Rodriguez – „Civil Society development and citizen monitoring on the environment” – 9-th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing – Bucharest, Romania – June 2010;
 • O. Mилев, – „Равнище и динамика на рентабилността по производства в хранителната промишленост на област Стара Загора” – Втора международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2011 г. (стр.258-262);
 • И. Георгиев, О. Милев, – „Оценка на гранични нива на продуктова заменяемост в хранителната промишленост” – Втора международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2011 г. (стр.204-207);
 • О. Милев,„Взаимозависимости между видовете разходи и продукцията при производството и преработката на растителни и животински мазнини“ – Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2013 г. (стр.308-313);
 • О. Милев, Д. Иванова, – „Финансовата стабилност и структурата на дълга при производството и преработката на месо и месни продукти“ – Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2013 г. (стр.274-277);
 • Д. Иванова, Д. Дончева, О. Милев, – „Финансов анализ на дългосрочните инвестиции на капитал в туристическите дружества. Част І. Активи“ – Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2013 г. (стр.257-264);
 • Д. Иванова, Д. Дончева, О. Милев, – „Финансов анализ на дългосрочните инвестиции на капитал в туристическите дружества. Част ІІ. Пасиви“ – Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2013 г. (стр.265-273);
 • Р. Ангелова, О. Милев, – „Предизвикателствата на бизнес риска пред предприемачите от Хранително-вкусовата промишленост“ – Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр.Стара Загора, Юни 2013 г. (стр.278-284);
 • O. Milev, J. Vazquez, D. Ivanova, I. Georgiev, – “Innovative strategies managements of alternative tourism” – International Association on public & Non profit marketing (IAPNM), Las Palmas de Grand Canaria, Spain, June 2013;
 • D. Ivanova, O. Milev, I. Georgiev, , – “Promotional strategy for wine tourism development” – International Association on public & Non profit marketing (IAPNM), Las Palmas de Grand Canaria, Spain, June 2013;
 • Р. Ангелова, О. Милев, – „Предизвикателствата на бизнес риска пред предприемачите от сектор „Производство на растителни и животински мазнини“ (по примера на фирми от област Стара Загора) – Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Финансите на стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”  – гр. Свищов, 25-26.10.2013 г., Сборник доклади Том 2 Академично издателство „Ценов“ – Свищов (стр.424-430);
 • R. Angelova, O. Milev, “Business risk challenges faced by entrepreneurs from the fruit and vegetables processing sector” – The Malopolska School of Economics in Tarnow, Research papers collection (Works on Management issue 2), December 2013, Volume 23. (стр.11-20);
 • О. Милев, – „Факторен анализ на себестойността на продукцията при производство и преработка на месо и месни продукти в област Стара Загора“ – Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет” – гр.Стара Загора, Май 2015 г. (стр.337-339);
 • И. Георгиев, О. Милев, – „Факторен анализ на печалбата при производството  на растителни и животински масла и мазнини в област Стара Загора“ – Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет” – гр.Стара Загора, Май 2015 г. (стр.278-281);
 • О. Милев, И. Георгиев, – „Interdependencies between types of production costs and the output in the producing and processing of meat and meat products in Stara Zagora area“ – Четвърта международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”  – гр. Стара Загора, 22-23 Юни 2017 г. (стр.267-272);
 • О. Милев, И. Георгиев, „Взаимозависимости между разходите и продукцията при преработката и консервирането на плодове и зеленчуци в област Стара Загора“, Научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ УНСС, Равда 12-14 Октомври 2018 г., Сборник доклади ISBN:978-619-7009-12-5; (стр.296-302) – 2018 г;
 • O. Milev, “Analysis and evaluation of the risk negligence and fallet of companies from the food industry in Stara Zagora region”- Пета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” – гр. Стара Загора, 21-22 Юни 2019 г. (стр.537-540). списание Trakia Journal of Sciences, Vol.17, Supplement 1, ISSN:1313-7069;
 • Milev O., Georgiev I., Ivanova D., Stoyancheva D., Doncheva D., „Profitability in Bulgarian food industry: influencing factors and their effects“, Quality – Access to Success Journal, vol. 20 №169, 01 April 2019, изд. SOC ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATLI, Romania, Indexed in: Web of Science – ESCI, Scopus, EBSCO, PROQUEST and CABELL’S, JCR 2017 – 0.229, ISSN 1582-2559;
 • Milev, O., „FACTOR INFLUENCE IN TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE BULGARIAN BLACK SEA“, Industrial Growth Conference 2020, International Conference, Nesebar, (APEMI) Bulgaria, 02-04 October 2020, IF;

Избрани участия в национални и международни конференции

 • Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, Стара Загора, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019;
 • Юбилейна международна конференция на Икономически Университет, Варна, 2010;
 • 9-th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing, – Bucharest, Romania, 2010;
 • International Association on public & Non profit marketing (IAPNM), Las Palmas de Grand Canaria, Spain, 2013;
 • Юбилейна международна научнопрактическа конференция, Свищов, 2013;
 • The Malopolska School of Economics in Tarnow, Poland, 2013;
 • Научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ УНСС, Равда 12-14 Октомври 2018 г.;
 • Международна конференция „Индустриален растеж 2020“, (АПИУИ), Несъбър, 02-04 Октомври 2020 г.;

Избрани участия в университетски, национални и международни проекти

 • Университетски проекти
 • проект № 8И/15 „Реиндустриализация – секторен анализ“;
 • проект № 3И/2016 „Иновационен потенциал и индустриален растеж в ЮИР: Фактори за въздействие“;
 • проект № 3И/2017 „Фирмена демография и пазарни резултати“;
 • проект № 4И/18 „Максимизация на печалбата в туризма – възможности и бариери“;
 • проект № 4И/19 „Влияние на държавното финансиране върху резултатите от дейността на аграрните предприятия“;
 • проект № 5И/20 „Проектно-базирано обучение на основата на съвместни инициативи, добри практики и казусни ситуации в реална бизнес среда“;
 • Национални проекти
 • проект № BG051PO001-43.1.08-0009, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност”, 2013, Експерт служител;
 • проект (Национален) № BG051PO001-3.1.09-0015, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” № ДО1-3965/23.04.2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите”, 2013, Експерт за разработване на критерии и системи за кариерно израстване;

проект № BG05М2ОPO001-2.002-0001 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „Студентски практики”-фаза 1 – Академичен наставник

 

Comments are closed